• ساعت : ۹:۹:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول99-98

جدول زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول99-98

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند جدول زمانبندي انتخاب واحد  به شرح ذيل مي باشد. اين مهلت فايل تمديد نخواهد بود.

 

روز

تاريخ

ساعت

گروه

مقطع

دو شنبه

98/06/11

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

سه شنبه

98/06/12

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

چهار شنبه

 

98/06/13

9 الی 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمانبندي تكرار انتخاب واحد  نيمسال  اول 99-98

 

روز

تاريخ

ساعت

گروه

مقطع

شنبه

98/06/16

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

يكشنبه

98/06/17

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

چهارشنبه

98/06/20

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

پنج شنبه

98/06/21

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع نيمسال: 98/06/23                  پايان نيمسال : 98/10/12

امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۸

برچسب ها