چهارشنبه, 4 ارديبهشت 1398
عنوان : جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 98-97
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۳/۱۶ 
ساعت : ۸:۹:۸

امتیاز :  ۴/۱۴ |  مجموع :  ۷

 

جدول زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول 98-97

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند جدول زمانبندي انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول

 98-97 به شرح ذيل مي باشد . اين مهلت قابل تمديد نخواهد بود.

روز

تاريخ

ساعت

گروه

مقطع

دوشنبه

97/06/12

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

سه شنبه

97/06/13

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

چهارشنبه

97/06/14

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

 

 

تكرار انتخاب واحد

روز

تاريخ

ساعت

گروه

مقطع

يكشنبه

97/06/18

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

دوشنبه

97/06/19

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

سه شنبه

97/06/20

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

چهرشنبه

97/06/21

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

 

 

شروع کلاس ها: 24/06/97             پايان کلاس ها: 13/10/97

جدول زمانبندي حذف و اضافه  نيمسال  اول 98-97

روز

تاريخ

ساعت

گروه

مقطع

شنبه

97/07/07

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

يكشنبه

97/07/08

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

دوشنبه

97/07/09

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

چهارشنبه

97/07/11

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

 

 

 

 

 

 

 بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0