پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارتباط با ماشماره تلفن های ضروری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

 

حوزه

شماره تلفن

حوزه

شماره تلفن

مرکز مخابرات

52320511

معاون پژوهشی و فناوری

52372672

مرکز مخابرات

52372654

مدیر پژوهشی و فناوری

52338573

مرکز مخابرات

52372655

اداره ارتباط با صنعت

52338560

مرکز مخابرات

52372656

معاون مالی اداری

52372682

مرکز مخابرات

52372657

مدیر امور مالی

52372681

مرکز مخابرات

52372658

مدیر اداری

52372685

مرکز مخابرات

52372659

کارگزینی کارکنان

52372687

مرکز مخابرات

52372660

دبیرخانه

52372686

مرکز مخابرات

52372661

کارپردازی

52372690

مرکز مخابرات

52372662

امور شهریه

52372688

مرکز مخابرات

52372663

صندوق رفاه

52372689

مرکز مخابرات

52372664

معاون آموزشی

52372683

مرکز مخابرات


مدیر آموزشی

52372684

دفتر ریاست دانشگاه

52372680

کارگزینی هیئت علمی

52338579رئیس دانشکده برق

52372675

مدیر روابط عمومی

52338588

خدمات آموزش دانشکده برق

52372673

دفتر حقوقی

52372668

رئیس دانشکده پلیمر

52338589

مسئول انتظامات

52372674

خدمات آموزش دانشکده پلیمر

52372669

دفتر گزینش

52372679

رئیس دانشکده شیمی

52338585

دفتر برنامه و بودجه

52372699

خدمات آموزش دانشکده شیمی

52338576

مدیر دفتر فنی 

52372666

معاون دانشجویی و فرهنگی

52372694

دفتر فنی

52372667

مدیر امور دانشچویی

52372693

باشگاه پژوهشگران جوان

52338571

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

52372692

مدیر فناوری و اطلاعات

52372670

امور نقل و انتقالات

52372697

اداره فناوری و اطلاعات

52372671 ـ 52372672

امور فارغ التحصیلان

52372695

ـ

ـ

دفتر امور مشاوره

52372696


 

***************************

م

 

شماره تلفن های خطوط داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

 

حوزه ریاست

حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات

نام قسمت

تلفن

نام قسمت

تلفن

نام قسمت

تلفن

نام قسمت

تلفن

دفتر ریاست

254

مسئول انتظامات

257

معاونت پژوهشی

280

آزمایشگاه شیمی

322

مدیر روابط عمومی

239

انتظامات برادران

296

مدیر پژوهشی

252

آزمایشگاه برق

323

کارشناسان روابط عمومی

238

انتظامات خواهران

298

طرح و برنامه و بودجه

251

مجتمع کارگاهی مهندسی شیمی، مکانیک و فیزیک

286

دفتر گزینش

245

کارت ساعت

295

ارتباط با صنعت

278

فناوری و اطلاعات

 

امور حقوقی

227تحصیلات تکمیلی(شیمی)

281

کارگاه کامپیوتر

235

مدیر عمران

234تحصیلات تکمیلی(پلیمر)

282

بخش نشریات

326

دفتر عمران

224کتابخانه

275

باشگاه پژوهشگران

277

تاسیسات

338حوزه آموزشی

 

 

 

 

معاونت آموزشی

329

معاون آموزشی دانشکده پلیمر

312

حوزه اداری و مالی

مدیر آموزش

327

آموزش دانشکده پلیمر

306

معاونت اداری و مالی

328

مخابرات

200

دایره امتحانات

332

بایگانی دانشکده پلیمر

308

مدیر مالی

331

کارپردازی

336

کارگزینی هیات علمی

330

خدمات آموزش دانشکده پلیمر

309

مدیر اداری

337

امور نقلیه

299

رییس دانشکده برق

261

رییس دانشکده شیمی

305

خدمات اداری

240

امور شهریه

340

دفتر رییس دانشکده برق

262

معاون آموزشی دانشکده شیمی

283

کارگزینی کارکنان

333

صدور چک

343

معاون آموزشی دانشکده برق

260

آموزش دانشکده شیمی

320

دبیرخانه

341

حسابداری و امور وام کارکنان و اساتید

334

آموزش دانشکده برق

273

خدمات آموزشی دانشکده شیمی

321

دفتر مطالعات

279

حسابداری انبار(غفاری)

339

خدمات آموزش دانشکده برق

272

 

 

انبار

314

 

 

رییس دانشکده پلیمر

312

 

 

حوزه دانشجویی

حوزه فرهنگی

معاونت دانشجویی

250

تربیت بدنی

315

رییس دفتر فرهنگ

313

کانون قرآن وعترت

256

مدیر امور دانشجویی

325

پانسیون اساتید آقایان

288

دفتر فرهنگ(برادران)


دفتر فرهنگ(خواهران)

308

امور دانشجویی

241

پانسیون اساتید خواهران

292

 

 

 

 

فارغ التحصیلان

274

سلف سرویس

 

 

 

 

 

امور مشمولین

319

مسئول امور خوابگاه ها

241

 

 

 

 

مرکز مشاوره

253

خوابگاه دانشجویی نرگس

285

293

 

 

 

 

صندوق رفاه دانشجویی

342

پژوهش سرای
دانش آموزی

289

 

 

 

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0