پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سوابق تحصیلی
   
       
                           Alireza Bozorgian                                                     
lecturer of Chemical Engineering

           
                                                        

           
   

             

 مرتبه علمی: مربی


     
نوع همکاری:تمام وقت     


     
رشته و گرایش:مهندسی شیمی 
     
 
           
   
 دکتری تخصصی:
مهندسی شیمی(پديده هاي انتقال)- دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت- سال 1393 تا كنون

           
 

           
 
 کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي- دانشگاه تهران- 1384-1382
  
     

     
 کارشناسی:
 مهندسی شیمی گرايش صنايع گاز- دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران- سال 1382-1378
     
 
   

           
 آدرس:طبقه دوم دانشکده مهندسی شیمی


 

همراه :  09169206615

     


 پست الکترونی:                         a.bozorgian@mhriau.ac.ir        

   
     
alireza_bozorgian@yahoo.com          
     
       
       

سوابق کاری

* عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

*  معاونت آموزشي- دانشجويي دانشکده مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

* عضو شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

*  مدير گروه تکنولوژي صنايع شيميايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

*  مدير گروه مهندسي شيمي- صنايع شيميايي معدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

*  مدير گروه مهندسي شيمي- صنايع بهره برداري نفت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

*  معاونت فرهنگي بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

*  عضو هيأت موسس تشکل اسلامي سياسي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

*  عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي

*    عضو نظام مهندسي استان خوزستان

* خدمت در صنايع  پتروشيمي بندر امام (ره) بصورت طرح نظام (امريه وزارت نفت)

*  تدريس در آموزشکده فني و حرفه اي شهيد چمران اهواز

*  تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

*  تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجد سليمان

*  تدريس در آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد اهواز

*  تدريس در آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد ماهشهر


طرح های پژوهشی

1-  طرح انجام شده به عنوان مجري طرح

« بررسي اثر تغيير نوع سيني ها بر ضريب انتقال حرارت در خشک کن هاي نا پيوسته  »

محل اجرا دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

 

2 -  طرح انجام شده به عنوان مجري طرح

« بررسي اثر پارامترهاي عملياتي بر روي راندمان استخراج فوق بحراني از دانه روغني آفتابگردان  »

محل اجرا دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

  

3 -  طرح انجام شده به عنوان مجري طرح

« بررسي اثر تغييرجنس سيني  بر روي سرعت خشک شدن در خشک کن هاي نا پيوسته  »

محل اجرا دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

 

4 -  طرح انجام شده به عنوان مجري طرح

« مدل سازي نرخ تبخير در خشک کن نا پيوسته »

محل اجرا دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

 

5-  طرح انجام شده به عنوان مجري طرح

« تهيه نانو کامپوزيت اپوکسي- خاک رس و مقايسه خواص آن با رزين هاي اپوکسي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي»

محل اجرا پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

 

6 -  طرح انجام شده به عنوان مجري طرح

بررسيحذف ترکيبات آلي کلردار از پساب هاي صنعتي به روش جذب سطحي

محل اجرا پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

  

7 -  طرح انجام شده به عنوان مجري طرح

بررسي و مقايسه داده هاي تجربي جذب اتيلن دي کلرايد بوسيله باگاس با مدل هاي ايزوترم جذب

محل اجرا پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

 

8 -  طرح در حال انجام به عنوان مجري طرح

بررسي و شناسايي ترکيبات شيميايي و آناليز عنصري رسوب هاي موجود در بويلرها

محل اجرا پتروشيمي بندر امام خميني (ره)


سوابق پژوهشی

1) انجام پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در زمينه "" تأثير همزمان ماده فعال سطحي ونمك معدني بر روي پديده پيوند قطره با فصل مشترك فاز همگون"" در آزمايشگاه جداسازي دانشگاه تهران

 

2) ارائه مقاله با عنوان

 "" بررسي اثر همزمان مواد فعال سطحي يوني و نمک معدني بر روي پديده پيوند قطره با فصل مشترک""

در نشريه شيمي و مهندسي شيمي-1386

 

3) ارائه مقاله با عنوان

""بررسي روش هاي خالص سازي  نانو تيوب هاي کربني""

در اولين همايش ملي تحقيقات نوين در مهندسي شيمي-دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر- ارديبهشت ماه 1387

 

4) ارائه مقاله با عنوان

 "" استفاده از نانو تيوپ هاي کربني  به عنوان پايه کاتاليست و راکتور هاي نانو سايز""

در اولين همايش ملي تحقيقات نوين در مهندسي شيمي-دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر-ارديبهشت ماه 1387

  

5) ارائه مقاله با عنوان

 "" بررسي اثرمخلوط دوگانه از مواد فعال سطحي يوني (آنيوني- کاتيوني) و نمک معدني بر روي پديده پيوند قطره با فصل مشترک""

در اولين همايش ملي تحقيقات نوين در مهندسي شيمي-دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر-ارديبهشت ماه 1387

 

6) ارائه مقاله با عنوان

"" بررسي اثرمخلوط دوگانه از مواد فعال سطحي غير يوني و نمک معدني منفرد  بر روي پديده پيوند قطره با فصل مشترک""

در دوازدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران-ارديبهشت ماه 1387

 

7) ارائه مقاله با عنوان

 "" بررسي اثر همزمان مواد فعال سطحي (يوني-غير يوني ) و نمک معدني بر روي پديده پيوند قطره با فصل مشترک""

در نشريه شيمي و مهندسي شيمي-زمستان 1387

 

8) ارائه مقاله با عنوان

 "" بررسي کاربرد فناوري نانو در تصفيه آب ""

در همايش منطقه اي نانو تکنولوژي-دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت-خرداد ماه 1388

 

9) ارائه مقاله با عنوان

""کاربرد تحليل اکسرژي در بهينه سازي فرآيندهاي پالايش نفت ""

در اولين همايش منطقه اي شيمي و صنعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان-مهر ماه 1388

 

10) ارائه مقاله با عنوان

""بررسي آزمايشگاهي اثر تغيير نوع سيني بر روي سرعت خشک شدن در خشک کن""

در هفتمين همايش ملي شيمي دانشگاه پيام نور مرکز شيراز-مهر ماه 1388

 

11) ارائه مقاله با عنوان

""بررسي آزمايشگاهي اثر تغيير نوع سيني بر ضرايب انتقال حرارت  در خشک کن""

در هفتمين همايش ملي شيمي دانشگاه پيام نور مرکز شيراز-مهر ماه 1388

 

12) ارئه مقاله با عنوان

""”” Simultaneous Effects of Ionic Surfactant and Salt on Drop-Interface Coalescence

در ششمين همايش بين المللي مهندسي شيمي،جزيره کيش،آبان ماه1388


13) ارئه مقاله با عنوان

"" Study of the Effect Operational Parameters on the Supercritical Extraction Efficient Related to Sunflower Oil Seeds""

در چهارمين همايش بين المللي شيمي و محيط زيست،کشور تايلند،بهمن ماه 1388

 

14) ارئه مقاله با عنوان

"" An Experimental Study on Effect of Changing Tray Material on the Drying Rate of Non-Continues Dryers ""

در چهارمين همايش بين المللي شيمي و محيط زيست،کشور تايلند،بهمن ماه 1388

 

15) ارئه مقاله با عنوان

""ارائه مدل کراکينگ کوره هاي الفيني و يافتن دماي بهينه فرآيند ""

در همايش ملي مهندسي شيمي،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر،اسفند ماه 1388

 

16) ارئه مقاله با عنوان

""”” Simultaneous Effects of Ionic Surfactant and Salt on Drop-Interface Coalescence

در مجله مهندسي شيمي ايران(امتياز علمي-پژوهشي)،اسفند ماه 1388

 

17) ارئه مقاله با عنوان

"بررسي اثر پارامترهاي عملياتي بر روي راندمان استخراج فوق بحراني از دانه روغني آفتابگردان"

در اولين همايش ملي فيتو شيمي،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم،اسفند ماه 1388

 

18) ارئه مقاله با عنوان

" بررسي آزمايشگاهي اثر تغيير نوع سيني بر روي سرعت خشک شدن در خشک کن هاي ناپيوسته  "

در هشتمين همايش ملي دانشجويي مهندسي شيمي ايران دانشگاه رازي کرمانشاه،ارديبهشت ماه 1389

 

19) ارئه مقاله با عنوان

" مدل سازي تغيير نوع سيني بر سرعت خشک شدن در خشک کن هاي ناپيوسته  "

در هشتمين همايش ملي شيمي دانشگاه پيام نور واحد قزوين،شهريور ماه 1389

 

20) ارئه مقاله با عنوان

" تاثير رسوب بر روي ضريب انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي"

دومين همايش بين المللي مبدل­هاي گرمايي در صنعت نفت و انرژي ،تهران ، آبان ماه 1389       

  

21) ارئه مقاله با عنوان

" The Overall Effect of Nano clay on the Physical Mechanical properties of Epoxy Resin  "

در همايش بين المللي مهندسي نفت،گاز و پتروشيمي (ICOGPE 2011) در کشور امارات متحده عربي ،بهمن ماه 1389

 

22) ارئه مقاله با عنوان

"Calculating Viscosity Of Iranian Crude Oil With The Help Of Radial Based Neural Network"

در همايش بين المللي مهندسي نفت،گاز و پتروشيمي (ICOGPE 2011) در کشور امارات متحده عربي ،بهمن ماه 1389

 

23) ارئه مقاله با عنوان

" Factors  affecting  selection  of   tubes  of  heat  exchanger"

در اولين همايش بين المللي شيمي و فرآيندهاي شيميايي (Icccp 2011) در کشور تايلند ،خرداد ماه 1390

 

24) ارئه مقاله با عنوان

"Buckling Analysis of a Five-walled CNT with Nonlocal Theory"

در مجله  WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY , مهر ماه 1390

 

25) ارئه مقاله با عنوان

"طراحي مبدل حرارتيShell&tube با استفاده از استاندارد TEMA"

در سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي- ماهشهر- آذر ماه 1390

 

26) ارئه مقاله با عنوان

"حذف ترکيبات آلي کلردار از پساب هاي صنعتي به روش جذب سطحي"

در اولين کنفرانس بين المللي نفت،گاز،پتروشيمي ونيروگاهي-تهران-بهار 1391

 

27) ارئه مقاله با عنوان

" بررسي آلايند ه هاي زيست محيطي راکتور بستر متحرک شرکت فولاد خوزستان"

در اولين کنفرانس بين المللي نفت،گاز،پتروشيمي ونيروگاهي-تهران-بهار 1391

 

28) ارئه مقاله با عنوان

"بررسي استفاده از نانو تيوپ هاي کربني  به عنوان پايه کاتاليست جهت حذف ترکيبات گوگردي"

در اولين کنفرانس بين المللي نفت،گاز،پتروشيمي ونيروگاهي-تهران-بهار 1391

 

29) ارئه مقاله با عنوان

" The production of clay nano-composite epoxy and comparison of  its properties with epoxy resins”

در مجله  Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR)  -پائيز 1391

 

30) ارئه مقاله با عنوان

"عوامل موثر بر انتخاب تيوب هاي مبدل حرارتي "

در اولين همايش ملي توسعه دانش بنيان صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي ،شرکت پتروشيمي رازي ماهشهر ،اسفند ماه 1392

 

31) ارئه مقاله با عنوان

"The effects of dust phenomena and ways of coping with in the province of khouzestan"

در اولين همايش ملي تکنولوژي نوين در شيمي و پتروشيمي ،تهران ،فروردين ماه 1393

 

32) ارئه مقاله با عنوان

"The study and delivering a proper solution for protecting the corrosion in cooling towers"

در اولين همايش ملي تکنولوژي نوين در شيمي و پتروشيمي ،تهران ،فروردين ماه 1393

 

33) ارئه مقاله با عنوان

"The study of trays metal changing effect on speed drying in batch dryers"

در اولين همايش ملي تکنولوژي نوين در شيمي و پتروشيمي ،تهران ،فروردين ماه 1393

 

34) ارئه مقاله با عنوان

" کک زدايي راکتورهاي شکست حرارتي کوره هاي واحد الفين پتروشيمي اميرکبير"

در اولين همايش ملي تکنولوژي نوين در شيمي و پتروشيمي ،تهران ،فروردين ماه 1393

 

35) ارئه مقاله با عنوان

"بررسي انعطاف پذيري و طراحي ساخت کوره هاي واحد الفين"

در اولين همايش ملي تکنولوژي نوين در شيمي و پتروشيمي ،تهران ،فروردين ماه 1393

 

36) ارئه مقاله با عنوان

"بررسي مکانيزم تشکيل رسوب و عملکرد بازدارنده هاي رسوب در مبدل هاي حرارتي با سيال آب "

در اولين همايش ملي تکنولوژي نوين در شيمي و پتروشيمي ،تهران ،فروردين ماه 1393

 

37) ارئه مقاله با عنوان

" ضرورت توسعه انرژي هاي پاک به عنوان منابع جديد انرژي"

در اولين همايش ملي تکنولوژي نوين در شيمي و پتروشيمي ،تهران ،فروردين ماه 1393

 

38) ارئه مقاله با عنوان

" Kinetic investigation and isotherm absorption models investigation for ethylene dichloride absorption by bagasse"

در دومين همايش بين المللي نفت ،گاز و پتروشيمي،تهران ، آذر ماه 1393 


39) ارئه مقاله با عنوان

" The impact of oil pollution on the environment"

در دومين همايش بين المللي نفت ،گاز و پتروشيمي،تهران ، آذر ماه 1393 

 

40) ارئه مقاله با عنوان

" Modeling and simulation for production optimization of olefins in amir-kabir petrochemical"

در دومين همايش بين المللي نفت ،گاز و پتروشيمي،تهران ، آذر ماه 1393 

 

41) ارئه مقاله با عنوان

" محاسبه مصرف بخار و برآورد انرژي و اقتصادي مصرفي در مبدل هاي حرارتي"

در سومين همايش ملي مهندسي فرآيند ، تهران ، دي ماه 1393

 

42) ارئه مقاله با عنوان

" آلودگي هاي نفتي و پساب ها و اثرات آن بر روي محيط زيست و تاثيرات آنها بر اقتصاد نفتي"

در سومين همايش ملي مهندسي فرآيند ، تهران ، دي ماه 1393

 

43) ارئه مقاله با عنوان

" راکتورهاي شکست حرارتي واحد الفين و بررسي راهکارهاي پتروشيمي"

در سومين همايش ملي مهندسي فرآيند ، تهران ، دي ماه 1393

 


فایل ها

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0