...عنوان......عنوان...شماره ثبت عنوانپديدآورنده(شخص)
   آل‍ودگ‍ی‌ ه‍وااس‍پ‍دی‍ن‍گ‌،د.ج‌
   آب‍رس‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌م‍ن‍زوی‌ ، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
   آب‍ک‍اری‌ ک‍رم‌ س‍خ‍ت‌گ‍ری‍ن‌ وود،ج‍ان‌ دی‍وی‍د
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌آن‍در دال‌، ب‍رای‍ان‌
   آزم‍ون‍ه‍ای‌ ورودی‌ دوره‌ ه‍ای‌ ک‍اردان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍راس‍ری‌ آزاد ش‍اخ‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ظری‌،ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌،ک‍ارودان‍ش‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌۷۶-۷۹ س‍ی‍اه‌ ک‍وه‍ی‍ان‌، ه‍ات‍ف‌
   آزم‍ون‍ه‍ای‌ ورودی‌ دوره‌ ه‍ای‌ ک‍اردان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ دروس‌ پ‍ای‍ه‌ ش‍اخ‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ظری‌،ف‍ن‍ی‌ وح‍رف‍ه‌ ای‌،ک‍ارودان‍ش‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍راس‍ری‌ آزاد۷۷-۷۹ م‍ول‍وی‌،م‍ح‍م‍د
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌:م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ وپ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌:س‍اده‌ ت‍ری‍ن‌ روش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ درف‍ق‍ط ۲۴ س‍اع‍ت‌اس‍ن‍ل‌،ن‍د
   آم‍وزش‌ SQL در ۲۱روز 
   آم‍وزش‌ SQL SERVER 7.0رض‍ای‍ی‌،ج‍ه‍ان‍دار
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ :وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ۶ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ س‍اده‌ ت‍ری‍ن‌ روش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ در ف‍ق‍ط ۲۱ روزپ‍ری‌، گ‍رگ‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌:ت‍ری‌ - دی‌ - اس‍ت‍ودی‍و م‍ک‍س‌ ۳ و۳/۱ م‍ات‍وی‍س‍ان‌، م‍ی‍ک‍ل‍ه‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ات‍وک‍د ۲۰۰۰ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍رای‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍ع‍م‍اری‌ف‍ری‌، دی‍وی‍د
   آم‍وزش‌ HTML دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ک‍م‍ب‍ل‌،ب‍روس‌
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ INTERNET EXPIORER 5.5ل‍وج‍ک‍ی‍ن‌،م‍ری‌
   آم‍وزش‌ اک‍س‍س‌ ۹۷ در ۲۱ روز 
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ دل‍ف‍ی‌۵ : س‍اده‌ ت‍ری‍ن‌ روش‌ ف‍راگ‍ی‍ری‌ دل‍ف‍ی‌ ۵ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ری‍زدورف‌، ک‍ن‍ت‌
   آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روپ‍روس‍س‍ورپ‍زش‍ک‌، ام‍ی‍رم‍ن‍ص‍ور
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ AUTOCAD 2000پ‍ارس‍ای‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ COREI DRAW 9دی‍وی‍س‌،ف‍ی‍ل‍ی‍س‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft office 2000 
   آم‍وزش‌ ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ Microsoft SQL Server 2000ری‍وردان‌،رب‍ک‍ا
   آم‍وزش‌ A.S.P در ۲۱روزم‍ی‍چ‍ل‌،اس‍ک‍ات‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ وی‍ن‍دوز:Me ن‍س‍خ‍ه‌ ارت‍ق‍اء ی‍اف‍ت‍ه‌ وی‍ن‍دوز ۹۸ ب‍ه‌ ۲۰۰۰ ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌پ‍وگ‌، دی‍وی‍د
   آم‍وزش‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ Visual Basic ارت‍ب‍اط Visual Basic ب‍ا ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ت‍ف‍ق‍دی‌ ج‍ام‍ی‌،اح‍م‍د
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‍ه‍اک‍روس‌، آن‍ل‍ی‍ز
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌: ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌، پ‍وی‍ا، و ب‍ا اع‍داد ص‍ح‍ی‍ح‌طه‌، ح‍م‍دی‌
   آم‍ار و اح‍ت‍م‍ال‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ه‍اش‍م‍ی‌ پ‍رس‍ت‌،م‍ق‍ت‍دی‌
   آم‍ار واح‍ت‍م‍ال‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌،ج‍واد
   آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ب‍وردن‌، ری‍چ‍ارد ال‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا زب‍ان‌ :Matlab ه‍م‍راه‌ ب‍ا ک‍ارب‍رده‍ای‌ وی‍ژه‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌، ک‍ن‍ت‍رل‌، م‍خ‍اب‍رات‌ و پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ف‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ری‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ DOS 6.0 ش‍ام‍ل‌: راه‌ ان‍دازی‌، ...PE2)پ‍ی‌ ای‌۲ )ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍وم‍اک‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رب‍ارت‍ی‌،ت‍وم‍اس‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ م‍وادآی‍زن‍ش‍ت‍ات‌، م‍ال‍وی‍ن‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و داده‌ پ‍ردازی‌ب‍خ‍ش‍ی‌،ل‍طف‌ ع‍ل‍ی‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر وس‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌:ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ دس‍ت‍ورات‌ ک‍ام‍ل‌ پ‍رس‍ن‍ال‌ ادی‍ت‍ورم‍ب‍ی‍ن‍ی‌،ک‍ام‍ران‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ن‍طق‌ ری‍اض‍ی‌ان‍درت‍ون‌، ه‍رب‍رت‌ ب‍ی‌
   آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ وح‍رف‍ه‌ ای‌ Visual Basicب‍اق‍ری‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ FOXPRO 2.6م‍ال‍ک‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اپ‍رات‍وری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ف‍رس‍ای‍ی‌، داری‍وش‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Adobe Premiere 5.0ش‍رک‍ت‌ ادب‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Word 2000م‍ت‍واض‍ع‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ Word 97ک‍رام‍ل‍ی‍ش‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
   آم‍ی‍زه‌ ک‍اری‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌دی‍ک‌، ج‍ان‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار PC MATIABش‍ه‍ری‍اری‌،م‍ج‍ی‍د
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ وی‍ن‍دوزس‍ع‍ادت‌،س‍ع‍ی‍د
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ک‍وث‍ری‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ OFFice 2000آل‍ک‍ن‌، ل‍ورا
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Autocad 2000پ‍ارس‍ای‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ ح‍رف‍ه‌ ای‌ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ Windiws 98س‍ع‍ادت‌،س‍ع‍ی‍د
   آم‍وزش‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ پ‍اس‍ک‍ال‌ح‍ض‍رت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
   آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ی‌ک‍ون‍ت‌،س‍م‍وئ‍ل‌ دان‍ی‍ل‌
   آن‍ت‍ن‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ (ت‍ئ‍وری‌ - طراح‍ی‌)ک‍ی‍ن‍گ‌، گ‍وردون‌ ج‍ان‌
   آن‍ت‍ن‌ ه‍ا: زم‍ی‍ن‍ی‌- م‍اه‍واره‌ ای‌آدام‍س‍ون‌، ت‍ام‍س‌
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ Windows Meف‍ول‍ت‍ن‌،ج‍ن‍ی‍ف‍ر
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ outlook 2000ن‍ی‍ب‍وآر، آل‍ن‌
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ Access 2000وم‍پ‍ن‌، ف‍ی‍ث‌
   آن‍ال‍ی‍ز ت‍اب‍ع‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ وک‍ارب‍رده‍اب‍رزی‍س‌، ه‍ی‍م‌
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ Office 97ن‍ل‍س‍ون‌،اس‍ت‍ی‍ون‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Excel 2000 
   آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ و روش‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌پ‍ن‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، رال‍ف‌ ح‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ق‍رآن‌م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌م‍ص‍اح‍ب‌،غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
   اص‍ول‌ ع‍ل‍م‌ م‍واد (س‍اخ‍ت‍ار،خ‍واص‌ وم‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد)ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
   اص‍ول‌ وت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ رن‍گ‍ی‌ش‍ه‍رام‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
   اخ‍ت‍لالات‌ اس‍ی‍د - ب‍ازآذری‌،ای‍رج‌
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ وج‍رم‌ف‍ره‍ان‍ی‍ه‌،ب‍ی‍ژن‌
   اک‍ل‍وژن‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‌ از ای‍ده‌ ه‍ای‌ ت‍ازه‌)گ‍ی‍ش‍ه‌، ن‍ای‍ل‍ز.اف‌
   اص‍ول‌ وت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ س‍ی‍اه‌ وس‍ف‍ی‍دخ‍رازی‌ زاده‌،س‍ع‍ی‍د
   ای‍ج‍ادب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ده‌ ت‍ح‍ت‌ وب‌ از طری‍ق‌ ADOم‍ارت‍ی‍ن‍ر،وی‍ل‍ی‍ام‌
   اص‍ول‌ وم‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ت‍ول‍ی‌،م‍ای‍ک‍ل‌
   اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ چ‍اپ‍گ‍ره‍اب‍ی‍گ‍ل‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
   اص‍ول‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‌ج‍ان‌ زاده‌، ع‍ب‍اس‌
   ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍واد ب‍رای‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ف‍رق‌، م‍ح‍م‍ود.ام‌
   5 Internet Explorer در ی‍ک‌ ن‍گ‍اه‌ض‍رغ‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
   اص‍ول‌ ه‍ن‍رک‍ده‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ MAX 4ب‍وردم‍ن‌،ت‍د
   اص‍ول‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌چ‍اپ‍م‍ن‌،اس‍ت‍ف‍ن‌
   اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رد س‍ن‍س‍وره‍اه‍اپ‍ت‍م‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
   اص‍ول‌ وم‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ وت‍ع‍م‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ص‍وت‍ی‌ وت‍ص‍وی‍ری‌ ب‍دون‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ق‍ش‍ه‌دی‍وی‍دس‍ن‌، ه‍وم‍ر
   اص‍ول‌ وراه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍روع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ب‍ی‍گ‍ل‍و،اس‍ت‍ی‍ون‌
   اص‍ول‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ب‍ا ک‍ارب‍رده‍ای‍ی‌ از ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ق‍درت‌ال‌ ه‍اواری‌، م‍ح‍م‍د
   اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
   اح‍ت‍راق‌گ‍لاس‍م‍ن‌،اروی‍ن‌
   ادوات‌ اث‍ر م‍ی‍دان‍ی‌پ‍ی‍رت‌، راب‍رت‌
   ارت‍ق‍اء ون‍گ‍ه‍داری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ش‍ول‍ر،اول‍ری‍ش‌
   ازح‍س‍اب‌ س‍ران‍گ‍ش‍ت‍ی‌ ت‍اک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رارش‍ق‍ی‌، ع‍ادل‌
   اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ش‍ی‍م‍ز، ای‍روی‍ن‍گ‌، اچ‌
   اس‍رار ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌راب‍ت‍ون‌،آن‍دره‌
   اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍پ‍ی‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ی‌راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
   اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ (روش‍ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ن‍وری‌)ادری‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د
   اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ۴ ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌ت‍راب‍ی‌،س‍ی‍ام‍ک‌
   اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ۴ اس‍لای‍دت‍راب‍ی‌،س‍ی‍ام‍ک‌
   اص‍ول‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ 
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌: ص‍د م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ن‍ج‍ف‌ پ‍ور، ق‍اس‍م‌
   اص‍ول‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و روش‌ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌طب‍اطب‍ای‍ی‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
   اص‍ول‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌خ‍رازی‌ زاده‌،س‍ع‍ی‍د
   اص‍ول‌ آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌رودی‍ن‌،وال‍ت‍ر
   اص‍ول‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍رم‍ا وج‍رم‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ع‍رب‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌،م‍ح‍م‍ود
   اص‍ول‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ وت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌ وف‍اض‍لاب‌ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌،م‍ح‍م‍د
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ه‍ول‍م‍ن‌، ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
   اص‍ول‌ ب‍س‍پ‍ارش‌ادی‍ان‌، ج‍ورج‌
   اص‍ول‌ ب‍ن‍ی‍ان‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ درم‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ه‍ی‍م‍ل‌ ب‍لاو، دی‍وی‍د.ام‌
   اص‍ول‌ و طراح‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
   اص‍ول‌ طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌م‍ان‍و، ام‌. م‍وری‍س‌
   اص‍ول‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌ ون‍ص‍ب‌ وی‍ن‍دوز۹۸ روزن‍ت‍ال‌،م‍وری‍س‌
   اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ ه‍ال‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
   اص‍ول‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍رد م‍واد رن‍گ‍زاری‍س‌، پ‍ل‌
   اص‍ول‌ وم‍ب‍ان‍ی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌روم‍ن‌،اس‍ت‍ف‍ن‌
   اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ف‍ل‍دم‍ن‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
   اص‍ول‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ س‍اخ‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ وب‌اس‍ن‍ل‌،ن‍د
   اص‍ول‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ وت‍ع‍م‍ی‍ر م‍ون‍ی‍ت‍ورب‍ی‍گ‍ل‍و،اس‍ت‍ف‍ن‌
   اص‍ول‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌چ‍ال‍ک‍ش‌ ام‍ی‍ری‌،م‍ح‍م‍د
   اص‍ول‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌چ‍ال‍ک‍ش‌ ام‍ی‍ری‌،م‍ح‍م‍د
   اص‍ول‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌پ‍ی‍م‍ن‍ت‍ل‌،ج‍ورج‌ س‍ی‌
   اص‍ول‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ون‌ وای‍ل‍ن‌، گ‍وردن‌. ج‍ان‌
   اص‍ول‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌
   اص‍ول‌ ح‍س‍اب‍داری‌ن‍ب‍وی‌، ع‍زی‍ز
   اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ ه‍ا ب‍ه‌ زب‍ان‌ Cه‍وروت‍ی‍ز، ال‍ی‍س‌
   اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ ه‍ا ب‍ه‌ زب‍ان‌ پ‍اس‍ک‍ال‌س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
   اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍ک‍ن‍ر و پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍ر و ک‍ار ب‍ا ه‍اف‌ ت‍ن‌ب‍لان‍ت‍ر، دی‍وی‍د
   اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ ه‍ا ب‍ه‌ زب‍ان‌ پ‍اس‍ک‍ال‌س‍اه‍ن‍ی‌،س‍ارت‍ج‌
   اص‍ول‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ن‍وص‍م‍دی‌،ع‍ل‍ی‌ اف‍ض‍ل‌
   Windows Nt طی‍ح‍م‍ رد PL/SQL ن‌اب‍ز ه‌ب‍ ی‌س‍ی‍ون‍ ه‌م‍ان‍رب‍ ORacle And .o.5رض‍ای‍ی‌، ج‍ه‍ان‍دار
   اص‍ول‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ف‍ی‍س‍ی‍ن‍ی‌،ژاک‍ل‍ی‍ن‌
   اص‍ول‌ ع‍ل‍م‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌م‍اس‍ون‌، ب‍رای‍ان‌
   اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ ه‍ا ب‍ه‌ زب‍ان‌ Cه‍وروت‍ی‍ز، ال‍ی‍س‌
   اص‍ول‌ ع‍ل‍م‌ وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ رن‍گ‌م‍رادی‍ان‌،س‍ی‍ام‍ک‌
   اص‍ول‌ ع‍ل‍م‌ م‍واد(خ‍واص‌ وم‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد)ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
   اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روپ‍روس‍س‍وری‌ (ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا)م‍ع‍ت‍م‍دی‌، اح‍م‍د
   اص‍ول‌ طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌م‍ک‍لاس‍ک‍ی‌، ادوارد
   اص‍ول‌ طراح‍ی‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌اپ‍ل‌، ج‍ی‍م‍زم‍ک‌ گ‍وک‍ور
   اص‍ول‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ن‍ح‍ری‍ر،م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
   اص‍ول‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ف‍ل‍در، ری‍چ‍ارد
   اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌رض‍ائ‍ی‍ان‌،ع‍ل‍ی‌
   اص‍ول‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ س‍اده‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ون‍گ‌، وال‍ی‌
   اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌:ت‍ج‍زی‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ف‍ن‌ ت‍رج‍م‍ه‌ص‍ف‍ارزاده‌،طاه‍ره‌
   اص‍ول‌ ک‍ارب‍رد آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ ه‍ا،پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ودرم‍ان‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ درج‍راح‍ی‌ ده‍ان‌،ف‍ک‌ وص‍ورت‌ک‍لان‍ت‍رم‍ع‍ت‍م‍دی‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
   اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ م‍ث‍ل‍ث‍اث‌ک‍اک‍س‍ف‍ورد، آرت‍ور
   اص‍ول‌ وم‍ف‍اه‍ی‍م‌ اول‍ی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌رزم‍ج‍و، م‍ح‍م‍د
   اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ف‍ل‍وی‍د، ت‍وم‍اس‌
   اک‍س‍س‌۹۷ وی‍س‍ک‍اس‌، ج‍ان‌
   اص‍ول‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ورت‌ س‍ری‌ RS - 232ک‍م‍ب‍ل‌، ج‍و
   اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌س‍ل‍طان‍ی‌،غ‍لام‍رض‍ا
   اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، ی‍اارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌اس‍ک‍ون‍ژاد، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
   اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ ن‍ظری‍ه‌ ه‍اوس‍ی‍اس‍ت‍گ‍زاری‌ب‍ران‍س‍ون‌،وی‍ل‍ی‍ام‌.اچ‌
   ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌:ب‍رخ‍ی‌ ک‍ارب‍رده‍ادرش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ (دوره‌ ک‍ام‍ل‌)ل‍ن‍در، س‍ی‍ری‍ل‌
   ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ق‍درت‌: م‍داره‍ا، ع‍ن‍اص‍ر و ک‍ارب‍رده‍ارش‍ی‍د، م‍ح‍م‍د
   ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌:م‍داره‍اووس‍ای‍ل‌اس‍م‍ی‍ت‌،رال‍ف‌ ج‍ادس‍ن‌
   ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ م‍ی‍دان‌ وم‍وج‌چ‍ن‍گ‌،دی‍وی‍دک‍ئ‍ون‌
   ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ( م‍دارات‌، دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍او ک‍ارب‍رد آن‌ )رش‍ی‍د، م‍ح‍م‍د
   اپ‍رات‍وری‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌(ک‍ارور رای‍ان‍ه‌ درج‍ه‌۱ ) 
   اص‍ول‌ وم‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ پ‍ال‍س‌م‍ع‍ت‍م‍دی‌،اح‍م‍د
   اص‍ول‌ روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌ وک‍ارب‍ردآن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ وپ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ال‍س‍ت‍ی‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   ال‍ک‍ت‍رون‍ه‍ا و پ‍ی‍ون‍د ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌گ‍ری‌، ه‍اری‌ ب‌
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ واح‍دم‍ی‍رزازاده‌، م‍ح‍م‍ود
   اخ‍لاق‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در اس‍لام‌ و ج‍ه‍ان‌ غ‍رب‌م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   ان‍س‍ان‌ وای‍م‍ان‌م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌: اص‍ول‌ و ک‍ارب‍ردخ‍ش‍ن‍ودی‌، م‍ح‍م‍د
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ه‍ول‍م‍ن‌،ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌،س‍ی‍س‍ت‍م‌ SI۱۹۸۹ ه‍ول‍م‍ن‌،ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
   ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍رم‍ا(ح‍رارت‌)اوزی‍ش‍ی‍ک‌، ن‍ج‍ات‍ی‌
   ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌رض‍ای‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
   ای‍س‍ت‍ای‍ی‌م‍ری‍ام‌،ج‍ی‍م‍ز.ل‌
   ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ل‍وی‍ن‌، ج‍ان‌.ر
   ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ح‍ق‌ ج‍و، م‍ص‍طف‍ی‌
   ب‍ه‍س‍ازی‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ آب‌ دی‍گ‌ ه‍ای‌ ب‍خ‍ارم‍ک‌ ک‍وی‌،ج‍ی‍م‍ز
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا BASICش‍ی‍رک‍ون‍د، اک‍ب‍ر
   ب‍رق‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ش‍اه‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ول‍ی‍د (ادغ‍ام‍ی‌)آری‍ان‍ژاد، م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍ج‍اری‌ ک‍وب‍ول‌، ۲۵۰ ت‍م‍ری‍ن‌ و م‍س‍ال‍ه‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌، م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ری‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا، ف‍رام‍ی‍ن‌ اس‍اس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ MS-DOS، ک‍ارب‍رد ری‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ادراج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍وب‍ول‌ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ پ‍اس‍ک‍ال‌ وح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ن‍م‍ون‍ه‌ک‍اف‍م‍ن‌،ال‍ی‍وت‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر(پ‍اس‍ک‍ال‌)ع‍ادل‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍ک‍ال‌گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا TURBO PASCALک‍اظم‍ی‌، ن‍ی‍اک‍ام‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا ت‍ورب‍و C ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ IBMل‍ی‌ ف‍ور، راب‍رت‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا دل‍ف‍ی‌ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ وزب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ای‍ب‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ای‍ب‍ل‌،پ‍ی‍ت‍ر
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ری‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍اب‍ان‍ض‍م‍ام‌: ع‍م‍ل‍ک‍رد وق‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، ام‍ی‍ن‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ وزب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ای‍ب‍ل‌،پ‍ی‍ت‍ر
   ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌، س‍ی‍س‍ت‍م‌ IBM 360/370راد، وال‍ت‍ر
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍ک‍ال‌گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا Cگ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ اس‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ روی‌ س‍روی‍س‌ ده‍ن‍ده‌ وب‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازA.S.Pاک‍ب‍ری‌،ب‍ه‍زاد
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ک‍وب‍ول‌اع‍ت‍م‍ادی‌،م‍ه‍دی‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ++Cج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ++C وح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ب‍ارد،ج‍ان‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ object - oriented در ++Cوای‍ن‍ر، ری‍چ‍ارد اس‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ (PC)ت‍ی‍ش‍ر،م‍ای‍ک‍ل‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ءگ‍را ب‍ا++Cل‍ی‌ ف‍ور،راب‍رت‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ Q BASIC وی‍ژه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍اردان‍ش‌ و آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ آزاد ع‍لاق‍م‍ن‍دان‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ داوطل‍ب‍ان‌ دوره‌ ه‍ای‌ MCSPم‍ح‍م‍ودی‌ ف‍ر،غ‍لام‍رض‍ا
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌( Cم‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌)ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ پ‍اس‍ک‍ال‌ و ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ن‍م‍ون‍ه‌ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌. ب‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ج‍اوا: خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ در ۲۱ روزل‍م‍ی‌، ل‍ورا
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ی‍اف‍ت‍ه‌ ب‍ا پ‍اس‍ک‍ال‌ک‍اف‍م‍ن‌،ال‍ی‍وت‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ف‍رت‍رن‌ب‍روم‍ن‍د،رج‍ب‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍رت‍رن‌ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ وب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ال‌،س‍ی‍م‍س‍ون‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ پ‍اس‍ک‍ال‌ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌،ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا Cو++Cف‍ی‍ن‌ ل‍ی‌، م‍ارک‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍اFOXPRO 2.5aج‍ردک‍ان‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ TUrbo Pascal ت‍ان‍س‍خ‍ه‌ ۷ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ دی‍س‍ک‍ت‌ع‍ام‍ل‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا ک‍وی‍ی‍ک‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د:ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍رت‍رن‌:ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ۱۴۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ج‍دی‍د  ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍رت‍رن‌:ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ۱۴۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ج‍دی‍د 
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌( Cک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍ورب‍و Cو++(C ش‍ام‍ل‌ گ‍راف‍ی‍ک‌...ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر(ف‍رت‍رن‌)ده‌ م‍رده‌،ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
   آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌(ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌) 
   ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ س‍ی‍الات‌ (ک‍ت‍اب‌ ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ا)م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
   ب‍س‍پ‍اره‍ا:ش‍ی‍م‍ی‌ وف‍ی‍زی‍ک‌ م‍وادج‍دی‍دک‍اوی‌،ج‍ی‌.ام‌.ج‍ی‌
   ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌(پ‍ای‍ه‌ ک‍ارب‍ردی‌)وی‍ل‍ی‍ام‍ز،آر.دی‌
   ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌م‍ال‍ک‌ ن‍ژاد،خ‍س‍رو
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ان‍رژی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ 
   ب‍رک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ف‍اض‍لاب‌: اص‍ول‌ طراح‍ی‌ واج‍راس‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
   PLC م‌ت‍س‍ی‍س‍و ل‌ای‍ت‍ج‍ی‍د ل‌رت‍ن‍ک‍ ی‌اه‍رادم‍ ی‌ح‍ارط،ل‌ای‍ت‍ج‍ی‍د ی‌اه‍رادم‍ اب‍ ی‌ی‍ان‍ش‍آ،روت‍ک‍ات‍ن‍ک‍ ه‌ل‍ی‍س‍و ه‌ب‍ ل‌رت‍ن‍ک‍ ی‌اه‍ م‌ت‍س‍ی‍س‍ درک‍ل‍م‍ع‍:ی‌ت‍ام‍دق‍م‍ PLC ک‍اظم‍ی‌،اس‍دال‍ه‌
   پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ت‍رک‌ ن‍ی‍ک‌،م‍ج‍ی‍د
   پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌دب‍ی‍ری‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌،ح‍س‍ن‌
   پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌:روش‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د ف‍رآورده‌ ه‍ادرص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌خ‍س‍روی‌،م‍رت‍ض‍ی‌
    ۵۰۰ن‍ک‍ت‍ه‌ در ۵۰۰ ت‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و آل‍ی‌اب‍ل‍ت‍ی‍اس‌، م‌. م‌. ل‌
   پ‍الای‍ش‌ ن‍ف‍ت‌ (ف‍ن‍اوری‌ واق‍ت‍ص‍اد)گ‍ری‌، ج‍ی‍م‍ز
   پ‍ی‍ج‌ م‍ی‍ک‍رادوب‌ ن‍گ‍ارش‌۷ :ک‍لاس‌ درس‌ دری‍ک‌ ک‍ت‍اب‌ش‍رک‍ت‌ ادوب‌
   پ‍داف‍ن‍د ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍وارض‌ وخ‍ن‍ث‍ی‌ س‍ازی‌ م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ج‍ن‍گ‍ی‌م‍ش‍ف‍ق‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
   پ‍ی‍رام‍ون‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   پ‍ی‍ام‍ب‍ر ام‍ی‌م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ 
   پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ ن‍س‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌ FOXPROج‍ب‍اری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ Cگ‍ل‍ب‍اب‍ای‍ی‌،م‍ح‍ب‌ ال‍ه‌
   پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ 
   پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ ن‍س‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍د
   پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وطراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍اج‍ع‍ف‍ری‌ ن‍وک‍ن‍ده‌،م‍س‍ع‍ود
   پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍روس‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ع‍ادل‍ی‌ ن‍ی‍ا،م‍ح‍م‍د
   پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ در ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ طی‍ف‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ آل‍ی‌ک‍رزول‌، ک‍ل‍ی‍ف‍ورد
   پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌،ن‍ص‍ب‌ وم‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ش‍ه‍ری‍اری‌،ش‍ی‍رزاد
   پ‍ژوه‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌)م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
   8 PC TOOLS ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌م‍ک‌ ک‍ام‍ب‌، گ‍وردون‌
   پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍ا ت‍ح‍ت‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌م‍درس‌ غ‍روی‌،ای‍م‍ان‌
   پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ پ‍اس‍ک‍ال‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
   پ‍ی‍رام‍ون‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   پ‍ل‍ی‌ م‍ره‍ای‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌:س‍اخ‍ت‍ن‌ م‍ل‍ک‍ول‍ه‍ای‌ ب‍رزگ‌ب‍ی‍ل‍م‍ی‍ر،ف‍رد
   پ‍م‍پ‌ و پ‍م‍پ‍اژن‍ورب‍خ‍ش‌، اح‍م‍د
   پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌:س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ون‍ام‍گ‍ذاری‌ م‍وادم‍ع‍دن‍ی‌م‍ه‍رب‍ان‌،ک‍رام‍ت‌ ال‍ه‌
   ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ن‍ی‍م‍ه‌ م‍ی‍ک‍روس‍اروم‌، س‍ی‌.اچ‌
    3D Studio]ت‍ری‌ دی‌ اس‍ت‍ودی‍و]:ن‍گ‍ارش‌۳ و۴ 
   ت‍ئ‍وری‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ اع‍دادم‍ص‍اح‍ب‌،غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
   ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ن‍زر،ک‍ارل‌ ه‍ای‍ن‍ت‍س‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍ال‍ی‍دی‌ - رزن‍ی‍ک‌ج‍وادی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌،ح‍م‍ی‍د
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ای‍ل‌ ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍رج‌ ب‍ی‌.ت‍وم‍اس‌،راس‌ ف‍ی‍ن‍ی‌آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
   ت‍ع‍م‍ی‍رک‍ارت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ س‍ی‍اه‌ وس‍ف‍ی‍د ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍داردش‍م‍اره‌۸-۵۴/۲۴ س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ وح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ورح‍ب‍ی‍ب‌ زاده‌،داود
   ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ع‍ن‍اص‍ر ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ت‍ری‍ف‍ون‍وف‌،دم‍ی‍ت‍ری‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ اص‍ول‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌چ‍اپ‍م‍ن‌،اس‍ت‍ف‍ان‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍ال‍ی‍دی‌زه‍ره‌ون‍د، ح‍م‍ی‍د
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍داره‍ی‍ت‌،وی‍ل‍ی‍ام‌
   ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ق‍ی‍م‌ در ح‍اف‍ظه‌: ب‍ه‌ زب‍ان‌ C و اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ده‍خ‍وارق‍ان‍ی‌، ک‍ری‍م‌
   ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌م‍ف‍ی‍دی‌،ج‍م‍ش‍ی‍د
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍دار ت‍وس‍ط pspiceخ‍طی‍ب‌،ف‍رزان‌
   ت‍اری‍خ‌ ش‍ی‍م‍ی‌ه‍ودس‍ون‌، ج‍ان‌
   ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور ی‍ک‌ ف‍ازه‌ و س‍ه‌ ف‍ازه‌: ت‍ئ‍وری‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
   ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و ک‍ارب‍رد م‍واد چ‍ن‍د س‍ازه‌آن‍درس‍ون‌، ای‌
   ت‍رس‍ی‍م‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌راج‍رز،دی‍وی‍د
م‍ن‍ب‍ع‌ اص‍ل‍ی‌ درت‍رج‍م‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌،ک‍ت‍اب‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ون‍ی‍ت‍رم‍ی‍ب‍اش‍دک‍ه‌ ق‍ب‍لا" ت‍وس‍ط ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ت‍رج‍م‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌  ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ف‍رخ‌ ن‍ی‍ا،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
   ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌اس‍م‍ی‍ت‌،ج‍وم‍وک‌
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍داره‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
   ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍لام‌ (ت‍اپ‍ای‍ان‌ ام‍وی‍ان‌)ش‍ه‍ی‍دی‌،ج‍ع‍ف‍ر
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ای‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍ال‍ی‍دی‌ج‍وادی‌، ح‌
   ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ه‍م‍راه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌خ‍ش‍ن‍ودی‌،م‍ح‍م‍د
   ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌:اص‍ول‌ ن‍ظری‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ت‍ع‍ادل‍ی‌ وک‍ارب‍ردآن‌ درش‍ی‍م‍ی‌م‍ی‍لان‍ی‌ ن‍ژاد،ف‍ری‍دون‌
   ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ وت‍رب‍ی‍ت‌ در اس‍لام‌م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌(م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌،م‍س‍ائ‍ل‌ وح‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ آن‍ه‍ا)ک‍ی‍و،ب‍ی‍رم‍ن‌
   ت‍س‍ت‌ وم‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌گ‍ودرزی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
   ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ه‍ول‍م‍ن‌،ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ای‍ل‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ اس‍ت‍ری‍ت‍رخ‍داک‍رم‍ی‌،ب‍ه‍زاد
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ و م‍ت‍م‍م‌ م‍ع‍م‍اری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌ س‍والات‌ ت‍س‍ت‍ی‌ درس‌ م‍ع‍م‍اری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ردرآزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د،ن‍م‍ون‍ه‌ س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ درس‌ م‍ع‍م‍اری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رم‍وری‍س‌ م‍ان‍وس‍روش‌، ب‍ه‍زاد
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ای‍ل‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‌ .ام‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ای‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ای‍ن‌ ک‍روپ‍را،ف‍ران‍ک‌.پ‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ای‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌خ‍داک‍رم‍ی‌،ب‍ه‍زاد
   ت‍ورب‍و پ‍اس‍ک‍ال‌ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
   ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ رن‍گ‌ و رزی‍ن‌م‍ازن‍دران‍ی‌،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ ه‍ول‍م‍ن‌ک‍اظم‍ی‌، م‍ازی‍ار
   ت‍ئ‍وری‌ و م‍س‍ای‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌پ‍ی‍ت‍ز، دون‍ال‍د
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زارپ‍ارس‍ا، س‍ع‍ی‍د
   ت‍ئ‍وری‌ گ‍روه‌ وت‍ق‍ارن‌ درش‍ی‍م‍ی‌آق‍اب‍زرگ‌،ح‍س‍ی‍ن‌
   ت‍ران‍زی‍س‍ت‍ور دوق‍طب‍ی‌ پ‍ی‍ون‍دی‌ن‍ی‍ودک‌، ج‍رال‍د
   ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ پ‍ال‍س‌ و م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ت‍ی‍ال‌ت‍اب‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍ود
   ت‍ئ‍وری‌ وم‍س‍ای‍ل‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ و ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌گ‍ی‍ل‍ز،ای‍وت‌ ول‍ی‍و
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وطراح‍ی‌ ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ج‍ه‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍ود
   ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ف‍اض‍لاب‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌اک‍ن‌ ف‍ل‍در،وی‍ل‍ی‍ام‌ وس‍ل‍ی‌
   ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ وف‍روری‌ گ‍ازم‍ادوک‍س‌،راب‍رت‌ ن‍ات‌
   ت‍واب‍ع‌ ات‍ول‍ی‍س‍پ‌: درب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ات‍ول‍ی‍س‍پ‌ال‍ی‍ور، وی‍ل‍ی‍ام‌
   ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ درج‍ه‍ان‌ س‍وم‌ج‍ی‍م‍زاس‍ت‍وور،وی‍ل‍ی‍ام‌
   ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ و ت‍ح‍ول‌: (ب‍ه‍ب‍ود و ب‍ازس‍ازی‌ س‍ازم‍ان‌)ک‍ام‍ی‍ن‍گ‍ر، ت‍وم‍اس‌
   ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ پ‍اس‍ک‍ال‌ع‍ب‍اس‌ ن‍ژادورزی‌، رم‍ض‍ان‌
   ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌:م‍راک‍ز ت‍ول‍ی‍دن‍ی‍رو،دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار،خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍اوت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ات‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌راب‍ی‍ن‍س‍ون‌،ج‍ی‍م‍ز داب‍ل‍ی‍و
   ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ن‍اک‍س‌،ج‍ان‌
   ج‍ب‍ر خ‍طی‌ه‍اف‍م‍ن‌، ک‍ن‍ت‌
   ج‍ب‍ر خ‍طی‌ت‍روپ‍ر،آگ‍ن‍س‌ م‍ری‌
   ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌: ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍اروری‌ گ‍ام‍ی‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ج‍ه‍ان‍ف‍ر، م‍ح‍م‍د
   ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ وت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ت‍ق‍وی‌،ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‌
   ج‍اذب‍ه‌ وداف‍ع‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   ج‍داول‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ طراح‍ی‌ وم‍اش‍ی‍ن‌ س‍ازی‌روی‍ت‍ل‍ی‍ن‍گ‍ن‌،اول‍ری‍ش‌ ف‍ی‍ش‍ر
   ج‍داول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ وق‍درت‌ 
   ج‍داول‌ خ‍واص‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ و ان‍ت‍ق‍ال‍ی‌ب‍ورگ‍ن‍اک‌، ک‍لاوس‌
   ج‍ه‍ادم‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   ج‍ام‍ع‍ه‌ و ت‍اری‍خ‌م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   ج‍ب‍ر خ‍طی‌ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
   ج‍راح‍ی‌ ری‍ش‍ه‌ دن‍دان‌ب‍ارن‍ز،ای‌
   ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ه‍وم‍ن‌،اح‍م‍د
   ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌آص‍ف‍ی‌،س‍ع‍ی‍د
   ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ Cه‍ان‍ل‍ی‌، ج‍ری‌
   ح‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا(ب‍راس‍اس‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍اپ‍ل‌) ش‍ام‍ل‌ خ‍لاص‍ه‌ دروس‌ ف‍ص‍ل‍ه‍ا۰۰۰ن‍م‍ون‍ه‌ س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌الاس‍ون‍د، ف‍رش‍ی‍د
   ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ وان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ت‍وم‍اس‌،ج‍ورج‌
   ح‍رارت‌ و ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌زی‍م‍ان‍س‍ک‍ی‌، م‍ارک‌ وال‍دو
   ح‍م‍اس‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌م‍ارون‌، آی‍زاک‌
   ح‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ش‍م‍س‌،ب‍ی‍ژن‌
   ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
   ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ وان‍ت‍گ‍رال‌ ب‍ا ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌:ک‍ت‍اب‌ ع‍ام‌س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌،ری‍چ‍ارد
   ح‍ق‌ وب‍اطل‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ اح‍ی‍ای‌ ت‍ف‍ک‍راس‍لام‍ی‌م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ وان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
   ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ م‍س‍ای‍ل‌ ک‍ارب‍رد ری‍اض‍ی‍ات‌ درم‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ن‍ی‍ک‌ آذر،م‍ن‍وچ‍ه‍ر
   ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ی‌ال‍ون‍دی‌،غ‍لام‍رض‍ا
   ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌،م‍دی‍ری‍ت‌ واق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ارب‍ردی‌ک‍اش‍ف‌ ب‍ه‍رام‍ی‌،ف‍ره‍ن‍گ‌
   ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ی‍اف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ پ‍اس‍ک‍ال‌ک‍اف‍م‍ن‌،ال‍ی‍وت‌
   ح‍م‍ل‍ه‌ ه‍ک‍ره‍ام‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د، ری‍چ‍ارد
   ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ وان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌اش‍ت‍ای‍ن‌،ش‍رم‍ن‌. ک‌
   ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ وان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ژی‍ل‍ت‌،ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
   ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
   ح‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌م‍ک‌ ک‍ی‍ب‌،وارن‌ ال‌
   ح‍داک‍ث‍راس‍ت‍ف‍اده‌ از ی‍ون‍ی‍ک‍س‌ ...ش‍ام‍ل‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ ی‍ون‍ی‍ک‍س‌ ...ب‍ی‍راس‌،ای‍وان‌
   خ‍طرات‌ ح‍ری‍ق‌ م‍وادش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌:ای‍م‍ن‍ی‌،اطف‍ا،ن‍گ‍ه‍داری‌رزم‍ی‍ان‌ ف‍ر،پ‍روی‍ز
   خ‍ودآم‍وز س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ DOS 7 
   خ‍ودآم‍وز آف‍ی‍س‌ 2002 X P در ۲۴ س‍اع‍ت‌پ‍ری‌، گ‍رگ‌
   خ‍ودآم‍وز ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۶ در ۲۴ س‍اع‍ت‌رز، ک‍ارلا
   خ‍ودآم‍وزارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر رای‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ در ۲۴ س‍اع‍ت‌گ‍رای‍م‍ز، گ‍ل‍ن‌
   خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ! YAHOOن‍ی‍ب‍وآر، آل‍ن‌
   خ‍ودآم‍وز corel Draw 9 در ۲۴س‍اع‍ت‌م‍ت‍واض‍ع‌،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
   خ‍ودآم‍وز 3D studio max 2.5, 3ک‍اک‍رت‌، پ‍ل‌
   خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍ورب‍و پ‍اس‍ک‍ال‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
   خ‍ودآم‍وز ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ (۱ت‍ا۲/۶( foxproس‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
   خ‍ودآم‍وز XML در ۲۱ روزش‍ف‍رد، دوان‌
   خ‍ودآم‍وزASP.NET در ۲۴س‍اع‍ت‌م‍ارت‍ی‍ن‌،ج‍و
   خ‍ودآم‍وز HTML وXHTML در ۲۴س‍اع‍ت‌اول‍ی‍ور،دی‍ک‌
   خ‍ودآم‍وز ادوب‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۷ در ۲۴ س‍اع‍ت‌رز، ک‍ارلا
   خ‍ودآم‍وز ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ ۲۰۰۲ در ۲۴ س‍اع‍ت‌ک‍دن‌ ه‍د،راج‍رز
   خ‍ودآم‍وز وی‍ن‍دوز XP در ۲۴ س‍اع‍ت‌پ‍ری‌، گ‍رگ‌
   خ‍ودآم‍وز ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ۲۴ س‍اع‍ت‌اس‍ن‍ل‌،ن‍د
   خ‍ودآم‍وز وی‍ن‍دوز NT 4 در ۲۴ س‍اع‍ت‌ک‍ن‍ل‍ی‌،م‍ارت‍ی‍ن‌
   خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از windows 3.1ن‍ی‍ب‍ورآر،آل‍ن‌
   خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از Linuxرج‍ب‍ی‌، اش‍ک‍ان‌
   خ‍ودآم‍وز وی‍ن‍دوز ۹۸ (م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌)ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   خ‍ودآم‍وز زرن‍گ‍ار ۷۵ وج‍ان‍ب‍ی‌رض‍ای‍ی‌،ف‍رزاد
   خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ foxpro ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ ۱ ت‍ا ۲/۶ (پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌)س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
   خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از unixری‍چ‍ارد، ک‍وی‍ن‌
   خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ه‍اف‍م‍ن‌، آل‍ک‍س‍ی‌
   خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ ازص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍س‍ت‍رده‌ Lotus 1-2-3گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌، ک‍ری‍س‌
   خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از GW-BASICاروی‍س‌،وی‍ل‍ی‍ام‌
   خ‍ودآم‍وز س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ MS-DOS)پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌)س‍ع‍ادت‌،س‍ع‍ی‍د
   خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از windows 98ک‍راف‍ورد،ش‍ارون‌
   خ‍ودآم‍وز س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ MS-DOS)م‍ق‍دم‍ات‍ی‌)س‍ع‍ادت‌،س‍ع‍ی‍د
   خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از وب‌ش‍ی‍پ‍ل‍ی‌، ک‍ری‍س‌
   خ‍ش‍ک‌ ک‍ردن‌، اص‍ول‌، ک‍ارب‍رد و طراح‍ی‌اس‍ت‍روم‍ی‍ل‍و، س‍زلا
   خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از Q BASICای‍ن‍م‍ان‌،دان‌
   خ‍ودآم‍وز ج‍ام‍ع‌ ات‍وک‍دس‍ک‍وت‌،ن‍ادر
   خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از AUTOCAD 11م‍ی‍ل‍ر، آل‍ن‌ آر
   خ‍ودآم‍وز ف‍ت‍وش‍اپ‌وای‍ن‍م‍ان‌، ای‍ل‍ی‍ن‌
   خ‍ودآم‍وز اپ‍رات‍وری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   خ‍وردگ‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌زم‍ان‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌
   خ‍واص‌ س‍ی‍الات‌ م‍خ‍ازن‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ب‍رس‍ی‍ک‌،ام‍ی‍ل‌ ج‍ی‌
   خ‍ودآم‍وز ( UNIXم‍ق‍دم‍ات‍ی‌)اش‍ل‍ی‌،روت‌
   خ‍ودآم‍وز طراح‍ی‌ وس‍اخ‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ وب‌ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌،ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   خ‍لاص‍ه‌ درس‌ و ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ س‍والات‌ م‍روری‌ و ت‍س‍ت‍ی‌، ض‍م‍ائ‍م‌ ب‍اج‍واب‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ و داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دن‍اگ‍رات‌، ای‌.ج‌
   چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ دس‍ت‍ی‍ب‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وف‍ن‍ی‌لام‍ب‍رت‌،ج‍ی‍ل‌
   چ‍اق‍ی‌ وت‍غ‍ذی‍ه‌ه‍دای‍ت‌،ح‍ب‍ی‍ب‌
   چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ا ++C ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌:ح‍اوی‌ ۲۱۹ ب‍رن‍ام‍ه‌ اج‍را ش‍ده‌ ++Cدت‍ی‍ل‌، ه‍اروی‌
   دس‍ت‍ورک‍ارآزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌(۱) 
    ۲۰۰۰م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌م‍ت‍ز، ک‍لای‍د
   دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ن‍ق‍طه‌ وس‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ادی‌م‍ه‍دوی‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
   درآم‍دی‌ ب‍ه‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌
   درآم‍دی‌ ب‍رت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍وم‍اک‌
   درس‍ه‍ای‍ی‌ از س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌م‍درس‍ه‌ س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ وع‍ل‍وم‌ دری‍ائ‍ی‌ م‍ری‍ل‍ن‍د
    ۲۹۶ب‍رن‍ام‍ه‌ اج‍را ش‍ده‌ در دل‍ف‍ی‌ ۶ری‍اض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
   دوره‌ درس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و م‍س‍ائ‍ل‌خ‍وت‍س‍ف‌، ب‌
   درآم‍دی‌ ب‍ردس‍ت‍ور ج‍ه‍ان‍ی‌ چ‍ام‍س‍ک‍ی‌ج‍ی‍م‍زک‍وک‌،وی‍وی‍ان‌
   درق‍ل‍م‍رو ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ک‍ام‍پ‍ت‍ز
   دم‍اس‍ن‍ج‍ی‌ ب‍ا پ‍دی‍ده‌ ت‍رم‍وال‍ک‍ت‍ری‍ک‌پ‍روب‍راژن‍س‍ک‍ی‌،وی‍ک‍ت‍ور
   ۲۰۰۰(دوه‍زار) م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌ در ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ک‍ت‍ی‌، ج‍ی‍م‍ی‌
   دی‍وان‌ ع‍راق‍ی‌:م‍ق‍دم‍ه‌ دی‍وان‌،غ‍زل‍ی‍ات‌،رب‍اع‍ی‍ات‌،ق‍ص‍ای‍د...ع‍راق‍ی‌،اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
   دوره‌ ک‍ام‍ل‌ م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌: از روی‌ چ‍اپ‌ ۱۹۲۵ - ۱۹۳۳ م‍ی‍لادی‌ ل‍ی‍دن‌ ه‍ل‍ن‍دم‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
   دی‍وان‌ ج‍ام‍ی‌ج‍ام‍ی‌،ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۸۹۸-۸۱۷ق‌
   دی‍وان‌ اش‍ع‍اراس‍ت‍اد م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ه‍ار(م‍ل‍ک‌ ال‍ش‍ع‍را)ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   داس‍ت‍ان‌ راس‍ت‍ان‌م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   دی‍وان‌ ام‍ی‍رخ‍س‍رو ده‍ل‍وی‌، م‍طاب‍ق‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ی‍م‍ی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍س‍رو ب‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اق‍ب‍ال‌ ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌ام‍ی‍رخ‍س‍رو، خ‍س‍روب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
   دی‍وان‌ وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌،ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌
   ده‌ گ‍ف‍ت‍ارم‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
   دی‍وان‌ ع‍طارع‍طار،م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
   دی‍وان‌ ش‍ه‍ری‍ارش‍ه‍ری‍ار،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
   دی‍وان‌ ش‍اه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‌ ول‍ی‌ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‌ ول‍ی‌،ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ه‌
   دی‍وان‌ ان‍واری‌ان‍واری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
   دی‍وان‌ رودک‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ارب‍ه‌ ج‍ای‌ م‍ان‍ده‌ از اب‍وع‍ب‍دال‍ه‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د رودک‍ی‌رودک‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
   دی‍وان‌ ن‍اص‍رخ‍س‍رو ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍اص‍رب‍ن‌ خ‍س‍رو ب‍ن‌ ح‍ارث‌ ال‍ق‍ب‍ادی‍ان‍ی‌ ال‍ب‍ل‍خ‍ی‌ ال‍م‍روزی‌ن‍اص‍رخ‍س‍رو، ۴۸۱-۳۹۴ق‌
 ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: دوره‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ج‌ دوم‌ - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍رداری‌ دوره‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر
   دی‍ر گ‍دازه‍ا:ان‍واع‌.خ‍واص‌.ک‍ارب‍ردگ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ت‍ال‍وژی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
   دی‍س‍ک‍ت‌ت‍وس‍ل‍ی‌ ، ج‍واد
   دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ گ‍ازه‍اج‍ان‌ ج‍ی‍م‍ز
   دی‍ود پ‍ی‍ون‍دی‌ PNن‍ی‍ودک‌، ج‍رال‍د
   ۲۰۰۰م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌ در ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ن‍س‍ر،س‍ی‍د
   ذخ‍ی‍ره‌ وب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌،م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ج‍راح‍ی‌ک‍لان‍ت‍رم‍ع‍ت‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ windows 3.1 ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌پ‍رس‍ون‌،رن‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ وی‍ژوال‌ س‍ری‍ع‌ HTML 4 CSS,JAVA SCRIPTک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ی‍ت‍رن‍ورت‍ن‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ازwindows 2000 PROFessionalن‍ورت‍ن‌،پ‍ی‍ت‍ر
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍ی‍ت‍رن‍ورت‍ن‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ازش‍ب‍ک‍ه‌ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
   ری‍اض‍ی‍ات‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌زری‍ن‌ زاد، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
   روش‍ه‍ای‌ ب‍ه‍گ‍زی‍ن‍ی‌ BASICب‍ان‍دای‌،ب‍ری‍ان‌
   راک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ (گ‍ردآوری‌ م‍س‍ائ‍ل‌)وک‍ی‍ر، ژان‌ پ‍ی‍ر
   راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ای‍ش‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ری‍اض‍ی‌ ه‍دی‌،م‍ی‍رم‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ اح‍داث‌ واح‍ده‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ [ Z80زد۸۰ ]اول‍م‍ان‌، ج‍ول‍ی‍ان‌ ری‍چ‍ارد
   رن‍گ‍رزی‌ و ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍الاه‍ای‌ پ‍ش‍م‍ی‌ب‍ی‍رپ‍ارک‌، ای‍ان‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍ج‍ات‌ از ح‍وادث‌ م‍رگ‍ب‍ارش‍ی‍وا، ای‍لان‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍الای‍ش‌ ه‍وا 
   راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ :PC Paintbrushن‍رم‌ اف‍زار ن‍ق‍اش‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر 
   راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ارت‍ب‍اط ن‍رم‌ اف‍زاری‌ وس‍خ‍ت‌ اف‍زاری‌ ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ IBM PCروی‍ر، ج‍ف‍ری‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ وان‍ت‍گ‍رال‌ وه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ورج‌ ت‍وم‍اس‌،راس‌ ف‍ی‍ن‍ی‌اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ب‍ق‍ا،داود
   راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ چ‍ارل‍ز م‍ورت‍ی‍م‍رم‍وم‍ن‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ Adobe premiere 5,RT 
   راه‍ن‍م‍ای‌ AUtocad 14پ‍ارس‍ای‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا ++BORLAND Cه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
   ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آب‌ آش‍ام‍ی‍دن‍ی‌س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ی‍ت‍رن‍ورت‍ن‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ACCESS 97ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
   راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍طع‍ات‌ و م‍دارات‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ش‍ل‍س‍ک‍ی‌ب‍ه‍ن‍ام‌، س‍ی‍ام‍ک‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ وی‍روس‌ و ض‍د وی‍روس‌ص‍ارم‍ی‌ راد،ت‍ورج‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ری‍ع‌ ++Cش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ =MCSE SQL Server 6.5ب‍رد،ش‍ون‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ی‍ت‍رن‍ورت‍ن‌ ب‍رای‌ ارت‍ق‍اء ن‍گ‍ه‍داری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ +Aن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
   راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ MCSE - Windows NT server 4ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Windows 2000ای‍ون‍س‌،ک‍ت‍ی‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ Microsoft Access MCSDدی‍ول‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ت‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ ۱ (م‍طال‍ب‌ درس‍ی‌، پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ و پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌) وی‍ژه‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍اردان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ی‍وس‍ف‍ی‌ م‍ب‍اش‍رت‌، م‍س‍ع‍ود
   راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍ک‍ی‍ده‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ 
   راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ :MS - DOS 6.2 از ف‍راگ‍ی‍ری‌ ت‍ا ت‍دری‍س‌رن‍ج‍ب‍ر، داود
   راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ Adobe ف‍ت‍وش‍اپ‌۳ و۴(م‍ق‍دم‍ات‍ی‌)خ‍ل‍ج‌ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌،ف‍ری‍ب‍رز
   راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ Adobe ف‍ت‍وش‍اپ‌۳ و۴(پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌)خ‍ل‍ج‌ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌،ف‍ری‍ب‍رز
   راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍روت‍ل‌:طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ م‍دارچ‍اپ‍ی‌ ب‍طور ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍روت‍ل‌:طراح‍ی‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ م‍دار چ‍اپ‍ی‌ ...اح‍م‍دی‌ ادی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   راه‍ن‍م‍ای‌ PE2 آس‍ان‌دان‍ش‌،ع‍ادل‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ طراح‍ی‌ راک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ری‍ع‌ دل‍ف‍ی‌ک‍رن‍ل‌، گ‍ری‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ CORLDRAW 8ح‍ج‍ازی‌ ، ش‍ه‍رام‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ANIMATOR PRO 
   راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ MS-DOS ب‍رای‌ پ‍رس‍ن‍ال‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ پ‍رس‍ن‍ال‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ AT،IBM PC/XT و پ‍رس‍ن‍ال‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ م‍ش‍اب‍ه‌ن‍ورت‍ن‌،پ‍ی‍ت‍ر
   راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ و اص‍ول‌ ع‍ل‍م‍ی‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌طوس‍ی‌،ب‍ه‍رام‌
   ره‍ی‍اف‍ت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ در م‍داردی‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍ود
   راه‍ن‍م‍ای‌ اص‍ول‌ ب‍ن‍ی‍ان‍ی‌ وم‍ب‍ان‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ درم‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌م‍ن‍ت‍ظررح‍م‍ت‍ی‌،پ‍ری‍چ‍ه‍ر
   راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ی‍ری‍ک‌ ه‍ال‍ی‍دی‌ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
   راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍رد ع‍ل‍م‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ گ‍از م‍ای‍ع‌ و وس‍ائ‍ل‌ گ‍ازس‍وز 
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ وی‍ژوال‌ ف‍اک‍س‌ پ‍رو ۳آن‍ت‍ون‍ووی‍چ‌،م‍ای‍ک‍ل‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وک‍ارب‍ردی‌ ن‍م‍وداره‍ا در ک‍وات‍روپ‍روزرگ‍ر،م‍ح‍م‍ود
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ EXCEL 5چ‍س‍ت‍ر،ت‍وم‍اس‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Netware 4.1ش‍ل‍دون‌، ت‍ام‍س‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ Code Base 
   ری‍اض‍ی‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (۱) پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌:آن‍ال‍ی‍ز ت‍واب‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ط،ن‍ظری‍ه‌ م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ب‍ا م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍زی‍ی‌ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌،ف‍رزی‍ن‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ وی‍ژوال‌ س‍ری‍ع‌ XMLک‍اس‍ت‍رو،ال‍ی‍زاب‍ت‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ وی‍ژوال‌ س‍ری‍ع‌ Java script for the world wide webن‍گ‍ری‍ن‍و، ت‍ام‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Yahoo! Messenger ق‍وی‍ت‍ری‍ن‌ س‍روی‍س‌ گ‍پ‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ی‍ت‍ر ن‍ورت‍ن‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ACCESS 2000ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
   راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ق‍ی‍م‌ در ح‍اف‍ظه‌وارل‍و، ت‍وم‍اس‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍روت‍ل‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ آم‍وزش‌ اورک‍د:طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ ... آم‍وزش‌ آخ‍ری‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ اورک‍د ...ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ BASICک‍م‍ال‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ ، ف‌
   راه‍ن‍م‍ا و ح‍ل‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ چ‍ارل‍ز م‍ورت‍ی‍م‍ررف‍ی‍ع‌ زاده‌ ، م‍س‍ع‍ود
   راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍اول‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ Net wareل‍ی‍ن‍دب‍رگ‌ ، ک‍ل‍ی‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار(AUto shade)ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ MAGIXق‍اس‍م‌ ن‍ی‍ا ه‍م‍دان‍ی‌ ، م‍ان‍ی‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ Windows 98پ‍ری‌، گ‍رگ‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Turbo pascal 7 ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌اوب‍رای‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ HTML وDynamic HTML 
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Internetه‍ان‌ ، ه‍ارل‍ی‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍اف‍ظه‌ درMS-Dos 6گ‍وک‍ی‍ن‌، دان‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌م‍وری‍س‍ون‌ ، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
   رن‍گ‍ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍زی‌ه‍دا ی‍ت‌ ال‍ه‌، م‍ی‍ر
   رن‍گ‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ا و واس‍طه‌ ه‍ای‌ آن‍ه‍اآب‍راه‍ارت‌
   روش‌ ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ح‍دود ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ه‌ اس‍اس‍ی‌ 
   روش‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ در ف‍ی‍زی‍ک‌آرف‍ک‍ن‌ ، ج‍ورج‌
   روش‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ در ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ی‍وئ‍ی‍ن‍گ‌ ، گ‍ال‍ن‌ رود
   روش‌ ه‍ا در ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ض‍ائ‍ی‌ آل‍ی‌دروی‍ش‌، م‍ح‍م‍د رئ‍وف‌
   روش‌ طراح‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌م‍اف‍ی‌ ن‍ژاد، خ‍ل‍ی‍ل‌
   روش‌ ن‍وی‍ن‌ در ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ : ش‍ام‍ل‌ ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ و ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌ ۳۸۸ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ن‍ازگ‍وی‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
   روش‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ذاک‍ری‌ ، ب‍ت‍ول‌
   ره‍ی‍اف‍ت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ در ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌دی‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
   روش‍ه‍ای‌ ج‍ب‍رش‍ه‍ری‍اری‌، پ‍روی‍ز
   روش‍ه‍ای‌ م‍ث‍ل‍ث‍ات‌ش‍ه‍ری‍اری‌، پ‍روی‍ز
   روش‍ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددی‌ق‍ل‍ی‌ زاده‌ ، ب‍ه‍روز
   روش‌ س‍اخ‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا SSADMاش‍ورث‌ ، ک‍ارول‍ی‍ن‌
   روش‍ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ه‍ل‍م‍ن‌ ، ج‍ی‌ . پ‍ی‌
   رف‍ت‍ار ف‍ازی‌ ه‍ی‍دروک‍رب‍ن‍ه‍ااح‍م‍د، طارق‌
   روش‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ در ف‍ی‍زی‍ک‌م‍ات‍ی‍وز، ی‍ون‌
   روش‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ در ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ی‍وئ‍ی‍ن‍گ‌ ، گ‍ال‍ن‌ دب‍ل‍ی‍و
   روش‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ج‍ف‍ری‍ر ، گ‍اد ف‍ری‌ وان‌
   روش‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ب‍وس‌ ، م‍ری‌ ال‌
   روش‍ه‍ای‌ ع‍ددی‌ در ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ و ج‍ری‍ان‌ س‍ی‍ال‌پ‍ات‍ان‍ک‍ار، س‍وه‍اس‌
   روش‍ه‍ای‌ ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌اس‍ت‍وک‌ ، رال‍ف‌
   روش‍ه‍ای‌ طی‍ف‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌
   ری‍ز پ‍ردازن‍ده‌ : Z 80 س‍خ‍ت‌ اف‍زار، ن‍رم‌ اف‍زار، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ارت‍ب‍اط ده‍ی‌ب‍ری‌ ، ب‍اری‌ ، ب‍ی‌
   ری‍ز پ‍ردازن‍ده‌ پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌۱۹۹۸ آن‍ت‍و ن‍ی‍ک‍وس‌ ، ج‍ی‍م‍ز
   ری‍اض‍ی‍ات‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ : ش‍ام‍ل‌ ب‍ی‍ش‌ از ۷۰۰ م‍ث‍ال‌ و م‍س‍ال‍ه‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
   ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ک‍وواک‌ ، لادی‍س‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
   روش‍ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددی‌م‍ت‍ی‍وز، ج‍ان‌ اچ‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ و ج‍ام‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ورت‍ی‍م‍رب‍ه‍زادی‌، ک‍رام‍ت‌ ال‍ه‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در اق‍ت‍ص‍اددول‍ی‍ن‍گ‌ ، ادوارد ت‍ام‍س‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ب‍ان‍دی‌، ب‍ری‍ان‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ی‍ش‍دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌: ب‍رای‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ غ‍ی‍ر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ری‍اض‍ی‌ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
   ری‍اض‍ی‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ (در م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ )وی‍ن‍س‍ن‍ت‌ ، ج‍ی‌ . اچ‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌وای‍ل‍ی‌ ، ک‍لارن‍س‌ ری‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ه‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ک‍روی‍ت‌ س‍ی‍گ‌ ، اروی‍ن‌
   رئ‍ول‍وژی‌ش‍ی‍خ‍ی‌ ن‍اران‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
   رواب‍ط ت‍ج‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر: ت‍ئ‍وری‌ ه‍ا و س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ارح‍ی‍م‍ی‌ ب‍روج‍رودی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌پ‍ارک‍ی‌ ، رس‍ت‍م‌
   زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍رت‍رن‌۷۷ م‍ون‍رو، دون‍ال‍د
   زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ Cک‍رن‍ی‍ق‍ان‌ ، ری‍چ‍ی‌
   زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ، ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ، ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ، ش‍ی‍م‍ی‌ داروی‍ی‌ ، واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ا ۲۱۱۰ ل‍غ‍ت‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ، س‍والات‌ آزم‍ون‌ س‍راس‍ری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د، زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۷ -۱۳۶۷ دب‍ی‍ری‌ ، م‍ی‍ن‍و
   زب‍ان‌ ون‍گ‍ارش‌ ف‍ارس‍ی‌ 
   رزون‍ان‍س‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ک‍م‍پ‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌
   زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌ س‍خ‍ن‌ پ‍ارس‍ی‌ک‍رازی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
   زودآم‍وزی‌ BASICم‍ص‍ح‍ف‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
   ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ف‍ای‍ف‌ ، دب‍ل‍ی‍و. اس‌
   زب‍ان‌ م‍اش‍ی‍ن‌ و اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍رد آن‌ در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‌ از ۳۲۰ م‍ث‍ال‌ و ...س‍ی‍درض‍ی‌، ح‍س‍ن‌
   س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ ه‍ا ب‍اCاس‍اک‍وو، ج‍ف‍ری‌
   س‍ی‍ری‌ در س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌م‍طه‍ری‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
   س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ ه‍ال‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
   س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ ه‍ا در Cت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌ ، آرون‌ ام‌
   س‍اخ‍ت‍ار ف‍ای‍ل‌ ه‍اف‍ول‍ک‌ ، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ ج‌
   س‍ن‍ت‍ز در ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌م‍ش‍ف‍ق‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
   س‍ن‍ت‍ز م‍واد آل‍ی‌آش‍ن‍اگ‍ر، ع‍ل‍م‍دار
   س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌ و ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌پ‍ت‍ی‌ ج‍ان‌ ، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ج‍ان‌
   س‍ی‍گ‍ن‍ال‍ه‍ا و س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ااپ‍ن‍ه‍ای‍م‌ ، آل‍ن‌ و
   س‍ی‍گ‍ن‍ال‌ ه‍ا و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ااوپ‍ن‍ه‍ای‍م‌ ، آل‍ن‌
   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ک‍و، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌
   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ MS - DOSاک‍ب‍رآب‍ادی‌ ، ح‍ی‍در
   س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌دی‍ت‌ ، س‍ی‌ . ج‍ی‌
   س‍والات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ MS - DOSح‍س‍ن‌ زاده‌ ، ق‍اس‍م‌
   س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌دی‍ت‌ ، س‍ی‌. ج‍ی‌
    Cگ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌وی‍ت‌ ، م‍ی‍چ‍ل‌
   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ دی‍ج‍ت‍ی‍ال‌ و آن‍ال‍وگ‌ش‍ان‍م‍وگ‍ام‌ ، ک‌ . س‍ام‌
   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ک‍ارل‍س‍ون‌، آ. ب‌
   س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ واژی‍ن‍ال‌دادس‍ون‌ ، م‍ل‍وی‍ن‌
   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ه‍رداد
   س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌طب‍اطب‍اوک‍ی‍ل‍ی‌ ، وح‍ی‍د
   س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ری‍د و ان‍ب‍ارداری‌ان‍وری‌ رس‍ت‍م‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
    ۳۰۰[س‍ی‍ص‍د] م‍دار 
    ۳۰۱[س‍ی‍ص‍د و ی‍ک‌] م‍دار 
    ۳۰۲[س‍ی‍ص‍د و دو] م‍دار 
    ۳۰۳[س‍ی‍ص‍د و س‍ه‌] م‍دار 
    ۳۰۴[س‍ی‍ص‍د و چ‍ه‍ار] م‍دار 
    ۳۰۵[س‍ی‍ص‍د و پ‍ن‍ج‌] م‍دار 
    ۳۰۶[س‍ی‍ص‍د و ش‍ش‌] م‍دار 
   س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ : م‍خ‍ص‍وص‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ درس‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌م‍ن‍ص‍وری‌ ، س‍ع‍ی‍د
   س‍لام‍ت‍ی‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌ (زن‍دگ‍ی‌ و س‍لام‍ت‍ی‌)اش‍ن‍ای‍در، ای‌
   س‍لاح‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ و اث‍رات‌ آن‍ه‍ام‍ک‌ ن‍اخ‍ت‌ ، ال‌.دب‍ل‍ی‍و
    ۳۰۰م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌م‍ی‍س‍ل‍ی‍چ‌، اس‍ت‍ل‌
   س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ص‍ف‌ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
   س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌گ‍ی‍ری‍ن‌ ، م‍ارت‍ی‍ن‌ ا
   س‍ن‍ت‍ز پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ارم‍پ‌ ، پ‍ل‌
   س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ ه‍ا و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍اره‍ن‍م‍ون‌ ، رام‍ی‍ن‌
   س‍ی‍اس‍ت‍گ‍ذاری‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود ران‍دم‍ان‌ ان‍رژی‌آن‍درس‍ون‌ ، وی‍ک‍ت‍ور
   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍وزی‍ع‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ق‍رب‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ NOVELL NETWARE در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ دس‍ت‍ورات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌ زب‍ان‌ FOXPRO / LANع‍ب‍دال‍ه‌ زاده‌ م‍ش‍ه‍دی‌ ، م‍ج‍ی‍د
   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‍ی‌: ش‍رح‌ ری‍اض‍ی‌ س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در م‍ح‍ل‍ول‌ک‍اپ‍ه‌ ل‍س‌ ، ک‍ری‍س‍ت‍وس‌
   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا، خ‍دم‍ات‌ و م‍راک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌وی‍س‍م‍ان‌ ، ه‍رم‍ان‌
   س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌وس‍ت‍ون‌ ، رال‍ف‌ ای‌
   س‍ن‍ت‍ز پ‍ل‍ی‍م‍ررم‍پ‌، پ‍ل‌
    ۳۱۳م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ در ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌م‍ن‍ج‍م‍ی‌ ، م‍ج‍ی‍د
   س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌، م‍ب‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍اپ‍ارس‍اف‍ر، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌م‍ان‍اه‍ان‌، اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌
 ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا: ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ص‍ال‍ح‍ی‌ ف‍ت‍ح‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
   ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌م‍ه‌ آب‍ادی‌، ام‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ت‍ن‍ب‍اوم‌ ، آن‍درو اس‌
   ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ت‍ان‍ن‌ ب‍اوم‌ ، آن‍درو
   ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ NOVELLس‍ع‍ی‍دی‌، ب‍اب‍ک‌
   ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ و زب‍ان‌ SLAMپ‍ری‍س‍ت‍ک‍ر، آل‍ن‌
   ش‍ع‍ل‍ه‌ واح‍ت‍راق‌ب‍ارن‍ارد
   ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ع‍ل‍م‌ب‍رون‍وف‍س‍ک‍ی‌، ی‍اک‍وب‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ چ‍س‍ب‌ چ‍وب‌پ‍ی‌ زی‌ ، آن‍ت‍ون‍ی‍و
   ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌آل‍ب‍رت‍ی‌، راب‍رت‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ات‍ک‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر وی‍ل‍ی‍ام‌
   ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ آل‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌س‍ی‍ل‍وراش‍ت‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ م‍ی‍ل‍ت‍ون‌
   ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍واد ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌ک‍ری‍ش‍ن‍ر، ه‍ارال‍د
   ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ 
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌اب‍ی‍ن‍گ‌، دارل‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌م‍وری‍س‍ون‌ ، راب‍رت‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ داروی‍ی‌(ن‍ق‍ش‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ داروی‍ی‌)راب‍رت‍ز، اس‍ت‍ان‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌م‍وری‍س‍ون‌ ، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ 
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ م‍ب‍ن‍ای‌ ح‍ی‍ات‌م‍ی‍ل‍ر، ب‍رن‍ارد
   ش‍ی‍م‍ی‌ خ‍اک‌ب‍وه‍ن‌، م‍ک‌ ن‍ی‍ل‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ن‍اف‍ل‍زات‌ و ع‍ن‍اص‍ر ن‍ی‍م‌ رس‍ان‍اع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
   ش‍ی‍م‍ی‌ ک‍وئ‍وردی‍ن‍اس‍ی‍ون‌ب‍اس‍ول‍و، ف‍رد
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
   ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ک‍ارب‍ردی‌اس‍م‍وت‌، راب‍رت‌
پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:... M. Khosravi. le Petrole raffinage et produits  ش‍ی‍م‍ی‌ ن‍ف‍ت‌: روش‌ه‍ای‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ و ف‍رآورده‌ه‍ای‌ پ‍الای‍ش‍گ‍اه‍ه‍اخ‍س‍روی‌ ف‍ت‍ح‌آب‍ادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۰ -
   ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌م‍ن‍ش‌ ک‍ری‍م‍ی‌ ، م‍ه‍رداد
   ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌: ب‍رای‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍س‍اج‍ی‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد،م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ان‍ص‍اف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
   ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ل‍زات‌ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
   ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ک‍ات‍ن‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌آل‍ی‍ن‍ج‍ر، ن‌. ل‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ک‍ات‍ن‌ ، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ طراح‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد داروس‍ی‍ل‍ورم‍ن‌ ، ری‍چ‍ارد
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (ارگ‍ان‍ی‍ک‍م‌)ش‍وت‍ل‍ی‍ک‌ ، ک‍لاوس‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ م‍ع‍اص‍رت‍رن‍ی‌ ، ان‍درو
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ل‍وی‍د، داگ‍لاس‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ م‍روری‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌، ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ رادی‍ک‍ال‌ آزادپ‍رای‍ور، وی‍ل‍ی‍ام‌ ا
   ش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‍ه‍ادرای‍ور، وال‍ت‍ر
   ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ل‍ی‌ م‍ر ع‍م‍ل‍ی‌: روش‍ه‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍رای‌ چ‍س‍ب‍ه‍ا، رزی‍ن‍ه‍ا، رن‍گ‍ه‍ا، ان‍واع‌ م‍واد پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و لاس‍ت‍ی‍ک‍ی‌س‍ورن‍س‍ون‌ ، وی‍ن‌ ری‍چ‍ارد
   ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍رک‍اود
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌رف‍ی‍ع‌ زاده‌، م‍س‍ع‍ود
   ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ب‍رد، ک‍ال‍ی‍ن‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ م‍ح‍ل‍ول‍ه‍ای‌ آب‍ی‌م‍ورل‍ه‌، پ‍ی‍ر
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌م‍س‍ت‍رت‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌: م‍ب‍اح‍ث‌ خ‍اص‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌وات‍ی‍ن‌، ک‍ن‍ت‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ 
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ق‍اض‍ی‌م‍ق‍دم‌، غ‍لام‍رض‍ا
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌واس‍ر، ج‍ورج‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ض‍ائ‍ی‌ آل‍ی‌ (اس‍ت‍رئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ارگ‍ان‍ی‍ک‌)ک‍اگ‍ان‌، ه‍ان‍ری‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ات‍ک‍ی‍ن‍ز، پ‌. و
   ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌ف‍ردوس‍ی‌ ، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍رای‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌س‍ی‍د س‍ج‍ادی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
   ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌م‍ک‌ ک‍وی‌، ج‍ی‍م‍ز
   ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ب‍ارو، گ‍وردن‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ف‍روزان‍ف‍ر، ه‍وش‍ن‍گ‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍راس‍ت‍ی‍ون‍ز، م‍ل‍ک‍ول‍م‌ پ‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌خ‍س‍روی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌ف‍ری‍ت‍س‌ ، ج‍ی‍م‍ز ش‍روود
   ش‍ی‍م‍ی‌ ن‍اف‍ل‍زات‌ج‍ول‍ی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ .ل‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ی‍دروک‍رب‍ن‍ه‍ال‍وف‍ب‍ور، ژی‍ل‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ رن‍گ‌ت‍رن‍ر، ج‍رال‍د
   ش‍ی‍م‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ 
   ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ : راه‍ن‍م‍ا ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ه‍س‍ل‍وب‌، آر.ب‍ی‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ : اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ه‍ی‍وی‍ی‌، ج‍ی‍م‍س‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ص‍ب‍وری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ص‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ اف‍ض‍ل‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ رن‍گ‌م‍وم‍ن‌ ه‍روی‌، اح‍م‍د
   ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌، ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌رف‍ی‍ع‌ زاده‌، م‍س‍ع‍ود
    ۱۰۱ب‍رن‍ام‍ه‌ ++TURBO Cگ‍ل‍ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍ب‌ ال‍ه‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ اخ‍ت‍ص‍ارات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ول‍وی‌، م‍ی‍رح‍س‍ن‌
   ف‍ن‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاء ال‍دی‍ن‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ آب‍ادی‍ه‍ا و م‍ک‍ان‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ک‍ش‍ورپ‍ای‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Webster's new world dictionary of computer terms  ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ (Webster)]وب‍س‍ت‍ر]: ش‍ام‍ل‌ ش‍رح‌ ۴۵۰۰ اص‍طلاح‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ب‍ه‍م‍راه‌ ج‍دی‍دت‍ری‍ن‌ واژه‌ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌PCه‍اح‍س‍ن‍وی‌، رض‍ا
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ف‍لاح‍ی‌ م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د: ش‍ام‍ل‌ واژه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ل‍غ‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ و اروپ‍ای‍ی‌ م‍ص‍طل‍ح‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ادب‍ی‌ع‍م‍ی‍د، ح‍س‍ن‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ی‍ک‌ ج‍ل‍دی‌ پ‍ی‍ش‍رو آری‍ان‌ پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ، ف‍ارس‍ی‌آری‍ان‌ پ‍ورک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
   ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ س‍ی‍رز - زی‍م‍ان‍س‍ک‍ی‌ی‍ان‍گ‌، ه‍ی‍و
   ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ی‍ان‍گ‌ ، ه‍ی‍و
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌م‍ارک‍وس‌، ج‍ان‌
   ف‍ن‌ آوری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍اال‍ه‍ی‌، ع‍طا
   ف‍ت‍وش‍اپ‌ در اع‍م‍اق‌ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌ ، م‍س‍ع‍ود
   ف‍ری‌ ه‍ن‍د(م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ودی‍وی‍ی‌)پ‍ارس‍ون‌، دان‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ 
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ی‍م‍ی‌ش‍ارپ‌، دی‍وی‍د وی‍ل‍ی‍ام‌ آرت‍ور
   ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ 
   ف‍ره‍ن‍گ‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ : ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍دی‍د ش‍ام‍ل‌ ۲۰۰۰۰۰ واژه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌دای‍س‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ردون‍ی‍ن‍گ‌ ، داگ‍لاس‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌م‍ارک‍وس‌، ج‍ان‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ 
   ف‍ری‌ ه‍ن‍د ۱۰ م‍اک‍روم‍دی‍ا ب‍رای‌ وی‍ن‍دوز م‍ک‍ی‍ن‍ت‍اش‌ک‍وه‍ن‌ ، س‍ن‍دی‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ 
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ 
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ ک‍ارب‍ران‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رف‍اف‍ن‍ب‍رگ‍ر، ب‍رای‍ان‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ن‍اص‍ر: ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، خ‍واص‌، طرز ت‍ه‍ی‍ه‌ و ک‍ارب‍رد؛ ب‍رای‌ دوره‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌آق‍اپ‍ور م‍ق‍دم‌، رض‍ا
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ف‍ت‌ وگ‍ازت‍وف‍ی‍ق‍ی‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍وی‍ن‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ، ارت‍ب‍اطات‌ و ب‍رق‌ : ش‍ام‍ل‌ س‍ی‌ ه‍زار واژه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ آن‍ه‍اگ‍ودک‍ه‌ ، ورن‍ر
   ف‍ی‍ل‍ت‍ر و س‍ن‍ت‍ز م‍داردل‍ی‍رروی‌ ف‍رد، رس‍ول‌
   ف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍رای‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ب‍ی‍وک‍ی‌، ف‍ردری‍ک‌
   ف‍ی‍زی‍ک‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌پ‍اپ‍ل‌ ، اس‍ت‍ف‍ن‌
   ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌س‍ی‌ ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ وس‍ت‍ون‌
   ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌آل‍ون‍س‍و، م‍ارچ‍ل‍و
   ف‍ی‍زی‍ک‌ م‍درن‌ : ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ح‍ل‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ک‍ش‍ت‌ ب‍د، پ‍روی‍ز
   ف‍ی‍زی‍ک‌رزن‍ی‍ک‌ ، راب‍رت‌
   ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ی‍ان‍گ‌ ، ه‍ی‍و
   ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ : اص‍ول‌ و روش‍ه‍اف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ه‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ 
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ص‍ف‍ا، ای‍رج‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌، ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و م‍خ‍اب‍رات‌ ( ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ، ف‍ارس‍ی‌ )ب‍ودی‍ش‌، پ‍ت‍ر ک‍لاوس‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ح‍ی‍ی‍م‌ ، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ی‍ک‍ج‍ل‍دی‌ : دارای‌ م‍ه‍م‌ ت‍ری‍ن‌ و م‍ت‍داول‌ ت‍ری‍ن‌ ل‍غ‍ات‌ و ع‍ب‍ارات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ب‍راب‍ره‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ آن‍ه‍ا( در ح‍دود ۶۰۰۰۰ ل‍غ‍ت‌ )ح‍ی‍ی‍م‌ ، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ (م‍ت‍وس‍ط): ش‍ام‍ل‌ ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و س‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ :ل‍غ‍ات‌ ، ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌ ، اع‍لام‌ ؛ ح‍اوی‌ : ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ف‍ص‍ی‍ح‌ و ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ (ای‍ران‍ی‌ - ع‍ی‍ر ای‍ران‍ی‌) ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌، اع‍لام‌ (ن‍ام‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‍ان‌ ج‍ه‍ان‌ : اس‍ام‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ، ک‍ت‍اب‍ه‍ا و ف‍رق‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ی‍ک‌ ج‍ل‍دی‌آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌
   ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ن‍ای‍ه‌: ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در ب‍اب‌ ک‍ن‍ای‍ه‌ و ...م‍ی‍رزان‍ی‍ا، م‍ن‍ص‍ور
   ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ای‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ک‍ی‌ ، دی‍وی‍د
   ق‍طع‍ات‌ و ن‍ظری‍ه‌ م‍دارات‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ن‍ش‍ل‍س‍ک‍ی‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
   ق‍طع‍ات‌ و م‍دارات‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ب‍وی‍ل‌ اش‍ت‍اد، راب‍رت‌
   ف‍رخ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌ : ب‍ح‍ث‍ی‌ در ش‍رح‌ اح‍وال‌ و روزگ‍ار ش‍ع‍رای‍وس‍ف‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
   ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ش‍ه‍ر و ش‍ه‍رداری‌ ...ای‍ران‌، ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
   طراح‍ی‌ دی‍ج‍ت‍ی‍ال‌ (م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌) راه‍ن‍م‍ا ی‌ م‍ان‍وی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د
   طراح‍ی‌ م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ک‍ه‍رم‌، ح‍س‍ی‍ن‌
   طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌پ‍رات‌، ت‍رن‍س‌ دب‍ل‍ی‍و
   طراح‍ی‌ ان‍ب‍ار (اس‍ت‍ق‍رار ک‍الا، ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ، ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌ و ...)ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌)
   طراح‍ی‌ دی‍ج‍ت‍ی‍ال‍ی‌ (م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌)م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
   طراح‍ی‌ م‍ن‍وه‍ا در Cپ‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
   طراح‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ا (ب‍ا ش‍ب‍ه‌ ک‍ده‍ای‌ ++(Cن‍ی‍پ‍ول‍ی‍ت‍ان‌، ری‍چ‍ارد ای‌
   طرح‍ه‍ای‌ ج‍ادوی‍ی‌ PHOTOSHOPن‍وری‌، ش‍ک‍وف‍ه‌
   طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ب‍ا ات‍وک‍د ۱۲ و۱۳ ک‍ازرون‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
   طراح‍ی‌ م‍خ‍ازن‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار 
   طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍راک‍ز ...ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌
   طراح‍ی‌ دی‍ج‍ت‍ی‍ال‌ (م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌)م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
   طراح‍ی‌ راک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ن‍ام‍ن‌ ، ای‌ .ب‌
   طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اح‍ت‍راق‌خ‍اوک‍ی‍ن‌، ی‍وری‌
   طرح‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ودب‍خ‍ش‌م‍وم‍ن‌ ه‍روی‌، اح‍م‍د
   طراح‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌، ژوزف‌ ادوارد
   طراح‍ی‌ راک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌ ، اک‍ت‍او
   طراح‍ی‌ م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ک‍رن‌ ، دون‍ال‍د
   طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ پ‍ال‍س‌ب‍ل‌ ، دی‍وی‍د
   طراح‍ی‌ م‍ن‍طق‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌ف‍ری‍دم‍ن‌، آرت‍ورد
   طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍درن‌ه‍ولاس‌ ، ج‍ی‌ . ام‌
   طراح‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اک‍س‍س‌ = ACCESSزرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود
   طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
   طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ و م‍داره‍ای‌ واس‍طم‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
   طراح‍ی‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ AUTOCADن‍ف‍ی‍س‍ی‌ ، ش‍ه‍اب‌
   ض‍م‍ائ‍م‌ ک‍ت‍اب‌ دوره‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر
   ع‍ل‍م‌ و ه‍ن‍ر ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍اش‍ان‍ون‌، راب‍رت‌
   ع‍م‍ل‍ک‍رد و م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍ور MOSت‍س‍ی‍وی‍دی‍س‌، ی‍ان‍ی‍س‌
   ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌ت‍ری‍ب‍ال‌ ، راب‍رت‌
   ع‍ل‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ادی‍گ‍ری‌ : م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ات‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ در ای‍ران‌م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌ن‍ج‍ف‌ پ‍ور، ق‍اس‍م‌
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:Transfer operations  ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌گ‍ری‍ن‌ک‍ورن‌، راب‍رت‌ آل‍ب‍رت‌
   ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ واح‍د در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌م‍ک‍ی‍ب‌ ، وارن‌
   ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ واح‍دت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌
   ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ و وس‍ای‍ل‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ آن‍ه‍ام‍ارگ‍ول‍ی‍س‌ ، آرت‌
   غ‍زل‍ی‍ات‌ ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌ ، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌
   غ‍زل‍ی‍ات‌ ح‍اف‍ظ: ن‍ق‍د وب‍ررس‍ی‌ دس‍ت‍ن‍وی‍س‌ ه‍ا و ن‍س‍خ‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ان‍ت‍ق‍ادی‌ ، م‍ش‍ک‍ول‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ث‍روت‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
   ک‍ارب‍رد م‍واد رادی‍واک‍ت‍ی‍و در پ‍زش‍ک‍ی‌ب‍ه‍روز، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
   ک‍ارب‍رده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍وم‍ت‍ری‌روس‍وت‍ی‌، ه‍ازل‌
   ک‍ارب‍رد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ گ‍روه‌ک‍ات‍ن‌ ، ف‌. آل‍ب‍رت‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ آن‍ال‍ی‍ز آم‍اری‌ داده‌ ه‍ا ب‍ا SPSS 8.0ن‍وروس‍ی‍س‌ ، م‍اری‍ا
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Free Hand 9 در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوز و م‍ک‍ی‍ن‍ت‍اش‌روم‌، ت‍ون‍ی‌
   ک‍ارب‍رد ری‍اض‍ی‍ات‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍س‍اج‍ی‌ ، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ت‍ال‍ورژی‌رف‍ی‍ع‌ زاده‌، م‍ه‍دی‌
   ک‍ن‍ک‍ور ج‍ام‍ع‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رف‍رام‍رزی‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   ک‍ارب‍رد ری‍اض‍ی‍ات‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ن‍ی‍ک‌ آذر، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
   ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ : چ‍ک‍ی‍ده‌ ای‌ از ن‍ه‌ درس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ پ‍ن‍ج‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و س‍وال‍ه‍ای‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و س‍وال‍ه‍ای‌ آزم‍ون‌ اع‍زام‌ ب‍ه‌ خ‍ارج‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۸ م‍ع‍اض‍د، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوزک‍و، پ‍ی‍ت‍ر
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Access 2000ادی‌، ک‍ری‍گ‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Java server pages در ۲۴ س‍اع‍ت‌ان‍ون‍س‍ی‍ات‍و، خ‍وزه‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Adobe premiereق‍اس‍م‌ ن‍ی‍اه‍م‍دان‍ی‌، م‍ان‍ی‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Internet Explorer 6 step by stepی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ VB SCRIPTم‍ح‍م‍دزاده‌، م‍ح‍م‍د
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Red Hat Linuxس‍ام‍س‍ون‌، ج‍ودی‍ت‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ف‍لاش‌ ۵اول‍ری‍چ‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ 3D studio max 3ب‍ل‌، ج‍ان‌ آل‍ن‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ windows meپ‍ری‌، گ‍رگ‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ windows 2000 professionalگ‍وک‍ی‍ن‌، دن‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ windows 2000 serverس‍اس‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌ ، ب‍اری‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ front page 2000ک‍دن‌ ه‍د، راج‍رز
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ corel Draw 9گ‍ارل‍ی‍ن‍ز، دی‍وی‍د
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ microsoft project 2000پ‍ی‍رون‌، ت‍ی‍م‌
   ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍ای‌ ق‍اب‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ PLC پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌خ‍وش‌ ل‍ف‍ظ ، ف‍رام‍رز
   ک‍ن‍ت‍رل‌آگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
   ک‍ت‍اب‌ م‍واد : چ‍ک‍ی‍ده‌ ای‌ از دوازده‌ درس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ه‍ش‍ت‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ص‍اح‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ AUTOCAD 2002ه‍ری‍ن‍گ‍ت‍ن‌ ، دی‍وی‍د
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ PSPICE در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوزلام‍ی‌، راب‍رت‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ WORD 2000اس‍ت‍ی‍ل‌، ه‍ای‍دی‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ EXCEL 97 
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ windows NT server 4.0ف‍ول‍ی‌، ت‍اد
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ FREE HAND 8 در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوز و م‍ک‍ی‍ن‍ت‍اش‌ه‍ان‍س‍ل‍م‍ن‌ ، دوی‍ن‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ EXCEL 2000ری‍س‍ن‍ر، ت‍رادی‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ JAVAدی‍وی‍س‌ ، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌
   ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر: اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رده‍اوب‌، ج‍ان‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ protel 99ش‍رک‍ت‌ پ‍روت‍ل‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ORCAD CAPTURE در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوزک‍رول‌، پ‍ل‌
   ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ PLCس‍ب‍زپ‍وش‍ان‌ ، ح‍ج‍ت‌
   ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رس‍م‍ی‍ع‌، م‍ه‍دی‌
   ک‍ن‍ک‍ور ک‍اردان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Assembly ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ آی‌ . ب‍ی‌ . ام‌ن‍ورت‍ن‌ ، پ‍ی‍ت‍ر
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ POWER POINT 2000ح‍داد، ال‍ک‍س‍ان‍دری‍ا
   ک‍ارب‍رد طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ف‍ی‍ل‍د، ل‌ . د
   ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌س‍ی‍درض‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
   ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ م‍ای‍ع‌ ب‍ا ک‍ارآی‍ی‌ ب‍الال‍ی‍ن‍دس‍ی‌ ، س‍ن‍دی‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ SQL SERVER 7ش‍پ‍ک‍ر، م‍ی‍ت‍و
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ACCESS 97 در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوزس‍ی‍گ‍ل‌ ، چ‍ارل‍ز
   ک‍ات‍ال‍ی‍ز ه‍م‍گ‍ن‌: ک‍ارب‍رد ش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ات‍ال‍ی‍ز از طری‍ق‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ ح‍ل‌ پ‍ذی‍ر ف‍ل‍زات‌ واس‍طه‌پ‍ارش‍ال‌ ، ج‍رج‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ TCP/IPک‍س‍د، ج‍و
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ 3D studio max 2پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍اد
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ OFFICE 2000پ‍ری‌، گ‍رگ‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ VISUAL BASIC 5 پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌اس‍ت‍ی‍ون‍ز، رود
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ OFFICE 97پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، گ‍ای‌ ه‍ارت‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ VISUAL J++ 6.0ای‍ن‍گ‍ل‍ز، گ‍وی‍ن‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ VISUAL C++ 6.0وی‍ل‍ی‍ام‍ز، م‍ی‍ک‍ی‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ VISUAL BASIC 6.0پ‍ری‌، گ‍رگ‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا Q BASICاش‍ن‍ای‍در، دی‍وی‍د
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ NORTON UTILITLES 8.0 درم‍ح‍ی‍ط داس‌ و وی‍ن‍دوز۳/۱  
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ص‍ب‌ ، ارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رگ‍رای‍م‍ز، گ‍ال‍ن‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ world wide web - Email - HTML - Newsgroupsک‍رای‍ن‍اک‌ ، ج‍و
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ( word 97 ورد ۹۷ ) در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوزش‍رک‍ت‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌
   ک‍ت‍اب‌ word 97 ت‍ح‍ت‌ windows 95 - 98ک‍رام‍ل‍ی‍ش‌ ، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Excel 97 ت‍ح‍ت‌ windows 95م‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د، رن‌
   ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ب‍ورژوا، رن‍ه‌
   ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍اس‍ک‍ال‌گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ اس‌
   ک‍ت‍اب‌ درس‌ ACCESS 97 PROش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، م‍ح‍م‍د
   ک‍ارب‍رد ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ج‍رس‌، پ‍ی‍ت‍ر س‍ی‌
   ک‍ارب‍رد ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ج‍ل‍ی‍ن‍ی‌، رح‍م‍ان‌
   ک‍ارب‍رده‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ش‍ی‍م‍ی‌اب‍رت‌، ک‍لاوس‌ ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌
   ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ واح‍دل‍وی‍ب‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
   ک‍ارب‍رد اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍ب‍ی‍رات‌ زب‍ان‌ در ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ف‍ارس‍ی‌ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، پ‍روی‍ز
   ک‍ارب‍رد ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍رم‍اب‍ی‍ک‍ن‌، دن‍ی‍س‌ ه‍ن‍ری‌
   ک‍ارب‍رده‍ای‌ ری‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ک‍ن‍س‍ر، ری‍چ‍ارد م‌
   ک‍ارب‍رد پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا در ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌آل‍ون‍ی‍و، وی‍ل‍ی‍ام‌ . ام‌
   ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر آن‍ال‍وک‌ و ه‍ای‍ب‍ری‍د(اص‍ول‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)ن‍ح‍ری‍ر، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ASSEMBLY پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ BORLAND C++ 4.0پ‍ات‍ز، اس‍ت‍ی‍و
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ object oriented programmingان‍ت‍س‍م‍ی‍ن‍ج‍ر، گ‍ری‌
   ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ FOXPRO 2.6گ‍ری‍ور، ی‍رآل‍ن‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ windows 3.1ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ HARD DISKن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ MS - DOS 6.22ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ MS - DOS 6 پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار داخ‍ل‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ IBM PC And PS/2ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
 ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌ : ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ BASICگ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
   ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍اس‍ک‍ال‌گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
   ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍اغ‍ذی‌ و لای‍ه‌ ن‍ازک‌ و ال‍ک‍ت‍روف‍وزاس‍م‍ی‍ت‌ ، آی‍ور
   ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ازی‌پ‍رن‍ل‌، ج‍ان‌ ه‍وارد
   ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ر: ن‍ح‍وه‌ ک‍ارک‍ردن‌ و س‍اخ‍ت‍ن‌ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
   ک‍ل‍س‍ت‍ئ‍ات‍وم‍اح‍اج‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ری‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
   ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رزرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود
   ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ن‍ق‍ی‍دری‍ان‌، ک‍اظم‌
   ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍اک‍اگ‌ ن‍اور، دون‍ال‍د
   ک‍ل‍ی‍ات‌ ش‍م‍س‌ ت‍ب‍ری‍زی‌: م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ن‍س‍خ‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‍اد ب‍دی‍ع‌ ال‍زم‍ان‌ ف‍روزان‍ف‍رم‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
   ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌ : گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ، ب‍وس‍ت‍ان‌ ، غ‍زل‍ی‍ات‌ ، ق‍ص‍ای‍د، ق‍طع‍ات‌ و رس‍ائ‍ل‌ از روی‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ری‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ودس‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ه‌
   ک‍ل‍ی‍ات‌ : س‍ای‍ه‌ ع‍م‍ر - آزاده‌ - ره‌ آورد - ت‍ران‍ه‌ ه‍ا - طن‍زه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌م‍ع‍ی‍ری‌ ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
   ک‍ل‍ی‍ات‌ خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌ : م‍خ‍زن‌ الاس‍رار، خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌ ، ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌ ، ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر، ب‍ه‍رام‌ ن‍ام‍ه‌ ، ه‍ف‍ت‌ گ‍ن‍ب‍د، اس‍ک‍ن‍درن‍ام‍ه‌ ، ش‍رف‍ن‍ام‍ه‌ ، اق‍ب‍ال‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ا م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ از روی‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ت‍ری‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر چ‍اپ‌ و خ‍طی‌ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
   ک‍ل‍ی‍ات‌ اوح‍دی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ م‍راغ‍ی‌ : دی‍وان‌ ، م‍ن‍طق‌ ال‍ع‍ش‍اق‌ ج‍ام‌ ج‍م‌اوح‍دی‌، رک‍ن‌ ال‍دی‍ن‌
   گ‍راف‍ی‍ک‌ و ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ک‍ری‍م‍ی‌ زن‍د، م‍ه‍دی‌
   گ‍راف‍ی‍ک‌ Cت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
   گ‍ل‍زار س‍خ‍ن‌ ی‍ا ه‍ن‍ر ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌ : ش‍ام‍ل‌ اب‍ت‍ک‍ار آم‍ی‍زت‍ری‍ن‌ آئ‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌ ، آئ‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ و ... ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ و ... س‍ای‍ر راه‍ی‍ان‌ ه‍ن‍ر ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌م‍ص‍ری‌، م‍ح‍م‍د
   گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا 3D studio 4خ‍ل‍ج‌ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
   گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا پ‍اس‍ک‍ال‌ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ن‍وا
   گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ی‍س‍ی‍ک‌رن‍ج‍ب‍ری‌ ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
   گ‍ذری‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍اه‍ن‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز
   گ‍زی‍ن‍ه‌ ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ ق‍اب‍وس‍ن‍ام‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ (ب‍ا ش‍رح‌ و م‍ع‍ن‍ی‌ واژه‌ ه‍ا)ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ازرون‍ی‌، اح‍م‍د
   ل‍ی‍زره‍ا در ش‍ی‍م‍ی‌ان‍دروز، دی‍وی‍د
   م‍اج‍راه‍ای‌ ب‍ا ف‍ی‍زی‍ک‌دان‍ک‍ن‌، ت‍ام‌
   م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ (ت‍ئ‍وری‌ ، ع‍م‍ل‍ک‍رد وک‍ارب‍رده‍ا)ب‍ی‍م‌ ب‍ه‍ارا
   م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ون‌ وای‍ل‍ن‌، گ‍وردون‌ ج‍ان‌
   م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ه‌
 ن‍ش‍ر دان‍ش‌ آم‍وز واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ی‍ب‍ر م‍ی‍ب‍اش‍د م‍ب‍ادی‌ ع‍ل‍م‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍اب‍وس‌، ام‍ار گ‍وپ‍ال‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌اش‍ت‍ری‌، ب‍ه‍رام‌
   م‍رج‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ PCن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
   م‍ع‍م‍اری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ج‍وم‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ری‍اض‍ی‌م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ال‍م‍م‍ال‍ک‍ی‌، رض‍ا
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ C ش‍ام‍ل‌ :C++ And ANSICش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ن‍ی‍ک‌ آذر، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
   م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ب‍راون‌، راب‍رت‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ چ‍وب‌ش‍وس‍ت‍روم‌ ، ارو
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ک‍ول‍س‍ون‌، ج‌.م‌
   م‍ت‍ن‌ درس‍ت‌ و ک‍ام‍ل‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ ب‍اب‍اطاه‍رب‍اب‍اطاه‍ر، ق‍رن‌ ح‍ق‌
   م‍ت‍ن‌ درس‍ت‌ و ک‍ام‍ل‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ خ‍ی‍ام‌خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
   م‍س‍ال‍ه‌ رب‍ا ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ (ب‍ی‍م‍ه‌)م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   م‍ق‍الات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍ق‍وق‍ی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا آراء وح‍دت‌ روی‍ه‌، ن‍ظری‍ات‌ ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌، ن‍ظری‍ات‌ م‍ش‍ورت‍ی‌ اداره‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ ، ن‍ظری‍ات‌ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ ، و ...ای‍ران‌، ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د طراح‍ی‌ راک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۸ -۱۳۶۸ م‍خ‍اطب‌، س‍ع‍ی‍د
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر(ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌) ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ک‍وره‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ آزادم‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌اس‍ل‍م‍ون‌، گ‍وردون‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ A. S. Pق‍اس‍م‌ ن‍ی‍اه‍م‍دان‍ی‌، م‍ان‍ی‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌چ‍اپ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌م‍وران‌، م‍ای‍ک‍ل‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌ آ
   م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ون‌ وای‍ل‍ن‌ ، گ‍وردون‌ ج‍ان‌
   م‍ق‍دم‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ پ‍اس‍ک‍ال‌ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ Cک‍ه‍ن‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
   م‍دل‌ س‍ازی‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ش‍دن‌ج‍ب‍اری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ک‍ات‍ن‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
   م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددی‌ : آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ۱۰۰ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ب‍ه‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ C و PASCAL و FORTRAN و BASIC ش‍ام‍ل‌ ۳۰۰ م‍س‍ال‍ه‌ ب‍ا ج‍واب‌ج‍رال‍د، ک‍ری‍ت‍س‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ آم‍ی‍زه‌ ک‍اری‌ و ف‍راورش‌ لاس‍ت‍ی‍ک‌لان‍گ‌، ه‍ری‌
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍اردان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ۸۰ - ۱۳۷۶ س‍راس‍ری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزادرح‍م‍ان‍ی‌، زه‍را
   م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ پ‍اس‍ک‍ال‌ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ان‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود
   م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌ ک‍وره‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌طوب‍ی‌، ح‍س‍ن‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍گ‍اره‌ ب‍رداری‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌م‍ت‍ل‍ر، ف‍رد
   م‍ب‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آی‌ س‍ی‌ ه‍ای‌ CMOSم‍ارس‍ت‍ون‌، ری‍م‍ون‍د م‍ای‍ک‍ل‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آی‌ س‍ی‌ ه‍ای‌ TTLم‍ارس‍ت‍ون‌، ری‍م‍ون‍د م‍ای‍ک‍ل‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ب‍ن‍ول‌، ک‌.ن‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ روان‌ ک‍اری‌ ف‍ی‍ل‍م‌ س‍ی‍ال‌ه‍م‍راک‌، ب‍رن‍ارد
   م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ک‍ات‍ن‌، اف‌ .آل‍ب‍رت‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍وی‍ن‌وای‍دن‍ر، ری‍چ‍ارد
   م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌گ‍ات‍ری‌، ه‍ل‍ن‌ ان‍دروز
   م‍ث‍ل‍ث‍ات‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ال‍خ‍ط و ک‍روی‌ن‍ووس‍ل‍و، س‍رگ‍ی‌ ای‍وس‍ی‍ف‍وی‍چ‌
   م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ dBASE And FOXک‍اش‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ررض‍ا
   م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌رام‍ان‌ ، راگ‍و
   م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌اس‍ک‍ال‍ی‌، ج‍ان‌ س‌
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ف‍اک‍س‌ ، راب‍رت‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ آم‍وزش‌ windows 2000 professional (Bible)دزم‍ون‍د، م‍ای‍ک‍ل‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ک‍ی‍وب‍ی‍س‍ی‍ک‌ (Q BASIC) ک‍ت‍اب‍ی‌ س‍ودم‍ن‍د ب‍رای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ع‍لاق‍م‍ن‍دان‌ ب‍ه‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ای‌ ج‍ام‍ع‌ و گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ح‍اوی‌ ۱۴۰ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ش‍ی‍م‍ز، ای‍روی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌
   م‍ع‍م‍اری‌ ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ت‍ب‍اک‌، دان‍ی‍ل‌
   م‍رج‍ع‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ وی‍ن‍دوز۹۸ م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌م‍ک‌ م‍وری‌، ج‍ان‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ Cج‍ب‍اری‌، ف‍ره‍اد
   م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ازی‌م‍ک‌ ن‍ای‍ر، ه‍ارول‍د م‍ون‍رو
   م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌پ‍ی‍رت‌، راب‍رت‌
   م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ف‍ی‍ت‍زج‍رال‍د، آرت‍ور ی‍وج‍ی‍ن‌
   م‍داره‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍وری‌م‍ارس‍ت‍ون‌، ار. ام‌
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌ و ح‍ف‍اظت‌ از ف‍ل‍زات‌ف‍رزام‌، م‍ن‍ص‍ور
   م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ن‍وروزی‌ ، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور لای‍ل‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍اج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ادری‍س‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ در C و++Cک‍ی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌پ‍وی‌، ه‍ووارد س‌
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌اوگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍اض‍لاب‌ 
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ک‍ل‍ه‍ر، ح‍س‍ن‌
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:Motors, generators, tronsfomers and energy  م‍ب‍ان‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ام‍ان‍وئ‍ل‌، پ‍ری‍ک‍ل‍س‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ف‍ی‍ت‍زج‍رال‍د، آرت‍ور ی‍وج‍ی‍ن‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ش‍ی‍م‍ز، ای‍روی‍ن‍گ‌ اچ‌
   م‍ک‍م‍ل‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ۴ت‍راب‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌چ‍اپ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ج‌
   م‍ی‍ک‍روپ‍روس‍س‍وره‍ا: طرز ک‍ار، ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ، ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌اف‍ن‌ ب‍ک‌، ج‍ان‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ران‌ MICROSOF WORD 6.0 
   م‍داره‍ای‌ م‍ی‍ک‍روال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌س‍درا، آدل‌ اس‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ص‍ال‍ح‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رق‍اس‍م‌ زاده‌، ح‍س‍ن‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ خ‍وردگ‍ی‌ (ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ وم‍ه‍ن‍دس‍ی‌)م‍ات‍س‍ون‌، ای‍ن‍ار
   م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ح‍ص‍ول‌ در گ‍ی‍اه‍ان‌ زراع‍ی‌ه‍ارپ‍ر، اف‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ خ‍اک‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا گ‍ی‍اه‌ و م‍ح‍ی‍طزری‍ن‌ ک‍ف‍ش‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
   م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ح‍دادی‌، م‍ح‍م‍ود
   م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ ۲ - ۱ 
   م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
   م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ک‍اف‍ل‌
   م‍ی‍ک‍روب‍ی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌رض‍ای‍ی‌، رض‍ا
   م‍ب‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌م‍ی‍ل‍م‍ن‌، ج‍ی‍ک‍وب‌
   م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددی‌ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ح‍لاج‍ی‌ ث‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ آم‍وزش‌ زب‍ان‌ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، پ‍روی‍ز
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ و پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ م‍ش‍روح‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ( ۱۳۷۳-۱۳۶۳ ) 
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ و ح‍ل‌ آن‍ه‍ا ۱۳۷۴ -۱۳۶۷  
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ و ح‍ل‌ آن‍ه‍ا ۱۳۷۸ -۱۳۷۵  
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ (اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌) ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
   م‍ح‍ی‍طه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ده‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ن‍م‍ی‍ن‍ی‌، رژو
   م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددی‌م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
   م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددی‌ - ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ و ح‍رک‍ت‌ س‍ی‍الات‌ (ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ Teach - Tپ‍ت‍ن‍ک‍ار، س‍وه‍س‌
   م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍اف‍ظه‌ در windows 3.1م‍ول‍ن‌، راب‍رت‌
   م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍اان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ORACLEک‍اش‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ررض‍ا
   م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ف‍ل‍ورچ‍ارت‌اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
   م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌ان‍واری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
   م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌س‍ی‍درض‍ی‌، ح‍س‍ن‌
   م‍داره‍ای‌ م‍ی‍ک‍روال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ص‍درا، ع‍ادل‌
   م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و طرز ک‍ار آن‍ه‍اک‍راس‍ک‍ه‌
   م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ادم‍ی‍ن‍س‍ت‍ر، ژوزف‌
   م‍داره‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ک‍روس‌، ه‍رب‍رت‌ ال‌
   م‍ف‍اه‍ی‍م‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ oRacle 8.0رض‍ای‍ی‌ ، ج‍ه‍ان‍دار
   م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ن‍س‍ر، س‍ی‍د
   م‍داره‍ای‌ م‍ی‍ک‍روال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌س‍دره‌، ع‍ادل‌ ش‍ف‍ی‍ق‌
   م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ (ک‍ارب‍ردی‌)طاه‍ری‌ ، ش‍ه‍ن‍ام‌
   م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دداودپ‍ور، ح‍م‍ی‍د
   م‍ع‍م‍اری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رم‍ان‍و، م‍وری‍س‌
   م‍ع‍م‍اری‌ ری‍ز پ‍ردازن‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ت‍ب‍اک‌، دان‍ی‍ل‌
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ روی‌ س‍ای‍ت‌ وب‌ری‍چ‍اردس‍ون‌، اری‍ک‌
   م‍دی‍ری‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ CPMPERT PNGERTح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‌
   م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍ول‍ی‍ده‍وش‍ی‍ار، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
   م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ 
   م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌وس‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ف‍ردری‍ک‌
   م‍رج‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ MS - DOS 6ش‍رک‍ت‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ک‍وئ‍ی‍ک‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ن‍ام‍روف‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍رم‌اف‍زارس‍ام‍روی‍ل‌ ، ی‍ان‌
   م‍دی‍ری‍ت‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌(ب‍ح‍ث‍ی‌ در ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌)دی‍وی‍س‌، آرک‍ی‌
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ع‍ب‍اس‌پ‍ور، م‍ج‍ی‍د
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ح‍ام‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
   م‍ک‍ال‍م‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌دل‍ف‍راق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
   م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر: طراح‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌م‍ل‍ک‌زاده‌، غ‍لام‍رض‍ا
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍ا (ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌)روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ف‍ل‍زی‌پ‍ارک‍ی‍ن‍س‌، آ. دب‍ل‌ ی‍و
   م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددی‌ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ TURBO PASCAL ن‍وش‍ت‍اره‍ای‌ 4.0 و 5.5ع‍رب‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ت‍ح‍س‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   م‍س‍ائ‍ل‌ و ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ 
   م‍س‍ائ‍ل‍ی‌ در م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌م‍ن‍گ‍ر، ف‍رد
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ درس‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ در آزم‍ون‍ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور از س‍ال‌ ۱۳۶۲ ت‍ا۱۳۷۰  
   م‍س‍ائ‍ل‌ م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ری‍اض‍ی‌: از ک‍ن‍ک‍وره‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ ش‍وروی‌: ش‍ام‍ل‌: ج‍ب‍ر، ح‍س‍اب‌ک‍وش‍چ‍ن‍ک‍و، واس‍ی‍ل‍ی‌ س‍م‍ی‍ن‍وی‍چ‌
   م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ واک‍ن‍ش‍گ‍ره‍ا در ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ 
   م‍ی‍ک‍روپ‍روس‍س‍ور 8086 و چ‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ (س‍خ‍ت‌ اف‍زار - ن‍رم‌ اف‍زار)خ‍اک‍پ‍ور، ف‍ی‍ض‌ ال‍ه‌
   م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
   م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ج‍زئ‍ی‌ ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ف‍ارل‍و، اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌ ج‌
   م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍اس‍ی‍م‍ون‍ز، ج‍ورج‌ ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌
   م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍وی‍ن‌ب‍ای‍زر، آرت‍ور
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ و م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ال‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ و آم‍وزش‍ی‌ در پ‍اس‍ک‍ال‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، م‍ه‍رداد
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا ج‍اواک‍اف‍م‍ن‌ ، ال‍ی‍وت‌
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌آری‍ا.ا. ب‌
 ج‍ل‍د اول‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۵۸ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍واد و ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ف‍روت‍ن‌ ت‍وس‍ط دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
   م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
   م‍ع‍م‍اه‍ای‌ ورود و خ‍روج‌ ال‍ک‍ت‍رون‌ در ات‍م‌ : س‍ی‍ری‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   م‍ق‍دم‍ات‌ آن‍ال‍ی‍ز ک‍لاس‍ی‍ک‌م‍ارس‍دن‌، ج‍رال‍د
   م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌وای‍ل‍ی‌،س‍ی‌ . ری‌
   م‍ق‍دم‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ب‍رن‍ام‍ه‌س‍ازی‌ ف‍رت‍رن‌ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود
   م‍ق‍دم‍ات‌ م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ق‍دار م‍رزی‌ب‍وی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر اح‍ت‍م‍الات‌ و آم‍ار ک‍ارب‍ردی‌وال‍پ‍ول‌، رون‍ال‍د
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:An Introduction to solar energy for scientists and engineers  م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ ب‍رای‌ م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ان‌وای‍در، س‍ل‌
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:Introduction to heat transfer  م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ای‍ن‍ک‍روپ‍را، ف‍ران‍ک‌
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:Basic programming for chemists: an introduction  م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ج‍رس‌ ، پ‍ی‍ت‍ر
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:Introduction to mathematical logic  م‍س‍ائ‍ل‌ اس‍اس‍ی‌ ری‍اض‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ ۱۷۳۹ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ن‍ام‍ع‍ادلات‌، ق‍در م‍طل‍ق‌، ج‍ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍دود، پ‍ی‍وس‍ت‍گ‍ی‌، م‍ش‍ت‍ق‌ و م‍ق‍الات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ آن‌، ان‍ت‍گ‍راس‍ی‍ون‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ وم‍ن‍دل‍س‍ون‌، ال‍ی‍وت‌
   م‍ث‍ال‍ه‍ای‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌ در ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌م‍وس‍ت‍وو، ال‌ . ار
 پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:R. Jenkins and J. L. De vries. An introduction to x-ray powder diffractometry م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍واد ب‍ک‍م‍ک‌ دی‍ف‍راک‍ت‍وم‍ت‍ری‌ اش‍ع‍ه‌ای‍ک‍س‌: (پ‍راش‌س‍ن‍ج‍ی‌ پ‍رت‍وه‍ای‌ ای‍ک‍س‌ - روش‌ پ‍ودر)ج‍ن‍ک‍ی‍ن‍ز، رن‌
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر طراح‍ی‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ و ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ م‍وادس‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ آس‍ی‍ای‍ی‌
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:Introduction to fluid mechanics  م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ف‍اک‍س‌، راب‍رت‌
   م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ه‍ای‌ ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌م‍ف‍ت‍ی‍ک‌، س‍ی‍د
   م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ آل‍ی‌س‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور ل‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ش‍ی‍م‍ز، ای‍روی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ان‌
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ک‍ارب‍رد روغ‍ن‍ه‍ای‌ روان‍س‍از ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌س‍م‍ی‍ن‍ار ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ک‍ارب‍رد روغ‍ن‍ه‍ای‌ روان‍س‍از ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وک‍ت‍ور لای‍ل‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور ال‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌وای‍ت‌، ف‍ران‍ک‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌وای‍ت‌، ف‍ران‍ک‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ق‍اه‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:Corrosion engineering  م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌ف‍ون‍ت‍ان‍ا، م‍ارس‍ل‍ی‍و گ‍ی‍دو
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ک‍ل‍ه‍ر، ح‍س‍ن‌
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ای‍ن‍ت‍ران‍ت‌م‍ی‍ن‍ول‍ی‌، دان‍ی‍ل‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍الای‍ش‌ ن‍ف‍ت‌اب‍وال‍ح‍م‍د، گ‍ی‍ت‍ی‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍ورب‍و پ‍اس‍ک‍ال‌ 7.0ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
   م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رول‍ر۸۰۵۱ م‍ک‍ن‍زی‌، آی‌ اس‍ک‍ات‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ MATLABج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   م‍واد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ج‍ان‌، ورن‍ون‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ام‍ی‍رص‍دری‌، ام‍ی‍رم‍ن‍ص‍ور
   م‍واد زائ‍د ج‍ام‍د: م‍دی‍ری‍ت‌ ، ج‍م‍ع‌ آوری‌ و ...ع‍م‍ران‍ی‌، ق‍اس‍م‍ع‍ل‍ی‌
   ( modemب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌)ن‍ی‍م‍رش‍ی‍م‌ ، ج‍ک‌
   ن‍ام‍گ‍ذاری‌ م‍واد آل‍ی‌س‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
   ن‍ظری‍ه‌ و م‍س‍ای‍ل‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ک‍ت‍ی‌، ج‍ی‍م‍ی‌
   ن‍ام‍گ‍ذاری‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ : ق‍واع‍د ت‍ص‍وی‍ب‌ ش‍ده‌۱۹۷۰ ات‍ح‍ادی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ام‍ل‍ل‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍ض‌ و ک‍ارب‍ردی‌
   ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ دراس‍لام‌م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌خ‍واج‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
   ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ درس‌ آم‍ارگ‍ادف‍ری‌، ام‌ .ج‍ی‌
   ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر ت‍ئ‍وری‌ ، ک‍ارب‍رد و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (MIS)ب‍ه‍ش‍ت‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
   7 NORTON UTILITES ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌وی‍ک‍رت‌، ج‍وزف‌ ب‍وی‍ل‌
   ن‍ظری‍ه‌ اس‍اس‍ی‌ م‍داره‍ا و ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ادس‍ور، چ‍ارل‍ز
   ن‍ظری‍ه‌ گ‍راف‌ ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ب‍ان‍دی‌، ج‍ان‌ آدری‍ان‌
   ن‍ظری‍ه‌ گ‍روه‌ه‍ا در ش‍ی‍م‍ی‌دان‍ش‍ور، ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌
   ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ل‍ی‍ن‌، ش‍وو ی‍ن‍گ‌
ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ن‍ظری‍ه‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ (ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌)  ن‍ظری‍ه‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌م‍ن‍دل‍س‍ون‌، ال‍ی‍وت‌
   ن‍ظری‍ه‌ه‍ا و م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌: س‍ری‌ ش‍وم‍زم‍ی‍س‍ل‍ی‍چ‌، ه‍رب‍رت‌
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Semiconductors made simple  ن‍ی‍م‍رس‍ان‍اه‍اپ‍ال‍ی‍اک‍وف‌،ا. م‌
   ن‍ظری‍ه‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌( Cس‍ی‌)گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ اص‍ل‍ی‌:Introduction to Spectros Copy: a guide for students of organic chemistry  ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌پ‍اوی‍ا، دون‍ال‍د
   ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌: س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌وای‍ت‌، ادوی‍ن‌ ن‍وی‍ل‌
   ن‍ق‍ش‍ه‌ک‍ش‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ح‍دادی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌
   ن‍ب‍وت‌م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   ن‍ه‍ض‍ت‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ در ص‍دس‍ال‍ه‌ اخ‍ی‍رم‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   ن‍ق‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در خ‍دم‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌گ‍ل‍ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍ب‌ ال‍ه‌
   ن‍ق‍ش‌ اش‍ع‍ه‌ ل‍ی‍زر در ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
   ن‍م‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsim pspice 7.1گ‍ودی‌، روی‌
   واژه‌ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌: ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
   واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
   وی‍رای‍ش‍گ‍ر[ PE11 - PE111پ‍ی‌ ئ‍ی‌ ۲ و پ‍ی‌ ئ‍ی‌۳ ]وای‍ل‍ی‌، ج‍ی‍م‌
    VB. NET ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ران‌ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، ک‍ی‍ت‌
   واژه‌ ن‍ام‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ام‍ل‌ واژه‌ ه‍ای‌ ...ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ف‍راه‍ان‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
   وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ب‍ورگ‍ر، رال‍ف‌
ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: وی‍روس‌ه‍ا و آن‍ت‍ی‌ وی‍روس‌ه‍ا: ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ آن‍ت‍ی‌ وی‍روس‌ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ...Alireza Jabbarieh. Viruses  وی‍روس‌ه‍ا و آن‍ت‍ی‌ وی‍روس‌ه‍اج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   واژگ‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
   واژه‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
   واژگ‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
   واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
   واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ری‍اض‍ی‌ : ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ع‍اری‍ف‌، ص‍ورت‌ ق‍ض‍ای‍ا و م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ه‍م‌ ری‍اض‍ی‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، گ‍روه‌ ری‍اض‍ی‌
   وی‍ژوال‌ C ++ 5 خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ در ۲۱ روزگ‍وروی‍چ‌، اوری‌
   واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌: ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ 
   وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌م‍ای‍و، ج‍ان‍ات‍ان‌ ال‌
   ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از Cش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
   ه‍ن‍ر ت‍رس‍ی‍م‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ب‍ا [ IBM PCآی‌ . ب‍ی‌ . ام‌ . پ‍ی‌ س‍ی‌]وات‌، آل‍ن‌
   ه‍ن‍ر گ‍راف‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍ی‍ک‍روک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا 
   ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ ک‍ارب‍ردی‌ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
   ه‍ن‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ه‍وروی‍ت‍س‌، پ‍ل‌
   ی‍ک‌ دوره‌ ک‍وت‍اه‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ب‍ورگ‍وی‍ان‌، ادوارد
   پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ ن‍س‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌ foxproج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ : ش‍ام‍ل‌ ح‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ع‍ادلات‌ ن‍ک‍ات‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ اض‍اف‍ی‌ ...  راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
   م‍دل‍س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و ن‍ف‍ت‌خ‍راط ، ری‍اض‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ دان‍ش‍ج‍و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ره‍ن‍م‍اه‍ورن‌ ب‍ای‌ ، آل‍ب‍رت‌ س‍ی‍دن‍ی‌ .
   روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌)ح‍س‍ن‌ زاده‌ ، رم‍ض‍ان‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱م‍ورت‍ی‍م‍ر ، چ‍ارل‍ز
   ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ واح‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌م‍ک‍ی‍ب‌ ، وارن‌ ل‍ی‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌اس‍ن‍ل‌ ، ن‍د
   گ‍راف‍ی‍ک‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ در ++Cوی‍ت‍ن‍ب‍رگ‌ ، ت‍ی‍م‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Microsoft Access 2002م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍س‌ دوه‍زارودو]پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌ ، ج‍ان‌
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ روی‌ س‍روی‍س‌ ده‍ن‍ده‌ وب‌اک‍ب‍ری‌ ، ب‍ه‍زاد
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Microsoft Power Point 2002(XP)م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌ ۲۰۰۲ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌ ، ج‍ان‌
   ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌ ، پ‍ری‍وش‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ [ Microsoft SQL Server 2000م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اس‌ ک‍ی‍و ال‌ س‍رور۲۰۰۰ ]ری‍وردان‌ ، رب‍ک‍ا
   ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا : اص‍ول‌ ، روش‌ ه‍ا و اب‍زاره‍ااه‍و، آل‍ف‍رد
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ( UMLت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ UML س‍ری‌ ش‍وم‍ز)ب‍ن‍ت‌ ، س‍ای‍م‍ون‌
   س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ (ری‍اض‍ی‍ات‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌)ج‍ان‍س‍ون‌ ب‍ا، ری‍چ‍ارد
   ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ : ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ن‍وی‍ن‌راس‍ل‌ ، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
   خ‍ودآم‍وز [ SIMULINKس‍ی‍م‍ول‍ی‍ن‍ک‌] (ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ MATLABم‍طل‍ب‌] 
   م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌ ، آب‍راه‍ام‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ VB.NETوب‌ .ن‍ت‌]ه‍ال‍ی‍س‌ ، ب‍ی‍ل‍ی‌
   م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ (۱)س‍ع‍ی‍دی‌ م‍ه‍ر، م‍ح‍م‍د
   م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ (۲)س‍ع‍ی‍دی‌ م‍ه‍ر، م‍ح‍م‍د
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ه‍ول‍م‍ن‌ ، ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ (پ‍ی‍ت‍ر ن‍ورت‍ن‌) وی‍ن‍دوز ( XPای‍ک‍س‌ پ‍ی‌)ف‍رس‍ای‍ی‌ ، داری‍وش‌
   م‍ت‍ون‌ اس‍لام‍ی‌ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍دی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
   طراح‍ی‌ دی‍ج‍ت‍ی‍ال‌ (م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌)م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍ال‍ی‍دی‌ - رزن‍ی‍ک‌ج‍وادی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ و ف‍ل‍وچ‍ارت‌ Algorithm And Flowchart ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ و ف‍ل‍وچ‍ارت‌رس‍ول‍ی‌ ، ش‍ه‍ری‍ار
   م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
   ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د) ش‍ام‍ل‌ ۷۵۰ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌پ‍اری‍اب‌ ، خ‍ل‍ی‍ل‌
   ح‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ اس‍ک‍وگ‌ ، وس‍ت‌ ، ه‍ال‍رپ‍ورج‍وادی‌ ، ع‍ل‍ی‌
   ف‍ی‍زی‍ک‌ه‍ال‍ی‍دی‌ ، دی‍وی‍د
   روش‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اص‍ول‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌ : ش‍ام‍ل‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د چ‍ال‍ک‍ش‌ ام‍ی‍ری‌ ، ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌پ‍ورب‍اف‍ران‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
   ن‍ام‍گ‍ذاری‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ : ق‍واع‍د ت‍ص‍وی‍ب‌ ش‍ده‌۱۹۷۹ ات‍ح‍ادی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍ض‌ و ک‍ارب‍ردی‌
   خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ و م‍وج‌ ب‍ره‍اک‍م‍ال‍ی‌ م‍ع‍اون‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍داره‍ی‍ت‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ارت‌
   زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌پ‍رات‌ ، ت‍رن‍س‌
   م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍اروح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ (م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌) از ۸۰۸۶ ت‍ا پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌ ، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
   گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌۲۰۰۲ ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ، ت‍ق‍ی‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ام‍ان‍وئ‍ل‌ ، ب‍ری‍ک‍ل‍س‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ MATLAB 6.5م‍طل‍ب‌۶/۵ ]ج‍ب‍اری‍ه‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   آم‍وزش‌ ( Pspice 9.1ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا (Orcad pspiceک‍وئ‍ن‌، ج‍ان‌
   ت‍س‍ت‌ و گ‍رام‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ع‍س‍ک‍ری‌ ، ج‍واد
   ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ب‍ارگ‍اه‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
   راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍ال‍ی‍دی‌ه‍ال‍ی‍دی‌ ، دی‍وی‍د
   ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌)ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌ ، ک‍ورش‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ه‍ی‍ات‌ م‍ول‍ف‍ان‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌(۲): (روش‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌)زن‍ج‍ان‍چ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Access 2000اک‍س‍س‌ دو ه‍زار]ان‍درس‍ن‌ ، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Photoshop 7 ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۷ ]اول‍ری‍ک‌ ، لاری‌ آن‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ پ‍اس‍ک‍ال‌ل‍واس‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌ ، ان‍درو اس‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ +Aان‍دروز ، ج‍ی‍ن‌
 ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر، آم‍وزش‌ در م‍س‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ ، خ‍ودآم‍وز ک‍ارب‍ردی‌ ت‍ری‍ن‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ : ش‍ام‍ل‌ آم‍وزش‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (وی‍ن‍دوز،رف‍ع‌ اش‍ک‍ال‌ ...۹ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ، آم‍وزش‌ در م‍س‍ی‍ر - اش‍ت‍غ‍ال‌ ، ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ، راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ار ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ، ک‍ار ب‍ا ع‍ک‍س‌ ، س‍اخ‍ت‌ ان‍واع‌ CD، س‍اخ‍ت‌ ب‍روش‍ور و ک‍ات‍ال‍وگ‌ ...ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر
 ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ (و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ا) ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ری‍چ‌، ای‍ل‍ی‍ن‌
   طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ [ ASP.NETای‌ . اس‌ . پ‍ی‌ . ن‍ت‌]رای‍ل‍ی‌ ، داگ‍لاس‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ۶ = Visual basic 6دی‍ت‍ل‌ ، ه‍اروی‌
   )[ 11) Freehand MXف‍ری‌ ه‍ن‍د ام‌ . ای‍ک‍س‌]ش‍ول‍ت‍ش‌ ، پ‍ت‍ی‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ب‍رادران‌ رح‍ی‍م‍ی‌ ، اص‍غ‍ر
 ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اک‍س‍ل‌۲۰۰۲  اک‍س‍ل‌ ۲۰۰۲ [دوه‍زار دو] از س‍ری‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ آف‍ی‍س‌ XPف‍رای‌ ، ک‍ری‍ت‍س‌
   اص‍ول‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌چ‍ال‍ک‍ش‌ ام‍ی‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ش‍ی‍وه‌ ارائ‍ه‌ م‍طال‍ب‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ف‍ن‍ی‌  ارائ‍ه‌ م‍طال‍ب‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ف‍ن‍ی‌روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ و ف‍ل‍وچ‍ارت‌ : راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍رای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ع‍لاق‍م‍ن‍دان‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ص‍ادق‍ی‌ ، ای‍رج‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دان‍ش‌ و ف‍ن‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر،۱۲   م‍ودم‌ در ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ه‍ااس‍ت‍ن‌ ، م‍ی‍ش‍ل‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‍ات‍ی‌گ‍ری‍م‍ال‍دی‌ ، رال‍ف‌
   ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌آدام‍ز ، راب‍رت‌ ال‍ک‍زان‍در
ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌ : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌  م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍م‍ول‍ی‌م‍ه‍ری‌ ، ب‍ه‍م‍ن‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ای‍ل‌ ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌ (ع‍ام‌) ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ق‍ی‍ام‍ت‌ ، رض‍ا
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ دل‍ف‍ی‌ ۷ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، م‍ه‍رداد
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ دل‍ف‍ی‌ ۷ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، م‍ه‍رداد
   آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍راک‍ب‍راف‌ ، اک‍ت‍ای‌ اچ‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Red Hat Linux 9رده‍ت‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌ ن‍ه‌]ه‍ال‌ ، ج‍ان‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ زب‍ان‌ دل‍ف‍ی‌ 
   ت‍واب‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍طح‍ص‍ارک‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
   خ‍ان‍واده‌ ، ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ : م‍طاب‍ق‌ س‍رف‍ص‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اس‍ه‍راب‍ی‌ ، ای‍وب‌
   م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌ [ XPای‍ک‍س‌ - پ‍ی‌]س‍اگ‍م‍ن‌ ، اس‍ت‍ی‍و
   ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌اس‍ت‍ف‍ان‍وپ‍ول‍وس‌ ، گ‍ئ‍ورگ‌
   ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ واح‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌م‍ک‌ ک‍ی‍ب‌ ، وارن‌ ل‍ی‌
   آم‍وزش‌ وی‍ن‍دوز [ XPای‍ک‍س‌ پ‍ی‌] در ک‍م‍ت‍ری‍ن‌ زم‍ان‌ب‍ورن‌ ، گ‍ان‍ت‍ر
   م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددی‌م‍ه‍ری‌ ، ب‍ه‍م‍ن‌
   م‍س‍ائ‍ل‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ آپ‍وس‍ت‍ل‌ ... ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (۱) دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ش‍ام‍ل‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ۱ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ...م‍ح‍م‍دی‌ راد ، ن‍اص‍ر
   م‍س‍ائ‍ل‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ آپ‍وس‍ت‍ل‌ ج‍ل‍د (۲) ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۲ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا : ش‍ام‍ل‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ م‍ی‍ان‌ ت‍رم‌ و پ‍ای‍ان‌ ت‍رم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ...م‍ح‍م‍دی‌ راد ، ن‍اص‍ر
   روش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ، زه‍ره‌
   درک‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌ ، اوک‍ت‍او
   م‍ع‍م‍اری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رص‍ف‍ای‍ی‌ ، ف‍رش‍اد
   ری‍اض‍ی‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ (ری‍اض‍ی‌۷ ) م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ه‍ای‌ ک‍اردان‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‌دان‍ش‍م‍ن‍د ، ح‍س‍ی‍ن‌
   خ‍ودآم‍وز ت‍ص‍وی‍ری‌ وی‍ن‍دوز [ XPای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]م‍ج‍اه‍د ، س‍ی‍م‍ا
   زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌م‍ن‍ص‍وری‌ ت‍رش‍ی‍زی‌ ، ح‍س‍ن‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Microsoft office xpم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌ ای‍ک‍س‌ . پ‍ی‌] 
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌ب‍ه‍م‍ن‍ی‍ار ، ح‍س‍ی‍ن‌
   ن‍ظری‍ه‌ زب‍ان‍ه‍ا و م‍اش‍ی‍ن‍ه‍اس‍ودک‍م‍پ‌ ، ت‍وم‍اس‌
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زار : ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ ی‍ک‌ اه‍ل‌ ف‍ن‌پ‍رس‍م‍ن‌ ، راج‍ر
   ب‍رگ‍زی‍ده‌ م‍ت‍ون‌ ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ، ج‍ل‍ی‍ل‌
   ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍لام‌ن‍ص‍ی‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
   ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌اح‍م‍دن‍ژاد ، ک‍ام‍ل‌
   درس‌ ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دزاده‌ ، خ‍ل‍ی‍ل‌
   ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ، ت‍وس‍ع‍ه‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍اروری‌ 
 پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ : English sentence tructure زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ق‍واع‍د س‍اخ‍ت‍ار ج‍م‍ل‍ه‌ک‍رون‌ ، راب‍رت‌
   م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددی‌ : آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ۱۵۰ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ب‍ه‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ C ، PASCAL ، FORTAN ، MATLAB ش‍ام‍ل‌ ۳۰۰ م‍س‍ال‍ه‌ ب‍ا ج‍واب‌ج‍رال‍د ، ک‍ری‍ت‍س‌
   م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددی‌ن‍ی‍ک‍وک‍ار ، م‍س‍ع‍ود
   ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ : س‍ری‍ه‍ا ، ان‍ت‍گ‍رال‍ه‍ا و ت‍ب‍دی‍لات‌ ف‍وری‍ه‌ م‍ع‍ادلات‌ ب‍ا م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍زی‍ی‌ ، ت‍واب‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍طش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ه‌
   م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددی‌ Numerical Methodsک‍رای‍ه‌ چ‍ی‍ان‌ ، اص‍غ‍ر
   ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (ری‍اض‍ی‌۶ ) 
   م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍م‍ول‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌طوس‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
   ری‍اض‍ی‍ات‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‍ات‍ی‌گ‍ری‍م‍ال‍دی‌ ، رال‍ف‌
   خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌۲۰۰۲ ک‍ران‍ی‍اک‌ ، ج‍و
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ک‍دن‌ ه‍د، راج‍رز
   گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اک‍س‍س‌۲۰۰۲ ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ = Word 2002ورد دو ه‍زار ودو] م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ 
   س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
   ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۷ در اع‍م‍اق‌ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌ ، م‍س‍ع‍ود
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌۲۰۰۳  
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌زی‍م‍دال‌ ، اس‍ت‍ی‍ون‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍وم‍اس‌زه‍ره‌ ون‍د ، ح‍م‍ی‍د
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ [ ++Cس‍ی‌ ++]دای‍ت‍ل‌ ، ه‍اروی‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ۱م‍ک‌ م‍وری‌ ، ج‍ان‌
   راه‍ن‍م‍ا و ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ۱م‍ک‌ م‍وری‌ ، س‍وزان‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ۲م‍ک‌ م‍وری‌ ، ج‍ان‌
   راه‍ن‍م‍ا و ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ۲م‍ک‌ م‍وری‌ ، س‍وزان‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ۳م‍ک‌ م‍وری‌ ، ج‍ان‌
   راه‍ن‍م‍ا و ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ۳م‍ک‌ م‍وری‌ ، س‍وزان‌
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍رم‍اای‍ن‍ک‍روپ‍را، ف‍ران‍ک‌
   اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌دی‍ل‍م‍ی‌ ، اح‍م‍د
   ف‍ره‍ن‍گ‌ دو زب‍ان‍ه‌ آک‍س‍ف‍وردگ‍رج‍ی‍ان‌ ، ب‍ه‍م‍ن‌
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ [ Excel 2000اک‍س‍ل‌۲۰۰۰ ]ف‍ول‍ت‍ن‌ ، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
   اص‍ول‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا [ XULای‍ک‍س‌ . ی‍و . ال‌]ب‍ولارد ، وان‌
   دان‍ش‌ چ‍س‍ب‌ و چ‍س‍ب‍ن‍دگ‍ی‌ک‍وم‍ی‍ن‌ ، ج‍ان‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ دای‍رک‍ت‍ور ۷ ]Director 7]گ‍راس‌ ، ف‍ی‍ل‌
   م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ دروس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌اح‍م‍دپ‍ور، ام‍ی‍ن‌
 ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر : ب‍ه‌ وق‍ت‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ب‍ه‌ وق‍ت‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ... م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ف‍ی‍س‍ی‌ از ان‍درزه‍ا و ن‍ص‍ای‍ح‌ ح‍ک‍ی‍م‍ان‍ه‌ س‍ع‍دی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ک‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا در ب‍وس‍ت‍ان‌ و گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ث‍ن‍ائ‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
   خ‍وزس‍ت‍ان‌ در گ‍ل‍واژه‌ ه‍ای‍ی‌ از ش‍ع‍رث‍ن‍ائ‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
   طراح‍ی‌ م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ک‍رن‌ ، دون‍ال‍د
   اص‍ول‌ ( 3D studio Max 5ت‍ری‌ . دی‌ . اس‍ت‍ودی‍و م‍ک‍س‌ ف‍ای‍و)ب‍وردم‍ن‌ ، ت‍د
   راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر اح‍ت‍م‍الات‌ و آم‍ار ک‍ارب‍ردی‌ف‍رزد ، م‍س‍ع‍ود
   راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ری‍ع‌ وی‍ژوال‌ [ Linux 7.2ل‍ی‍ن‍وک‍س‌۷/۲ ]رج‍ب‍ی‌ ، اش‍ک‍ان‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ [ UML with Rational Roseی‍و .ال‌. ال‌ . رش‍ن‍ال‌ رز]ب‍اگ‍ز، ون‍دی‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ [ PLCپ‍ی‌ . ال‌ . س‍ی‌]ق‍اب‍وس‍ی‌ ، ف‍رب‍د
   اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ 
   خ‍ودآم‍وز ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ا [ Oracle 8اوراک‍ل‌۸ ]لاک‍م‍ن‌ ، دی‍وی‍د
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ای‍ل‌ م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و م‍س‍ای‍ل‌ م‍ق‍دار م‍رزی‌ ب‍وی‍س‌ - دی‍پ‍ری‍م‍اخ‍داک‍رم‍ی‌ ، ب‍ه‍زاد
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍دار ه‍ی‍ت‌ - ک‍م‍رل‍ی‌س‍ی‍دف‍ت‍اح‍ی‌ ، س‍ی‍دج‍واد
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍داره‍ای‌ م‍ی‍ک‍روال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌خ‍ام‍ن‍ی‍ان‌ ، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍راش‍ه‌ ه‍ای‌ [ TTLت‍ی‌ ت‍ی‌ ال‌] ب‍ا م‍داره‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ 
   راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍راش‍ه‌ ه‍ای‌ [ COMSس‍ی‌ م‍وس‌] ب‍ا م‍داره‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ (۲) 
   راه‍ن‍م‍ای‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ن‍ظری‍ه‌ اس‍اس‍ی‌ م‍داره‍ا و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ادس‍ور، چ‍ارل‍ز
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ش‍ادک‍ام‌ ان‍ور، ح‍س‍ن‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ ADO.NETآ.دی‌.او.ن‍ت‌]ری‍وردان‌ ، رب‍ک‍ا
   راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ری‍ع‌ وی‍ژوال‌ [ ANSYSان‍س‍ی‍س‌] ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ روش‌ ال‍م‍ان‌ م‍ح‍دودم‍ع‍اون‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
   م‍رج‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌ [ Visual Basicوی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌] ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍واب‍ع‌ Report Crystal و SQL DMOم‍ق‍دس‍ی‌ ، ک‍وروش‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ری‍ع‌ وی‍ژوال‌ [ HTML And CSS with XHTMLاچ‌ ت‍ی‌ .ام‌ .ال‌ .وی‍ت‌ ای‍ک‍س‌ .اچ‌ .ت‍ی‌ .ام‌ .ال‌ .ان‍د س‍ی‌ .اس‌ . اس‌ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌
   م‍داره‍ای‌ م‍ی‍ک‍روال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ص‍دره‌ ، ع‍ادل‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ C.NETس‍ی‌ ش‍ارپ‌ ن‍ت‌]ش‍ارپ‌ ، ج‍ان‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ طراح‍ی‌ راک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ب‍ه‍رام‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
   م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ب‍ی‌ ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د
   رن‍گ‍ه‍ا و رزی‍ن‌ ه‍ای‌ آل‍ک‍ی‍دی‌ت‍راب‍ی‌ ان‍گ‍ج‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
   روش‍ه‍ای‌ ع‍ددی‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ک‍ات‍ل‍ی‍پ‌ ، م‍ای‍ک‍ل‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ن‍ظری‍ه‌ اس‍اس‍ی‌ م‍داره‍ا و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍اراس‍خ‍ی‌ ، ج‍ل‍ی‍ل‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ن‍ظری‍ه‌ اس‍اس‍ی‌ م‍داره‍ا وش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍اخ‍ام‍ن‍ی‍ان‌ ، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ن‍ظری‍ه‌ اس‍اس‍ی‌ م‍داره‍ا و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ااع‍ل‍م‌ ش‍اه‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Excel 2002اک‍س‍ل‌۲۰۰۲ ]ب‍ل‍ت‍ن‍ر، پ‍ات‍ری‍ک‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ CGIس‍ی‌.ج‍ی‌.آی‌] در ۲۴ س‍اع‍ت‌ک‍ول‍ب‍رن‌ ، ری‍ف‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Visual C.Netش‍ارپ‌ ، ج‍ان‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Action Scriptاک‍ش‍ن‌ اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌] ب‍رای‌ طراح‍ان‌ [ Flash MXف‍ل‍ش‌ م‍ک‍س‌]س‍ال‍ی‍ن‌ ، دوگ‌
   [ Delphi 7دل‍ف‍ی‌۷ ]پ‍ه‍ل‍وان‌ ت‍ف‍ت‍ی‌ ، اح‍م‍د
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Microsoft Project 2002م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۰۲ ]چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د ، ک‍ارل‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Microsoft Cم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ س‍ی‌ ش‍ارپ‌]ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ A S P.NETای‌ . اس‌ . پ‍ی‌ .ن‍ت‌]دات‍ی‌ ، ان‍درو
   وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ۶ (MCSD) 
   آم‍وزش‌ ج‍ام‍ع‌ ک‍ورل‌ دراو۱۱ داع‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Windows server 2003 (windows .net)وی‍ن‍دوز س‍رور ۲۰۰۳ (وی‍ن‍دوز دات‌ ن‍ت‌)ت‍ای‍ت‍ل‌ ، اد
   راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ری‍ع‌ وی‍ژوال‌ [ XML and SQL server 2000ای‍ک‍س‌ .ام‌ .ال‌.ان‍د.اس‌ .ک‍ی‍ول‌ س‍رور۲۰۰۰ ]گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌ ، ج‍ان‌
   رن‍گ‍رزی‌ ال‍ی‍اف‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و اس‍ت‍ات‌ س‍ل‍ول‍زخ‍س‍روی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
    ۳۰۷[س‍ی‍ص‍دوه‍ف‍ت‌] م‍دار 
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Visual basic 6 پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ک‍رل‍ن‍د، م‍ت‍ی‍و
   اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ش‍ی‍م‍ز، ای‍روی‍ن‍گ‌ اچ‌
   ب‍ی‍ول‍وژی‌ از م‍ن‍ظر ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ک‍س‍ائ‍ی‌ ، م‍ه‍رداد
   م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ از م‍ن‍ظر ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ک‍س‍ائ‍ی‌ ، م‍ه‍رداد
   ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌س‍ن‍ج‍ل‌ ، ی‍ون‍س‌ ال‍ف‌
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌س‍ن‍ج‍ل‌ ، ی‍ون‍س‌ آ
   ش‍ی‍م‍ی‌ آب‌ب‍دل‍ی‍ان‍س‌ ق‍ل‍ی‌ ک‍ن‍دی‌ ، گ‍ال‍ی‍ک‌
 ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر : س‍ری‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رق‌ (رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ - ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌) ش‍ام‍ل‌ خ‍لاص‍ه‌ درس‌ ، م‍ث‍ال‌ و م‍س‍ای‍ل‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌ ...اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌ ، ی‍ح‍ی‍ی‌
   اص‍ول‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ آب‌ام‍ی‍رب‍ی‍گ‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
   اص‍ول‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط (س‍ر ف‍ص‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ واح‍د درس‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط)ام‍ی‍رب‍ی‍گ‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
   ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍وا و روش‍ه‍ای‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا آلای‍ن‍ده‌ ه‍ا (م‍ح‍ی‍طی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌)ام‍ی‍رب‍ی‍گ‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ارب‍ران‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ 
   ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ن‍ج‍اری‍ان‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌
   ح‍رارت‌ م‍رک‍زی‌ ، ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ ، ت‍ب‍ری‍دخ‍س‍ت‍و، ب‍ه‍م‍ن‌
   ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار [ HYSYS ه‍ای‍س‍ی‍س‌ ]س‍ع‍ادت‍م‍ن‍د، رض‍ا
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ طراح‍ی‌ اج‍زاء م‍اش‍ی‍ن‌ : ش‍ام‍ل‌ ح‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اس‍پ‍ات‍ز و م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌م‍ج‍ذوب‍ی‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Microsoft Project 2000پ‍ی‍رون‌ ، ت‍ی‍م‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Primaveraپ‍ری‌ م‍اورا]ع‍وض‌ خ‍واه‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ان‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌ ، ج‍ان‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌م‍ری‍ام‌ ، ج‍ی‍م‍ز
   ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ول‍ی‍د و اخ‍ت‍لالات‌ در ک‍وره‌ ب‍ل‍ن‍دع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ ، ث‍ان‍ی‌
   اص‍ول‌ ای‍م‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌رئ‍وف‌ ، ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌
   آل‍ودگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌اف‍ی‍ون‍ی‌ ، م‍ج‍ی‍د
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ س‍رز - زی‍م‍ان‍س‍ک‍ی‌ ، ه‍ی‍وی‍ان‍گ‌ج‍ن‍اب‍ی‌ اس‍ک‍وی‍ی‌ ، ق‍اس‍م‌
   م‍ص‍ارف‌ م‍ج‍دد ف‍اض‍لاب‍ه‍ای‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
   ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ش‍ج‍اع‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
   ک‍ات‍ال‍ی‍ز ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ طراح‍ی‌ ، س‍اخ‍ت‌ و ک‍ارب‍رد ک‍ات‍ال‍ی‍زوره‍ای‌ ج‍ام‍د 
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌م‍ری‍ام‌ ، ج‍ی‌ . ال‌
   اص‍ول‌ ت‍ب‍ری‍د : طراح‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍ردک‍ن‍ن‍ده‌داس‍ت‌ ، روی‌
   پ‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‍ی‌ ، ان‍رژی‌ س‍ب‍زرش‍ی‍دی‌ رن‍ج‍ب‍ر ، ن‍س‍ری‍ن‌
   اص‍ول‌ و اج‍زاء : ک‍ن‍ت‍رل‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌س‍ب‍زپ‍وش‍ان‌ ، ح‍ج‍ت‌
   ش‍ی‍ش‍ه‌ : س‍اخ‍ت‍ار ، خ‍واص‌ و ک‍ارب‍ردم‍ارق‍وس‍ی‍ان‌ ، واه‍اک‌
   ف‍رازی‌ ب‍ر [ CATIA solutions V5R7,R8ک‍ات‍ی‍ا س‍ول‍وش‍ن‍ز وی‌ پ‍ن‍ج‌ ، آر ه‍ف‍ت‌ ، آر ه‍ش‍ت‌]س‍ک‍وت‌ ، ن‍ادر
   ف‍رم‍ول‍ه‍ای‌ طراح‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ( ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ث‍ال‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ )رائ‍و ، ن‍ات‍ی‌
   آزم‍ون‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌ و ح‍ف‍اظت‌گ‍ل‍ع‍ذار ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
   ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ رن‍گ‍رزی‌ت‍وان‍ای‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
   ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌وگ‍ل‌ ، آرت‍ور ای‍زری‍ی‍ل‌
   ن‍ق‍ش‌ آب‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ : ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍وردگ‍ی‌پ‍ی‍ش‍ن‍م‍ازی‌ ، س‍ی‍د اح‍م‍د
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌ب‍خ‍ت‌ آور، م‍ح‍م‍ود
   آل‍ی‍اژه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ : م‍ت‍ال‍ورژی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ب‍ک‌پ‍ل‍ی‍م‍ر ، آی‌ . ج‍ی‌
   طراح‍ی‌ اج‍زاء م‍اش‍ی‍ن‌اس‍پ‍ات‍ز، م‍ری‍ل‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
   س‍ری‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍اردان‍ش‌ - ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ و ف‍ل‍وچ‍ارت‌ف‍رام‍رزی‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   س‍ری‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍اردان‍ش‌ Q Basic)ک‍ی‍وب‍ی‍س‍ی‍ک‌)ف‍رام‍رزی‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍ال‌ س‍ازی‌ک‍وی‍ن‍ی‌ ، دای‍زو
   ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ب‍خ‍ت‌ آور، م‍ح‍م‍ود
   ت‍رج‍م‍ه‌ زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رای‍ان‍ه‌ ۱ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ه‍ارت‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۲ ش‍ام‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ م‍ت‍ن‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ، واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ، ن‍م‍ون‍ه‌ س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ف‍رام‍رزی‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   ت‍رج‍م‍ه‌ زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رای‍ان‍ه‌ ۲ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ه‍ارت‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۱ ش‍ام‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ م‍ت‍ن‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ، واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ، ن‍م‍ون‍ه‌ س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ف‍رام‍رزی‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   اص‍ول‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ن‍وری‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌
   ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍وری‌وات‍س‍ون‌ ، ج‍ان‌
   ت‍ئ‍وری‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ و م‍وت‍وره‍ای‌ ج‍ت‌ن‍ب‍وی‌ ، م‍ح‍م‍د
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍رش‍ی‍م‍ی‌ رن‍گ‌ت‍رن‍ر، ج‍رال‍د پ‍ات‍ری‍ک‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
   ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ب‍خ‍ت‌ آور، م‍ح‍م‍ود
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار و م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر : م‍ون‍ت‍اژ ، ارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر ت‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌ ۴ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رش‍ج‍اع‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌م‍ح‍م‍دی‌ راد، ن‍اص‍ر
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ ف‍اک‍س‌ف‍اک‍س‌ ، راب‍رت‌
   اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رد ح‍س‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اورت‍ی‌ش‍ف‍اع‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
   ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱گ‍ل‍گ‍وئ‍ی‌ ، ف‍رزام‌
   ل‍ی‍زر : اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رده‍اوی‍ل‍س‍ون‌ ، ج‍ان‌
   م‍روری‌ ب‍ر م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ پ‍ال‍س‌ب‍رزگ‍رزاده‌ ، م‍وس‍ی‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‍ه‍ا (س‍اخ‍ت‍ار م‍واد)ب‍اق‍ری‌ ، روح‌ ال‍ه‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ف‍رداد، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
   ان‍ت‍ق‍ال‌ رس‍وب‌ی‍ان‍گ‌ ، چ‍ی‌ ت‍د
   پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ه‍ای‍ی‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ م‍واد رن‍گ‍زای‌گ‍ری‍ف‍ت‍ی‍س‌ ، ج‍ان‌
   م‍ب‍ادل‍ه‌ ک‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍رم‍ا (م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌) ان‍ت‍خ‍اب‌ ، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ق‍ادی‍ر ن‍ام‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ، و طراح‍ی‌ گ‍رم‍ای‍ی‌ک‍اک‍اچ‌، ص‍دی‍ق‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌ح‍دادی‌ اص‍ل‌ ، وح‍ی‍د
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ آن‍ت‍ن‌اس‍ت‍ت‍زم‍ن‌ ، وارن‌
   ه‍زار م‍س‍ال‍ه‌ ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌م‍ه‍رب‍خ‍ش‌ ، آرم‍ان‌
   اح‍ت‍م‍ال‌ و آم‍ار م‍ه‍ن‍دس‍ی‌س‍ب‍زپ‍وش‍ان‌ ، ح‍ج‍ت‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ر دل‍ف‍ی‌ ۶ ب‍ورل‍ن‍دت‍ی‍ش‍ی‍را، اس‍ت‍ی‍و
   [ Adobe premiere 6/5ادوب‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ر۶/۵] ب‍رای‌ م‍ب‍ت‍دی‍ان‌آن‍دردال‌ ، ک‍ی‍ت‌
   رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۱ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ا ک‍د ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ...خ‍ل‍ی‍ق‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
   س‍واد ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ( ۱و۲ )ق‍رب‍ان‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
   ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ش‍ک‍س‍ت‌ م‍واد و آل‍ی‍اژه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ه‍رت‍زب‍رگ‌ ، ری‍چ‍ارد ، دب‍ل‍ی‍و
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ MS - EXCEL 2000ام‌ . اک‍س‍ل‌ دو ه‍زار]ی‍ع‍ق‍وب‌ ن‍ژاد، رح‍ی‍م‌
   [ Windows Server 2003وی‍ن‍دوز س‍رور۲۰۰۳ ]ه‍ان‍ی‌ ک‍ت‌ ، ج‍ری‌
   وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ و رواب‍ط ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ [ V.B APIوب‌ ان‍د ای‌ . پ‍ی‌ . آی‌]ری‍زون‍دی‌ ، م‍ه‍دی‌
   اپ‍رات‍وری‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر (م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ )ک‍ب‍ی‍ری‌ ف‍ر، ف‍اطم‍ه‌
   چ‍گ‍ون‍ه‌ از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ی‍م‌ک‍ادن‍ه‍د ، راج‍رز
   م‍ب‍ان‍ی‌ م‍داره‍ای‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وری‌ : م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر طراح‍ی‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ا ، گ‍ی‍رن‍ده‌ ه‍ا و م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ای‍م‍وس‌ ، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ام‍ک‌ ف‍رس‍ون‌ ، ج‍ورج‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Microsoft word xp version 2002م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌] 
   ک‍ل‍ی‍د طلای‍ی‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌گ‍لاس‍ب‍رن‍ر، آل‍ف‍رد
   خ‍ودآم‍وز ج‍ام‍ع‌ [ Protelپ‍روت‍ل‌]م‍س‍ت‍اج‍ران‌ ، م‍ج‍ی‍د
   آم‍وزش‌ م‍ص‍ور س‍اخ‍ت‌ ج‍ل‍وه‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ب‍ا [ Adobe after effectsادوب‍ی‌ اف‍ت‍ر اف‍ک‍ت‍ز]ه‍ارل‍ن‌ ، رود
   م‍دی‍ری‍ت‌ و ن‍ص‍ب‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ [ Netware 5.Xن‍ت‌ ور پ‍ن‍ج‌ م‍م‍ی‍ز ای‍ک‍س‌]ش‍ج‍اع‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
   طراح‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌ دی‍ج‍ت‍ی‍ال‌ 
   راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ری‍ع‌ [ Windows XP home editionوی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌ ه‍وم‌ ادی‍ش‍ن‌]اوه‍ارا ، ش‍ل‍ی‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Lab viewل‍ب‌ وی‍و] زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ق‍اب‍وس‍ی‌ ، ف‍رب‍د
   ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍رول‍وگ‌ب‍رت‍ک‍و، ای‍وان‌
   ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا در ( Excel xpاک‍س‍ل‌ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌)ک‍رن‍ل‌ ، پ‍ل‌
   ف‍ی‍ل‍د ب‍اس‌ اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رده‍اف‍دائ‍ی‌ م‍ن‍ش‌ ، ام‍ی‍د
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اج‍زای‌ م‍ح‍دوداک‍ی‍ن‌ ، اد
   در ی‍ک‌ ک‍لاس‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍ی‍ام‍وزی‍د 
   ح‍ل‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دوی‍س‍ت‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ش‍اه‍ق‍ل‍ی‍ان‌ ، غ‍ض‍ن‍ف‍ر
   راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍ص‍ب‌ [ Windows 98 ,ME , 2000 , XPوی‍ن‍دوز ۹۸ ، ام‌ ای‌ ، ۲۰۰۰ ، ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]ص‍ال‍ح‍ی‌ ، س‍ه‍ی‍ل‌
   اص‍ول‌ طراح‍ی‌ [ Pipingپ‍ای‍پ‍ی‍ن‍گ‌] در واح‍ده‍ای‌ ف‍رآی‍ن‍دی‌ق‍ن‍دچ‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   ج‍ی‍گ‌ و ف‍ی‍ک‍س‍چ‍ر ، گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ه‍اف‍م‍ن‌ ، ادوارد
   اص‍ول‌ ، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ن‍ی‍وم‍ات‍ی‍ک‌دپ‍رت‌ ، ورن‍ر
   ح‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ ن‍ظری‍ه‌ اس‍اس‍ی‌ م‍داره‍ا و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ا [چ‍ارل‍ز دس‍ور، ارن‍س‍ت‌ ک‍وه‌]ب‍ه‍ن‍ام‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌
   ه‍ن‍دب‍وک‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ب‍رق‌زی‍پ‌ ، گ‍ون‍ت‍ر
   طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ داده‌ ه‍ا در ( SQL server 2000اس‌.ک‍ی‍و.ال‌.س‍رور۲۰۰۰ )ش‍ل‍دون‌ ، راب‍رت‌
   اص‍ول‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ک‍اری‌ و اب‍زارش‍ن‍اس‍ی‌رازف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
   اب‍زار دق‍ی‍ق‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍د ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ت‍ق‍وی‌ ف‍ر، م‍ح‍س‍ن‌
   راه‌ ان‍دازی‌ ان‍واع‌ م‍وت‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ت‍ک‍ف‍از و س‍ه‌ ف‍از طب‍ق‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ش‍م‍اره‌ ۵۵/۲۸ - ۸ و ۵۵/۱۴ - ۸ و ۵۳/۴۸ - ۸ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍رق‌ درج‍ه‌ ۲ و ۱ (س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ - ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‍ی‌)م‍س‍گ‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رق‍اس‍م‌ زاده‌ ب‍اغ‍ی‍ن‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ادب‍ی‌ : واژه‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ادب‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ و اروپ‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ی‌داد ، س‍ی‍م‍ا
   خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ [ Word 2000ورد۲۰۰۰] 
   ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ ت‍رزی‍ق‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ ۱۰۸ م‍ث‍ال‌ آزم‍ای‍ش‌ ش‍ده‌گ‍س‍ت‍رو ، ه‍ان‍س‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ (ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ، م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌)ه‍اش‍م‍ی‌ اق‍دم‌ ، م‍ن‍ص‍ور
   راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱ و ۲م‍ورت‍ی‍م‍ر ، چ‍ارل‍ز
   م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌اس‍م‍ی‍ت‌ ، ای‍ان‌ م‍ک‍ن‍زی‌
   م‍واد و ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍ددگ‍ارم‍و، ارن‍س‍ت‌ پ‍ل‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌اس‍ک‍وگ‌ ، داگ‍لاس‌ آروی‍د
   ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌) 
   [ Windows XPوی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌] ح‍رف‍ه‌ای‌م‍ی‍ن‍اس‍ی‌ ، م‍ارک‌
   م‍ی‍ک‍روپ‍روس‍س‍وره‍ای‌ ای‍ن‍ت‍ل‌ ۸۰۸۸ / ۸۰۸۶ ، ۸۰۱۸۶ ، ۸۰۲۸۶ ، ۸۰۳۸۶ و ۸۰۴۸۶ م‍ع‍م‍اری‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و م‍دارات‌ واس‍طه‌ب‍ری‌ ، ب‍اری‌
   ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌س‍ل‍طان‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دی‍وی‍د ه‍ال‍ی‍دی‌ ، راب‍رت‌ رزن‍ی‍ک‌ ، ک‍ن‍ت‌ اس‌ . ک‍ری‍ن‌پ‍اک‍زاد، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ه‍ای‍ت‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ارت‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ آن‍ال‍ی‍ز آم‍اری‌ داده‌ ه‍ا ب‍ا SPSS 11.0ن‍وروس‍ی‍س‌ ، م‍اری‍ج‍ا
   آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ SQL server 2000 programingری‍وردان‌ ، رب‍ک‍ا
 ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ک‍ارور ع‍م‍وم‍ی‌ رای‍ان‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ اپ‍رات‍وری‌ وی‍ن‍دوز ۹۸ : ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ... اپ‍رات‍وری‌ وی‍ن‍دوز ۹۸ (ک‍ارور ع‍م‍وم‍ی‌ رای‍ان‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ی‌)ش‍ک‍وف‍ی‍ان‌ ، ش‍ه‍رام‌
   ب‍ا ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ر ف‍راز ده‍ک‍ده‌ ج‍ه‍ان‍ی‌گ‍ی‍وه‌ ک‍ی‌ ، ف‍رام‍رز
   خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ 3ds Max6ت‍ری‌ دی‌ اس‍ت‍ودی‍و م‍اک‍س‌ ۶ش‍رک‍ت‌ دی‍س‍ک‍ری‍ت‌ لاج‍ی‍ک‌
   واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ( Headway ه‍دوی‌ ) ب‍ر اس‍اس‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍ب‌ ( Headway ه‍دوی‌ ) از س‍طح‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ت‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‌ از ۴۰۰۰ ل‍غ‍ت‌دی‍ان‍ت‍ی‌ ، ب‍ی‍ژن‌
   طراح‍ی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ [ ArchiCADآرش‍ی‌ ک‍د]م‍اه‍ب‍از، آرش‌
   درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور : ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ص‍ن‍ای‍ع‌ (س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌) و س‍ای‍ر رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ...م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍روم‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ن‍س‍ر، س‍ی‍د
   ت‍ول‍ی‍د ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌س‍ل‍طان‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود
   طرح‌ ری‍زی‌ واح‍ده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ : ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ی‍س‍ت‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ و لات‍ی‍ن‌ ش‍ام‍ل‌ خ‍لاص‍ه‌ درس‌ ، ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ و م‍ث‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ن‍وع‌ ...خ‍ادم‍ی‌ زارع‌ ، ح‍س‍ن‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ( MAYA 5م‍ای‍ا پ‍ن‍ج‌)وات‍ک‍ی‍ن‍ز ، آدام‌
   [ Windows server 2003وی‍ن‍دوز س‍رور۲۰۰۳ ]ت‍ات‍ی‍ل‌ ، اد
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌ دی‍ج‍ت‍ی‍ال‌ 
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ خ‍ری‍د و م‍ون‍ت‍اژ - ن‍ص‍ب‌ راه‌ان‍دازی‌ ارت‍ق‍اء و ن‍گ‍ه‍داری‌ ، ت‍ع‍م‍ی‍ر و ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌) ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ص‍ارم‍ی‌ راد، ت‍ورج‌
   خ‍ودآم‍وز ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۷ [ Adobe photoshop 7ادوب‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌۷ ] در ۲۱ روزک‍لان‍ت‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ و اس‍ت‍ان‍دارد وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌خ‍ل‍ی‍ق‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
   ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍طح‌گ‍ل‍ع‍ذار، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
   ت‍ئ‍وری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ اب‍زار دق‍ی‍ق‌ت‍رن‍ر، ج‍ان‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ در ف‍رت‍رن‌ ۹۰ : دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ، م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌اس‍م‍ی‍ت‌ ، ی‍ان‌ . ام‌
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ [ Autocadات‍وک‍د] ت‍ح‍ت‌ ... Dos ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ش‍م‍اره‌۰-۳۲/۹۹ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ 
   آم‍وزش‌ ۴ [چ‍ه‍ار] ن‍وع‌ [ PLCپ‍ی‌ . ال‌ . س‍ی‌] در ۵ [پ‍ن‍ج‌] پ‍روژه‌اس‍ک‍ن‍دری‍ان‌ ، ن‍اص‍ر
   م‍رج‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍ارد دی‍س‍ک‌ش‍ه‍ری‍اری‌ ، ش‍ی‍رزاد
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ال‍م‍پ‍ی‍اد ری‍اض‍ی‌ل‍وای‍ی‌ ، ج‍واد
   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و ح‍ف‍اظت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍م‍ن‍ی‌ [ ISo 18000ای‍زو۱۸۰۰۰ ]ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌ ، ب‍ه‍رام‌
   طراح‍ی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رک‍ری‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دج‍واد
   گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ح‍ی‍دری‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا
   م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ون‌ [ Solaris 8س‍ولاری‍س‌۸ ]وات‍رز ، پ‍ل‌
   م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ اب‍زار : ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌پ‍ال‍ک‌ ، ه‍رم‍ن‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ م‍رج‍ع‌ ( FLASH MXف‍ل‍ش‌ . ام‌ . ای‍ک‍س‌)ن‍ص‍ری‌ ، غ‍زل‌
   آم‍وزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍رای‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ان‍زان‍ی‌ ، ام‍ی‍راس‍ع‍د
   طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ت‍ی‍ال‍ی‌ ب‍ا FPGA و [ FIPSOCاف‌ . پ‍ی‌ . ج‍ی‌ . آ و اف‌ . آی‌ . پ‍ی‌ . اس‌ . ا . س‍ی‌]ن‍ام‌ ب‍خ‍ش‌ ، م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‌
   آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۸ ( ه‍ش‍ت‌ )طاه‍ری‍ان‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍ای‍ی‌ در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌اس‍ت‍ون‌ ، دی‍وی‍د
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ PSpiceپ‍ی‌ . اس‍پ‍ای‍س‌]ه‍رن‍ی‍ت‍ر، م‍ارک‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ک‍وره‌ ، م‍ش‍ع‍ل‌ ، س‍وخ‍ت‌ و اح‍ت‍راق‌ت‍ش‍ک‍ری‌ ، ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
   م‍داره‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر (دی‍ج‍ت‍ی‍ال‌)ل‍ی‍چ‌ ، دون‍ال‍د
   خ‍ودآم‍وز [ Poserپ‍وزر۵ ]ن‍ص‍رآزادان‍ی‌ ، رح‍ی‍م‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ع‍اب‍دی‌ ، م‍ه‍رداد
   ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌س‍ع‍ادت‌ ، ه‍ادی‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Word 6ورد۶ ] م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ک‍وم‍ار ، چ‍ان‍درا
   ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا : وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍راک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور ...ص‍ادق‍ی‌ ، ای‍رج‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ب‍ن‍ول‌ ، س‍ی‌ . ان‌
   روش‍ه‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‍ک‍اری‌ م‍درن‌م‍ک‌ گ‍و ، ج‍وزف‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
   خ‍ودآزم‍ای‍ی‌ ج‍دی‍دت‍ری‍ن‌ س‍والات‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ج‍ن‍ک‍ی‍ن‍ز ، ب‍رای‍ان‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ب‍راون‌ ، ت‍ئ‍ودور ل‍س‍ل‍ی‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ( ۱و۲) ، ج‍داس‍ازی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍واد آل‍ی‌ ، پ‍ل‍ی‌ م‍ره‍ا 
   ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ( ۱و۲ ) ، ش‍ی‍م‍ی‌ رن‍گ‌ ، ک‍ارگ‍اه‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ گ‍ری‌ 
   ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ (۱) ، ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌ ، ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ، ش‍ی‍م‍ی‌ آب‌ 
   ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ آرش‌ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ای‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ن‍وروزی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌)راس‍ت‍رو، م‍ح‍م‍د
   دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍اش‍ی‍ن‍ک‍اری‌م‍ی‍ل‍ر ، رک‍س‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ 
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ : ح‍اوی‌ ب‍ی‍ش‌ از ۲۰۰۰۰ واژه‌ و اص‍طلاح‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ و زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌پ‍وراف‍ک‍اری‌ ، ن‍ص‍رت‌ ال‍ه‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Norton commander 5.0 ن‍ورت‍ون‌ ک‍ام‍ن‍در ./۵ 
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ س‍خ‍ن‌ان‍واری‌ ، ح‍س‍ن‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍واد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ش‍ک‍ل‍ف‍ورد ، ج‍ی‍م‍ز
   ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ س‍ی‍رز و زی‍م‍ان‍س‍ک‍ی‌ی‍ان‍گ‌ ، ه‍ی‍و
   ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ای‍ل‌ م‍داره‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ ت‍وس‍ط ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ Matlab 5.3 , Pspice 8ک‍لارک‌ ، ه‍س‌
   طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ دای‍ک‍اس‍ت‌ب‍رون‍ه‍وب‍ر، ارن‍س‍ت‌
   اص‍ول‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ و طراح‍ی‌ ق‍ال‍ب‌س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‌ ، ی‍وس‍ف‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ای‍ران‍ی‌م‍وس‍وی‌ ، ع‍ل‍ی‌
   س‍ی‍گ‍ن‍ال‍ه‍ا و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ااپ‍ن‍ه‍ای‍م‌ ، آل‍ن‌
   ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ن‍ای‍ف‍ه‌ ، م‍ن‍ی‍رح‍س‍ن‌
   ای‍ده‌ ه‍ای‌ ال‍م‍پ‍ی‍اد ری‍اض‍ی‌ن‍ی‍ک‍وک‍ار ، م‍س‍ع‍ود
 ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د : ش‍م‍اره‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ۴۲/۲۸ - ۳ : ب‍ر اس‍اس‌ آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد وزرات‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۲ ش‍ام‍ل‌ ... رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۲خ‍ل‍ی‍ق‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
   درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور ( UNIXی‍ون‍ی‍ک‍س‌) وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: ت‍دری‍س‌ ک‍ام‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ UNIX ب‍ا ذک‍ر ن‍ک‍ات‌ ک‍ن‍ک‍وری‌ ...م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   ک‍ن‍ک‍ور [ Windowsوی‍ن‍دوز] وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ...م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ات‍وم‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ آم‍وزش‌ ات‍وم‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ام‍ی‍رت‍ی‍م‍وری‌ ، اح‍م‍د
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍وادگ‍اس‍ک‍ل‌ ، دی‍وی‍د
   م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ع‍اب‍دی‌ ، م‍ه‍رداد
   گ‍ام‌ اول‌ در اح‍ت‍م‍ال‌ ح‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ل‍دون‌ راس‌ س‍والات‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ن‍ک‍ات‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ای‍وزی‍ان‌ ، م‍ج‍ی‍د
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ [ ASP.NETآ.اس‌.پ‍ی‌.ن‍ت‌] ب‍ا م‍روری‌ ب‍ر [ ASPآ.اس‌.پ‍ی‌]وال‍ت‍ر ، اس‍ت‍ف‍ان‌
   درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ ه‍ا وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ...م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌چ‍ی‍ن‍لار ، اره‍ان‌
   م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌پ‍وپ‍وف‌ ، ی‍گ‍ورپ‍اول‌
   ک‍ن‍ک‍ور زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر وی‍ژه‌ : داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ : داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ...م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   ن‍گ‍رش‌ ب‍ر طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌پ‍اوی‍ا ، دون‍ال‍د
   درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ : وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر : ش‍ام‍ل‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د س‍ال‍ه‍ای‌ ۷۱ ت‍ا ۸۱ س‍راس‍ری‌ و ... م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ب‍روم‍ن‍دن‍ی‍ا ، ع‍ل‍ی‌
   ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ش‍ی‍م‍ی‌ 
   درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ه‍اص‍ف‍ای‍ی‌ ، ف‍رش‍اد
   م‍واد و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍ددوگ‍ارم‍و ، ارن‍س‍ت‌ پ‍ل‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍رو آری‍ان‌ پ‍ور : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ (ج‍ام‍ع‌ - چ‍ه‍ارج‍ل‍دی‌)آری‍ان‌ پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Premiere 6.5 for Dummiesپ‍ری‍م‍ر ۶/۵ ف‍ور دام‍ی‍ز]آن‍درال‌ ، ک‍ی‍ت‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Photoshop 7ف‍ت‍وش‍اپ‌۷ ] در ۱ + ۲۴ س‍اع‍ت‌رز ، ک‍ارلا
   رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۱ [ ICDLآی‌ .س‍ی‌ .دی‌ .ال‌] ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ا ک‍د ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ۱۵ / ۴۲ - ۳ : ش‍ام‍ل‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ک‍ار ب‍ا [ Excel 2000اک‍س‍ل‌۲۰۰۰ ] ... ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌ س‍وال‌ م‍رب‍ی‍گ‍ری‌ [ ICDLآی‌ . س‍ی‌ . دی‌ . ال‌ ]خ‍ل‍ی‍ق‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ، ش‍ب‍ک‍ه‌ ، ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ارت‍ب‍اطات‌ن‍ی‍وت‍ن‌ ، ه‍ری‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‌ گ‍روه‍ی‍ل‌پ‍ارک‍ر، س‍ی‍ب‍ل‌ - پ‍ی‌
   م‍ت‍ال‍ورژی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍اب‍ج‍ای‍ی‍ه‍اه‍ال‌ ، درک‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ی‍ادواره‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ال‌ ۲۰۰۰ ، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ، ف‍ارس‍ی‌پ‍اک‍روان‌ ، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
   ال‍م‍پ‍ی‍اد ری‍اض‍ی‌ در ای‍ران‌م‍ح‍م‍ودی‍ان‌ ، ع‍ب‍ادال‍ل‍ه‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ اخ‍ت‍ص‍ارات‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ ش‍ام‍ل‌ ۳۰۰۰۰ اخ‍ت‍ص‍ار و م‍ع‍ادل‌ آن‌ در ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ، ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ، ای‍م‍ی‍ل‌ ، ارت‍ب‍اطات‌ و ...ح‍اف‍ظی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍ود
   ال‍م‍پ‍ی‍اد ری‍اض‍ی‌ در ای‍ران‌م‍ح‍م‍ودی‍ان‌ ، ع‍ب‍ادال‍ل‍ه‌
   ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رس‍رگ‍ل‍زای‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ (م‍ص‍ور، ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌)ل‍س‍ان‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ن‍رم‌ اف‍زار[ Macromedia Director MXم‍اک‍روم‍دی‍ا دای‍رک‍ت‍ور ام‌ . ای‍ک‍س‌]دروی‍ش‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
   دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ م‍ص‍ور زری‍ن‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌ م‍ج‍د ، غ‍لام‍رض‍ا
   ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ت‍ال‍ورژی‌ و م‍واد ۱۳۸۱ ت‍ا ۱۳۸۳ س‍راس‍ری‌ - آزاد : ش‍ام‍ل‌ خ‍لاص‍ه‌ دروس‌ ، چ‍ک‍ی‍ده‌ و ن‍ک‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ، س‍والات‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ 
   راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دی‍وی‍د ه‍ال‍ی‍دی‌ - راب‍رت‌ رزن‍ی‍ک‌ - ج‍رل‌ واک‍رک‍ری‍س‍ت‍م‍ن‌ ، ری‍چ‍ارد
   ک‍ت‍اب‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌رس‍ت‍م‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
   ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر
   پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ [ AutoCAD 14ات‍وک‍د۱۴ ]ف‍ی‍ن‍ک‍ل‍س‍ت‍ای‍ن‌ ، ال‍ن‌
   اک‍س‍س‌۲۰۰۰ رح‍م‍ان‍ی‌ ، ف‍رزاد
   طراح‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اب‍زار ، دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍راش‌ ، ف‍رز و پ‍رس‌چ‍ارش‍وت‌ ، ورن‍ر
   رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۲ : ش‍ام‍ل‌ م‍ب‍ان‍ی‌ DOS و NC و زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ، Word ، Excel و Powerpointخ‍ل‍ی‍ق‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
   خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ [ Microsoft office word 2003م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌ ورد۲۰۰۳ ] ب‍ا ام‍ک‍ان‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ده‍ق‍ان‌ ، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
   خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۲ (XP)ن‍ل‍س‍ون‌ ، اس‍ت‍ی‍ون‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار[ Working Model 3Dورک‍ی‍ن‍گ‌ م‍دل‌ ۳ دی‌]ک‍م‍ال‍ی‌ ، ح‍ام‍د
   ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ب‍ه‍رام‌ ن‍ژاد ، م‍ه‍رداد
   ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ح‍دادی‌ ، اص‍غ‍ر
   ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور زب‍ان‌[ Cس‍ی‌] وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ (ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌) ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ری‍اض‍ی‌ ...م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍ا : ش‍ام‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ درس‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍ا ...م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   اص‍ول‌ س‍رم‍اس‍ازی‌ف‍ری‍دی‌ ، رح‍ی‍م‌
   ن‍گ‍ه‍داری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ : م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ارت‍ق‍ا و ت‍ع‍م‍ی‍رگ‍ری‍م‍س‍ت‍ون‌ ، ک‍ال‍ی‍ن‌
   م‍ه‍ارت‌ س‍وم‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ک‍ار ب‍ا واژه‌ پ‍رداز : Word Processingص‍م‍دی‌ آذر، ح‍س‍ن‌
   ت‍وان‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‍ی‌ (IT) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ وزرات‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ...م‍اه‍ب‍از، آرش‌
   م‍ه‍ارت‌ دوم‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ا و ف‍ای‍ل‍ه‍ای‌ وی‍ن‍دوزص‍م‍دی‌ آذر، ح‍س‍ن‌
   ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ ۲۰۰۰ ، پ‍اب‍ل‍ی‍ش‍ر ۲۰۰۰ ، ف‍ت‍ودراو ۲۰۰۰ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر ۵ طراح‍ی‌ و ج‍س‍ت‍ج‍و در ص‍ف‍ح‍ات‌ وب‌ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دورل‍ن‍د: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌
    PC Interface ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ورت‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوزب‍رن‍ت‌ ، ه‍ان‍س‌ - ی‍واخ‍ی‍م‌
   ک‍ارگ‍اه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ SOlid Worksع‍اص‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
   خ‍ودآم‍وز ن‍رم‌ اف‍زار م‍طل‍ب‌ [ MATLAB for windowsم‍طل‍ب‌ ف‍ور وی‍ن‍دوز]ف‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ه‍ک‌ و ض‍د ه‍ک‌اس‍ک‍ودی‍س‌ ، اد
   اس‍ت‍ان‍دارد م‍ه‍ارت‌ و آم‍وزش‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار (درج‍ه‌۲ ) (اپ‍رات‍وری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)ده‍ق‍ان‌ ، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Crystal Reportsک‍ری‍س‍ت‍ال‌ ری‍پ‍رت‍ز] اص‍ول‌ طراح‍ی‌ گ‍زارش‌ ه‍ای‌ ک‍ارآم‍د ...م‍ح‍م‍ودزاده‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   م‍ه‍ارت‌ چ‍ه‍ارم‌ : ش‍ی‍وه‌ ک‍ار ب‍ا ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و پ‍س‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ص‍م‍دی‌ آذر ، ح‍س‍ن‌
   م‍ه‍ارت‌ ش‍ش‍م‌ : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ Access 2000 (Database) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد ICDLم‍اه‍ب‍از، آرش‌
   م‍ه‍ارت‌ پ‍ن‍ج‍م‌ : ن‍رم‌ اف‍زار ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍س‍ت‍رده‌ (EXcel) اک‍س‍ل‌ص‍م‍دی‌ آذر ، ح‍س‍ن‌
   م‍ه‍ارت‌ ه‍ف‍ت‍م‌ : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار ارائ‍ه‌ م‍طال‍ب‌ Power point 2000 م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد ICDLم‍اه‍ب‍از، آرش‌
   ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ را آس‍ان‌ ب‍ی‍ام‍وزی‍م‌اس‍ن‍ل‌ ، ن‍د
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ن‍م‍ون‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ ری‍اض‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا خ‍لاص‍ه‌ درس‌ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د
   ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ف‍ی‍زی‍ک‌رج‍ب‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ [ Maple 8م‍ی‍پ‍ل‌۸ ]ض‍ی‍ای‍ی‌ ، م‍ج‍ی‍د
   م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ای‍ی‌ و اص‍ول‌ پ‍ردازش‌ دی‍ج‍ت‍ی‍ال‌ ت‍ص‍وی‍رگ‍ال‍ب‍ی‍ات‍ی‌ ، ل‍وئ‍ی‍س‌
   م‍رج‍ع‌ طلای‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ Yellow pageه‍ان‌ ، ه‍ارل‍ی‌
   ک‍ن‍ک‍ور پ‍اس‍ک‍ال‌ : م‍رج‍ع‌ ک‍اس‌ش‍ی‍راف‍ک‍ن‌ ، ف‍رش‍ی‍د
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ Working model 3D And 4D (Visual Nastran)ج‍ع‍ف‍ری‌ ، اک‍ب‍ر
   راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ن‍ف‍وذ ب‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا و راه‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‌اس‍ک‍ودی‍س‌ ، اد
   درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور پ‍اس‍ک‍ال‌ : وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: ش‍ام‍ل‌ ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ درس‍ی‌ و ک‍ن‍ک‍وری‌ ب‍رای‌ زب‍ان‌ پ‍اس‍ک‍ال‌ ...م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور م‍ف‍اه‍ی‍م‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر : ش‍ام‍ل‌ ش‍رح‌ ک‍ام‍ل‌ درس‌ طب‍ق‌ س‍رف‍ص‍ل‌ ه‍ای‌ وزرات‌ ع‍ل‍وم‌ ... م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ درس‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍رای‌ دوره‌ ه‍ای‌ ک‍اردان‍ی‌م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   م‍داره‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ Power controlم‍ارس‍ت‍ون‌ ، ری‍م‍ون‍د م‍ای‍ک‍ل‌
   ت‍ئ‍وری‌ و م‍س‍ای‍ل‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ن‍اش‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌
   رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۱ : ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ۳۰۶ ت‍ا ۱۰۳ - ۱۰ - ۱ : ش‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار ...خ‍ل‍ی‍ق‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
   ری‍اض‍ی‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (۱) : ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ ...ح‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
   دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌س‍اور ، پ‍ی‍ت‍ر
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ واژگ‍ان‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ اخ‍ت‍ص‍ارات‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ، چ‍ت‌ و ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ م‍ی‍ان‌ ب‍ر) ب‍ا ت‍ل‍ف‍ظ آوان‍گ‍اری‌س‍ال‍م‍ی‌ ف‍ی‍ه‌ ، ک‍ی‍وان‌
   رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۲ ICDLخ‍ل‍ی‍ق‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
   ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ن‍ای‍ف‍ه‌ ، م‍ن‍ی‍رح‍س‍ن‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ م‍ت‍ال‍ورژی‌ و م‍واد و ض‍م‍ی‍م‍ه‌ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ف‍ره‍ن‍گ‌ ، پ‍روی‍ز
   ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌س‍م‍ی‍ع‌ پ‍ور ، م‍ح‍م‍د
   س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ب‍ه‍ج‍ت‍ی‌ ، ش‍ه‍اب‌
   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
   ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌س‍م‍ی‍ع‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
   آم‍ادگ‍ی‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د : اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ ش‍ام‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ، خ‍لاص‍ه‌ ، چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ...ل‍طف‌ زم‍ان‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
   آم‍ادگ‍ی‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د : م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ، ش‍ام‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ، خ‍لاص‍ه‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ...ل‍طف‌ زم‍ان‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
   م‍ع‍م‍اری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‍وس‍ف‍ی‌ ، ه‍ادی‌
   م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌ی‍وس‍ف‍ی‌ ، ه‍ادی‌
   ری‍اض‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ، ف‍رزی‍ن‌
   دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ : ع‍ص‍ر اوس‍ت‍ای‍ی‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوران‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌رض‍ی‌ ، ه‍اش‍م‌
   ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌ و در ق‍ل‍م‍رو زب‍ان‌ پ‍ارس‍ی‌ص‍ف‍ا ، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ه‌
   ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍درن‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ن‍اگ‍رات‌
   ح‍ل‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ری‍اض‍ی‌آری‍ان‍ژاد ، م‍ی‍رب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ لاپ‍لاس‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ اروی‍ن‌ ک‍روی‍ت‌ س‍ی‍گ‌م‍ق‍ص‍ودی‌ ، م‍اه‍رخ‌
   ک‍ت‍اب‌ م‍واد : چ‍ک‍ی‍ده‌ای‌ از دوازده‌ درس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ص‍اح‍ب‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ططاه‍ری‌ ان‍ارک‍ی‌ ، م‍ن‍ص‍ور
   ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌س‍ع‍ی‍دی‌ ، ف‍رش‍ی‍د
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ طلاس‍ازی‌ ت‍ئ‍وری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ب‍رپ‍ل‌ ، اره‍ارد
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍خ‍ازن‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍ازری‍اض‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
   ج‍ب‍ر خ‍طی‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ب‍لای‍ت‌ ، ت‍ام‍س‌ اس‍ک‍ات‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ی‍ک‍روپ‍رس‍س‍وره‍ا و م‍داره‍ای‌ واس‍طه‌اح‍دی‌ ، م‍ح‍م‍د
   ک‍ن‍ک‍ور ج‍ام‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (ک‍اردان‍ش‌ - ف‍ن‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌)ع‍ی‍وق‍ی‌ ، س‍م‍ی‍ه‌
   آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ج‍ب‍ر م‍ج‍ردن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌ ، ک‍ی‍ت‌
   آم‍ار ک‍ارب‍ردی‌ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌ ، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Word 2003ورد۲۰۰۳ ]س‍رب‍اخ‍ت‍ه‌ ، ام‍ی‍د
   پ‍وش‍ش‍ه‍ای‌ ت‍ب‍دی‍ل‍ی‌ (ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‍ی‌)ت‍ی‌ ، ب‍ی‍س‍ت‍ک‌
   ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍دار و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ MATLABم‍طل‍ب‌]آت‍ی‍ا ، ج‍ان‌ اوک‍ی‌ ی‍ر
   ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ (II) ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ارف‍ی‍ع‌ زاده‌ ، م‍س‍ع‍ود
   ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ داده‌ ه‍ا و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍طا ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ب‍وی‍ن‍گ‍ت‍ن‌ ، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
   آم‍ار م‍ق‍دم‍ات‍ی‌وون‍اک‍ات‌ ، ت‍ام‍س‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اص‍ول‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ آل‍ی‌ (از م‍ت‍ان‌ ت‍ا م‍اک‍رو م‍ول‍ک‍ول‌ ه‍ا)ب‍اک‍س‍ت‍ون‌ ، ش‍ی‍لا
   پ‍وش‍ش‍ه‍ای‌ لای‍ه‌ ن‍ازک‌ ، ک‍ارب‍رد ، خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ آن‌ع‍ال‍ی‌ ، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌
   س‍وخ‍ت‌ و ان‍رژی‌ص‍درن‍ژاد، س‍ی‍دخ‍طی‍ب‌ الاس‍لام‌
   ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار : ش‍ام‍ل‌ پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ ۴ گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ و ک‍ار ع‍م‍ل‍ی‌ت‍رک‌ ن‍ی‍ک‌ ، م‍ج‍ی‍د
   ال‍م‍پ‍ی‍اده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌م‍ح‍م‍دی‌ ب‍ق‍اع‍ی‌ ، داور
   س‍ری‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍اردان‍ش‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ [ DOSداس‌[ ] NCان‌ .س‍ی‌] و وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ه‍ارت‌ ...ف‍رام‍رزی‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ورد ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ : م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌لان‍گ‍ر، م‍اری‍ا
   گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر [ ICDLآی‌ . س‍ی‌ دی‌ ال‌]م‍ان‍ل‍ی‌ ، ب‍رن‍دن‌
   اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ول‍ورژی‌ ن‍ص‍ب‌ س‍طح‍ی‌ (SMT) 
   س‍ری‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍اردان‍ش‌ وی‍ن‍دوز ۹۸ (۱- ( Power Point - Excel 97 - Word 97 اس‍ت‍ان‍دارد م‍ه‍ارت‌ف‍رام‍رزی‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
   م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌گ‍رای‍ن‍ر ، وال‍ت‍ر
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ع‍ل‍م‌ م‍وادص‍دوق‌ ون‍ی‍ن‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ ری‍چ‍ارد س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌ج‍م‍ش‍ی‍دزه‍ی‌ ، ان‍وش‍ی‍روان‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍درن‌دورف‌ ، ری‍چ‍ارد
   ن‍ظری‍ه‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍دی‍دگ‍وات‍رو ، رون‍ال‍د
   م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر 8051 از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌خ‍اک‍پ‍ور، ف‍ی‍ض‌ ال‍ه‌
   ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ - م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ ن‍ورب‍ل‍ت‌ ، ف‍ران‍ک‌ ، ج‌
   م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ م‍ح‍ل‍ول‍ه‍ای‌ آب‍ی‌م‍ورل‍ه‌ ، پ‍ی‍ر
   ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌م‍ورل‍ه‌ ، پ‍ی‍ر
   م‍داره‍ای‌ م‍ی‍ک‍روال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ص‍درا ، ع‍ادل‌
   ن‍رم‌ اف‍زار ب‍لادرن‍گ‌ ب‍رای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ Cآس‍ل‍ن‍در ، دی‍وی‍د م‍ارت‍ی‍ن‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ری‍ع‌ وی‍ژوال‌ Flash MX : a beginners guideآن‍دردال‌ ، ب‍رای‍ان‌
   ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ س‍رام‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ظری‍ف‌رح‍ی‍م‍ی‌ ، اف‍س‍ون‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ش‍ر روم‍ی‍زی‌ MS - Word ت‍ح‍ت‌ Windows 
   اپ‍رات‍وری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ (ک‍ارور رای‍ان‍ه‌) درج‍ه‌ ۱رض‍وی‌ ، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
   ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌[ Cس‍ی‌] : آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ C در ۱۴ درس‌آذری‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍رم‍ول‍ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا CD ت‍ب‍دی‍لات‌ ، ت‍ع‍اری‍ف‌ و ج‍داول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌اس‍م‍ی‍س‌ ، ف‍ران‍ک‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ واژه‌ ه‍ا و اص‍طلاح‍ات‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌خ‍داپ‍رس‍ت‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
   ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار Minitab for windows Rel 9.2ک‍رب‍اس‍ی‍ان‌ ، م‍ه‍دی‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ش‍رده‌ س‍خ‍ن‌ان‍وری‌ ، ح‍س‍ن‌
   م‍رج‍ع‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ( CSف‍ت‍وش‍اپ‌)ش‍رک‍ت‌ ادب‌
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ CATIA - R 10ص‍دی‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌
   ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ - زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ک‍اردان‍ش‌ - ف‍ن‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ 
   آم‍ادگ‍ی‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ل‍طف‌ زم‍ان‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
   آم‍ادگ‍ی‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د : ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ام‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ، خ‍لاص‍ه‌ ، چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ...ل‍طف‌ زم‍ان‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ه‍ال‍ی‍دی‌ ، دی‍وی‍د
   طراح‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‍ه‍ا ب‍رای‌ طراح‍ان‌ و م‍اش‍ی‍ن‌ س‍ازان‌چ‍ی‍رون‍ی‍س‌ ، ن‍ی‍ک‍لاس‌
   ف‍ی‍زی‍ک‌ اه‍ان‍ی‍ان‌اه‍ان‍ی‍ان‌ ، ه‍ان‍س‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ م‍واد : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ف‍ره‍ن‍گ‌ ، پ‍روی‍ز
   ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ 
   م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ ، وی‍رای‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌ون‌ وای‍ل‍ن‌ ، گ‍وردون‌ ج‍ان‌
   ه‍ن‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ه‍ورووی‍ت‍ز، پ‍ل‌
   خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Word 2002ورد۲۰۰۲ ] 
   خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Excel 2002ف‍رای‌ ، ک‍رت‍ی‍س‌
   خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ PhotoShop 5.5 - 8.0رز، ک‍ارلا
   خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ا FrontPageن‍ی‍ل‍گ‍ون‌ ، آرش‌
   6 Word ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ف‍ارس‍ی‌ - لات‍ی‍ن‌)ه‍اف‍م‍ن‌ ، پ‍ل‌
   خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Excel 97 - 2000وای‍س‍ک‍وپ‍ف‌ ، ج‍ی‍ن‌
   خ‍ودآم‍وز ت‍ول‍ی‍د ص‍ف‍ح‍ات‌ وب‌ در ۲۴ س‍اع‍ت‌اس‍ن‍ل‌ ، ن‍د
   آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ASP.NETدان‍ی‌ ، ان‍درو
   ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍س‍اج‍ی‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و خ‍واص‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ال‍ی‍اف‌ن‍ورپ‍ن‍اه‌ ، پ‍روی‍ز
   خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Cوی‍ت‌ ، م‍ی‍چ‍ل‌
   خ‍ودآم‍وز Character Studio 3DS MAXاس‍ت‍ف‍ان‍ی‌ ، ری‍ز
   راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌۲۰۰۴  
   ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ 
   ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌رض‍وی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د
   ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ ب‍رق‍اب‍ی‌ب‍ی‍ات‌ ، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
   خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ات‍وک‍ده‍ود ، ج‍ان‌
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ دروس‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ (ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ا)غ‍لام‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ش‍م‍ی‌ ، ب‍اق‍ر
   درآم‍دی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍طق‌ ج‍دی‍دم‍وح‍د ، ض‍ی‍اء
   ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌خ‍داک‍رم‍ی‌ ، ب‍ه‍زاد
   ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ 
   خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Word 97ورد۹۷ ] و ت‍ازه‌ ه‍ای‌ 2000س‍وان‍س‍ون‌ ، م‍اری‌
   م‍روری‌ ب‍ر م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ق‍ال‍ب‌ ب‍ن‍دی‌ و آرم‍ات‍ور وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍اردان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ع‍م‍ران‌پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌
   خ‍ودآم‍وز ت‍ص‍وی‍ری‌ وی‍ن‍دوز۹۸ ک‍رای‍ن‍اک‌ ، ج‍و
   م‍روری‌ ب‍ر م‍س‍ای‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ت‍ن‌ : ب‍رای‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍اردان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ع‍م‍ران‌ و م‍ع‍م‍اری‌پ‍رن‍ا ، م‍ه‍دی‌
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍اردان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ۷۸ - ۱۳۷۵ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌م‍ی‍رج‍ع‍ف‍ری‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ : خ‍لاص‍ه‌ درس‌ ، پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ ، س‍والات‌ ک‍ن‍ک‍ور ۶۴ ت‍ا ۷۵ ... وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ 
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ و م‍ص‍ور ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ب‍رل‍ی‍ن‌ ، ه‍وارد
   م‍روری‌ ب‍ر م‍س‍ای‍ل‌ رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ (ک‍اردان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ - ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌) رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‌ و م‍ع‍م‍اری‌پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
   م‍روری‌ ب‍ر م‍س‍ای‍ل‌ م‍ت‍ره‌ و ب‍رآورد : ش‍ام‍ل‌ ت‍س‍ت‌ ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ، پ‍اس‍خ‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‌ ، خ‍لاص‍ه‌ درس‌ ، ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌
   ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍وادخ‍وش‌ م‍ن‍ش‌، رض‍ا
   ری‍اض‍ی‍ات‌ ۱ : ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (ح‍س‍اب‍داری‌ ، م‍دی‍ری‍ت‌ ، ج‍غ‍راف‍ی‌ ، ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و ...) 
   آم‍ار و اح‍ت‍م‍الات‌ش‍اه‍ان‍ی‌ ، ا. ک‌
   پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د گ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌م‍ص‍لای‍ی‌ پ‍ور، م‍رج‍ان‌
    ۳[س‍ه‌] گ‍ام‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ب‍رای‌ ورود ب‍ه‌ دن‍ی‍ای‌ [ ITآی‌ .ت‍ی‌]م‍ح‍م‍درض‍ای‍ی‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
   س‍ی‍گ‍ن‍ال‍ه‍ا و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا : ۲۲۲ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌م‍ق‍ص‍ودی‌ ، م‍اه‍رخ‌
   ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍ی‍ن‌ (ف‍ارس‍ی‌)م‍ع‍ی‍ن‌ ، م‍ح‍م‍د
   ک‍ام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ ،ی‍ا، ف‍ره‍ن‍گ‌ دری‌ ب‍رای‌ م‍ل‍ل‌ ای‍ران‍ی‌ : ت‍اج‍ی‍ک‌ ، اف‍غ‍ان‌ ، خ‍وارزم‌ ، ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‍ان‌ از ب‍ن‍گ‍ال‌ و ه‍ن‍د و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ ت‍ا ق‍ف‍ق‍از و آس‍ی‍ای‌ غ‍رب‍ی‌ ، ک‍رد ...ان‍ص‍اف‌ پ‍ور ، غ‍لام‍رض‍ا
   م‍ب‍ان‍ی‌ اح‍ت‍م‍ال‌راس‌ ، ش‍ل‍دون‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ف‍ل‍زی‌ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ ، م‍ن‍ص‍ور
   روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌خ‍واج‍ه‌ ن‍وری‌ ، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌
   درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور [ DOSداس‌] وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در آزم‍ون‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ...م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
   م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ت‍ن‍اظر گ‍ال‍واف‍ن‍ری‍ک‌ ، م‍اری‍ن‌ . اچ‌
   اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌م‍ح‍م‍دی‌ ، م‍ح‍م‍دق‍ل‍ی‌
   ج‍ب‍ر م‍ج‍رده‍راش‍ت‍ای‍ن‌ ، آی‌ . ان‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ و ت‍رک‍ب‍ی‍ات‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ارب‍ردی‌گ‍ری‍م‍ال‍دی‌ ، رال‍ف‌
   ری‍اض‍ی‍ات‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
   ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ : چ‍ک‍ی‍ده‌ ای‌ از پ‍ن‍ج‌ درس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ی‍ازده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دج‍وان‍ی‌ ، ک‍اوه‌
   ت‍ئ‍وری‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ازی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌زاه‍دی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
   ج‍ب‍ر خ‍طی‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌دی‍ودون‍ه‌ ، ژان‌ آل‍ک‍س‍ان‍در
   اص‍ول‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌س‍وان‍س‍ون‌ ، ل‍ئ‍ون‍ارد
   ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ درس‌ ت‍واب‍ع‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ب‍وس‌ ، رال‍ف‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
   ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ک‍ارت‍ان‌ ، ه‍ان‍ری‌ پ‍ل‌
   آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ و ب‍ص‍ری‌ ورد۲۰۰۲ دی‍ل‌ ، اد
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ش‍ی‍ش‍ه‌ ب‍ر، م‍س‍ع‍ودرض‍ا
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ی‍زدان‍ب‍خ‍ش‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
    ۲۰۰۰[دوه‍زار] م‍س‍ال‍ه‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز ، س‍ی‍م‍ور
   وارون‌ م‍ات‍ری‍س‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍رب‍ع‍ی‌ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
   ک‍ارب‍رد [ P.V.Cپ‍ی‌ . وی‌ .س‍ی‌] در ص‍ن‍ع‍ت‌ف‍ل‍گ‍ر، ه‍ان‍س‌
   ت‍رف‍ن‍ده‍ای‌ آم‍اری‌ه‍اف‌ ، دارل‌
   ج‍ب‍ر ن‍وی‍ن‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ : ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ری‍اض‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ک‌ 
   ج‍ب‍ر و آن‍ال‍ی‍زرج‍ب‍ی‌ طرخ‍وران‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
   چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ را ح‍ل‌ ک‍ن‍ی‍م‌پ‍ول‍ی‍ا ، ج‍ورج‌
   ج‍ب‍ر م‍ج‍رده‍رش‍ت‍ای‍ن‌ ، آی‌ . ان‌
   ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ (ی‍ک‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‌)ش‍ک‍ران‍ی‍ان‌ ، ه‍وش‍ن‍گ‌
   خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ وی‍ن‍دوز XP 
   ش‍ک‍ل‌ دادن‌ ف‍ل‍زات‌س‍ی‍دی‍ن‌ ، ش‍ه‍رام‌
   م‍ب‍ان‍ی‌ اح‍ت‍م‍ال‌ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
   م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍م‍ول‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ام‍ص‍ال‍ح‍ه‌ ، ک‍اظم‌
   م‍ع‍ادلات‌ ان‍ت‍گ‍رال‌وازوز، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
   رل‍ه‌ و ح‍ف‍اظت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍اس‍ل‍طان‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود
   ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ (درج‍ه‌۲ )زه‍ف‍روش‌ ، ج‍واد
   ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ش‍ک‍س‍ت‌ م‍واد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ه‍رت‍زب‍رگ‌ ، ری‍چ‍ارد
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ TCP/IPک‍س‍د ، ج‍و
   ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر PLCف‍ن‍دل‍ر، ب‍اب‌
   ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ۱ * ۴ ... (4 in 1)ج‍ب‍اری‍ه‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
   زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آی‌ . ب‍ی‌ . ام‌ 80x86 و س‍ازگ‍ار ب‍ا آن‌م‍زی‍دی‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ه‍ار ج‍واب‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دن‍ی‍ک‍وک‍ار ، م‍س‍ع‍ود
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ چ‍ه‍ارج‍واب‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دخ‍داک‍رم‍ی‌ ، ب‍ه‍زاد
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ری‍اض‍ی‌ل‍طف‍ی‌ ، طاه‍ر
   ح‍ل‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ری‍اض‍ی‌ل‍طف‍ی‌ ، طاه‍ر
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ف‍ن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد : ری‍اض‍ی‌ (۱) ، ری‍اض‍ی‌ (۲) ، م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ، آم‍ار م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ، ری‍اض‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
   زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ری‍اض‍ی‌) 
   آم‍ادگ‍ی‌ ب‍رای‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ : درس‌ م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌رس‍ت‍م‍ی‌ ب‍ش‍م‍ن‍ی‌ ، م‍ج‍ی‍د
   آم‍ادگ‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ب‍ی‍ات‍ی‌ ، س‍ج‍اد
   خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ ح‍رف‍ه‌ ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌
   راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در [ Microsoft office xpآف‍ی‍س‌ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]اس‍ت‍ی‍ون‍س‍ون‌ ، ن‍ان‍س‍ی‌
   خ‍ودآم‍وز اک‍س‍س‌ ۲۰۰۲ در ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ه‍ب‍ری‍ک‍ن‌ ، ج‍و
   ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ 
   م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ اوراک‍ل‌ ۸ک‍وچ‌ ، ج‍ورج‌
   اص‍ول‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍ذرگ‍اه‌ SCSI و راب‍ط IDEاش‍م‍ی‍ت‌ ، ف‍ری‍ده‍ل‍م‌
   ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌وی‍ل‍ی‍ام‌ اچ‌ . ه‍ی‍ت‌
   ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ( (PLC)وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ق‍اطع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ، دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ، ک‍اردان‍ش‌ و ه‍ن‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا)رزم‌ ، داود
   ک‍ت‍اب‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌م‍ه‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ ، ج‍واد
   م‍رج‍ع‌ طلای‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌م‍رادق‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ آزم‍ون‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ و ق‍درت‌ : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ، آزاد و ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ( ۱۳۷۹-۱۳۷۱ )م‍وس‍وی‌ ت‍ق‍ی‌ آب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
   م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ آزم‍ون‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ و ق‍درت‌ : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ، آزاد و ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ( ۱۳۸۱و۱۳۸۰ )م‍وس‍وی‌ ت‍ق‍ی‌ آب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
   م‍وت‍وره‍ای‌ پ‍ل‍ه‌ ای‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ی‍ک‍روپ‍روس‍س‍وری‌ آن‍ه‍اک‍ن‍ج‍و، ت‍اک‍اش‍ی‌
   در پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ اف‍زار (اص‍ول‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ک‍اری‌)وال‍گ‍ر، ج‍ان‌
   ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ (طراح‍ی‌ راک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌)س‍ل‍طان‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍ده‌
   م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ۸۰۵۱ ( + 8051س‍خ‍ت‌ اف‍زار، ن‍رم‌ اف‍زار و ارت‍ب‍اط ده‍ی‌)اس‍ت‍ی‍ووارت‌ ، ج‍ی‍م‍ز . و
   طراح‍ی‌ رزوه‌ ه‍ا و ف‍رم‍ان‌ ه‍ای‌ رزوه‌ م‍ت‍ری‍ک‌ (پ‍ی‍چ‌ و م‍ه‍ره‌) و (ف‍رم‍ان‍ه‍ای‌ ت‍وپ‍ی‌ ، ح‍ل‍ق‍ه‌ ای‌ و ده‍ان‍ه‌ اژدر) : م‍طاب‍ق‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد ... ASME B1.13Mش‍ی‍رزادی‌ ، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا
   م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زارپ‍رس‌ م‍ن‌
   ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ل‍وت‍اس‍ی‍ون‌ف‍ورس‍ت‍ی‍ن‍و،م‍وری‍س‌
   س‍اخ‍ت‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ رن‍گ‍ه‍ای‌ ن‍س‍اج‍ی‌ (روش‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌)ح‍اج‍ی‌ ش‍ری‍ف‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
   ل‍ع‍اب‌ ه‍ا و پ‍وش‍ش‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ای‌ای‍ل‍ر ، ری‍چ‍ارد
   ک‍ن‍ک‍ور ج‍ام‍ع‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍و